Quyết định 4128/QĐ-UBND

Quyết định 4128/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4128/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính môi trường thuộc Sở Tài nguyên Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4128/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 6061/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 27/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính mã số: T-HNO-263137-TT, T-HNO-263138-TT, T-HNO-263141-TT lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó CT UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PCVP P.C.Công, các phòng: ĐT, TKBT, KSTTHC, HC-TC;
- Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội;
- Trung tâm Tin học-Công báo TP;
- Lưu: VT, KSTTHC(Đăng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

UBND cấp xã

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI CỦA UBND CẤP HUYỆN, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Căn cứ pháp lý bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực môi trường

 

01

Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Mã TTHC: T-HNO- 263137-TT

Sở Tài nguyên và môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

02

Thủ tục: Lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Mã TTHC: T-HNO- 263138-TT

Sở Tài nguyên và môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

03

Thủ tục: Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Mã TTHC: T-HNO- 263141-TT

UBND cấp huyện

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4128/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4128/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực13/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4128/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4128/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính môi trường thuộc Sở Tài nguyên Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4128/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính môi trường thuộc Sở Tài nguyên Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4128/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành13/08/2018
       Ngày hiệu lực13/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4128/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính môi trường thuộc Sở Tài nguyên Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4128/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính môi trường thuộc Sở Tài nguyên Hà Nội

           • 13/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực