Quyết định 4130/QĐ-UBND

Quyết định 4130/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 725/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung

Nội dung toàn văn Quyết định 4130/QĐ-UBND 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4130/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SA ĐI, B SUNG MT S NI DUNG TI QUYT ĐNH S725/QĐ-UBND NGÀY 08/3/2018 CA UBND TNH LÀO CAI QUY ĐNH VMUA SẮM TÀI SN NHÀ NƯC CA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V THUC TNH LÀO CAI THEO PHƯƠNG THC TP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 09/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhà nước ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 862/TTr-STC ngày 30/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung, cụ thể như sau:

1. Bổ sung danh mục tài sản nhà nước thực hiện theo phương thức tập trung tại Điều 2, như sau:

“7. Máy chiếu.

8. Màn máy chiếu.”

2. Sửa đổi, bổ sung cách thức mua sắm tập trung tại Khoản 1, Điều 4, như sau:

“1. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung.

1.1. Việc mua sắm tập trung thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung.

a) Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính: Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản sau đó ký thỏa thuận khung về mua sắm tài sản và thông báo cho các cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản.

b) Các cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản căn cứ thỏa thuận khung do Trung tâm ký với nhà thầu được lựa chọn để trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và thanh toán tiền mua tài sản với nhà thầu được lựa chọn theo quy định.

1.2. Việc mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp để thực hiện mua sắm tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

a) Trung tâm: Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản sau đó trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; đề nghị cơ quan quản lý chương trình, dự án chuyển tiền về Trung tâm để thanh toán cho nhà thầu.

b) Các cơ quan, đơn vị sử dụng tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và phối hợp với nhà thu được lựa chọn thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định.”

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- T. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, QTTV, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4130/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4130/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2018
Ngày hiệu lực18/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4130/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4130/QĐ-UBND 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4130/QĐ-UBND 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4130/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành18/12/2018
       Ngày hiệu lực18/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4130/QĐ-UBND 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4130/QĐ-UBND 2018 quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan Lào Cai

           • 18/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực