Quyết định 4132/QĐ-BYT

Quyết định 4132/QĐ-BYT về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 4132/QĐ-BYT 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4132/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quyết định số 2502/QĐ- BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 6099/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 6125/QĐ-BYT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Dân số năm 2020; Quyết định số 385/QĐ-BYT ngày 12/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân bổ kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020; Các Quyết định giao bổ sung, điều chỉnh nguồn NSNN cho các đơn vị trực thuộc Bộ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2018/TT-BTC);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thực hiện công khai ngân sách của đơn vị mình theo đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC4.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4132/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4132/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2020
Ngày hiệu lực30/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(05/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4132/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4132/QĐ-BYT 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4132/QĐ-BYT 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4132/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành30/09/2020
        Ngày hiệu lực30/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (05/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4132/QĐ-BYT 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4132/QĐ-BYT 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước

            • 30/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực