Quyết định 4132/QĐ-UBND

Quyết định 4132/QĐ-UBND về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4132/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cho người phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4132/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chng bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của liên Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 246/TTr-LS: NN&PTNT-TC-KH&ĐT ngày 04/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố với mức 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

2. Nguồn kinh phí:

- Ngân sách Thành phố: Chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia phòng chống dịch do cấp thành phố huy động.

- Ngân sách các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn: Chi hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã huy động.

Điều 2. Các chế độ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm khác thực hiện theo các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 1844/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 và số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2019. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để báo cáo)

- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; (để báo cáo)

- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP,

- Website, Công báo, Cổng TTĐT thành phố;
- Đài PT&TH HN, Báo HNM, Báo KT&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP: V.T. Anh, KT, TKBT

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4132/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4132/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(16/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4132/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4132/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cho người phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4132/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cho người phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4132/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực02/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (16/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4132/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cho người phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4132/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ cho người phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Hà Nội

         • 02/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực