Quyết định 414/QĐ-BTNMT

Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 về Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 thanh tra việc chấp hành pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 414/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTr (P2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

KẾ HOẠCH THANH TRA

VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trên phạm vi cả nước như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Yêu cầu

- Thanh tra toàn diện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; thanh tra phải tiến hành nhanh, gọn, đúng đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn thanh tra.

- Quá trình thanh tra phải chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra và thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo.

- Kết quả các cuộc thanh tra của từng địa phương được báo cáo thống nhất theo nội dung, mẫu biểu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp kết quả và đánh giá đúng thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

2. Nội dung thanh tra

Nội dung thanh tra bao gồm:

- Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Đối tượng, phạm vi, thời kỳ và nhiệm vụ thanh tra

3.1. Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức có liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.2. Phạm vi thanh tra: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước.

3.3. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành đến thời điểm thanh tra.

3.4. Nhiệm vụ thanh tra:

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể để thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố và thành lập các Đoàn thanh tra để thực hiện.

- Lực lượng tham gia các Đoàn thanh tra: Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức trưng tập khi cần thiết.

- Xây dựng tài liệu và kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra.

- Kinh phí, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ chuẩn bị để phục vụ công tác thanh tra.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thanh tra Bộ

- Hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra theo kế hoạch; xây dựng đề cương báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra và các mẫu biểu kèm theo.

- Kiểm tra, đôn đốc và lập Đoàn giám sát việc thực hiện kế hoạch thanh tra; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thanh tra trên phạm vi cả nước.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó có nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 07 tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình, Phú Yên, Đồng Nai và Cần Thơ.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố

Xây dựng phê duyệt kế hoạch thanh tra và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Xử lý và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp kết quả thanh tra trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra trên địa bàn địa phương.

4.3. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

a) Thời gian thực hiện

- Công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch thanh tra của các tỉnh, thành phố, hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2013.

- Thời điểm triển khai các đoàn thanh tra, trước ngày 30 tháng 4 năm 2013.

- Thời hạn các tỉnh, thành phố hoàn thành công tác thanh tra, trước ngày 30 tháng 10 năm 2013.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2013.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra, trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

b) Chế độ thông tin, báo cáo

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ báo cáo như sau:

- Kế hoạch thanh tra trên địa bàn địa phương gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 4 năm 2013.

- Báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hàng tháng trước ngày 30 của tháng.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra và các kết luận thanh tra trên địa bàn của địa phương gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

- Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra trên địa bàn địa phương gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 414/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu414/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 414/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 thanh tra việc chấp hành pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 thanh tra việc chấp hành pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu414/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành01/04/2013
        Ngày hiệu lực01/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 thanh tra việc chấp hành pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 thanh tra việc chấp hành pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

           • 01/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực