Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 414/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Thực hiện Chương trình khởi nghiệp Quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 352/SKHĐT-DN ngày 16/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017 - 2020 (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017 - 2020, đảm bảo hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- BQL Khu NNUDCNC Măng Đen;
- Tỉnh đoàn Kon Tum;
- Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước VN - CN tỉnh;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề;
- Liên minh HTX tỉnh, Hội nông dân tỉnh;
- Hiệp hội DN tỉnh, CLB doanh nhân trẻ tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KT7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Hưởng ứng Chương trình khởi nghiệp Quốc gia, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

1.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Biểu dương, tôn vinh những dự án, ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, để tạo sự lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, ươm mầm, phát triển các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới, qua đó xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp được đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.

1.2. Thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tìm kiếm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

1.3. Tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp thành công; hỗ trợ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý, các chính sách và mạng lưới các cơ quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Xây dựng Cổng hoặc Trang thông tin khởi nghiệp tỉnh Kon Tum.

2.2. Phấn đấu đến năm 2020:

a) Hỗ trợ khoảng 500 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, trong đó ít nhất 20% dự án, ý tưởng gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư. Hỗ trợ phát triển khoảng 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thương mại hóa được sản phẩm, trong đó 20% doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư. Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ 4.500 - 5.000 doanh nghiệp.

b) Thành lập các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp (trung tâm, vườn ươm, câu lạc hộ...) tại các trường đại học (Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum), cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức đoàn thanh niên, Liên minh HTX xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ doanh nhân trẻ và Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tại các huyện, thành phố.

c) Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

d) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh thông qua việc kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: chính quyền, trường đại học, các trung tâm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư ... nhằm tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất để dự án, ý tưởng khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn lực và hiện thực hóa dự án, ý tưởng.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng

2.1 Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2.2 Các đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; cá nhân, nhóm cá nhân ở các vùng miền, địa phương trên cả nước có dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách và mạng lưới thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp

1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

a) Rà soát, xây dựng và ban hành văn bản pháp lý quy định về hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

b) Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì thực hiện nội dung a) và b): Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III năm 2017.

2.1 Thiết lập mạng lưới các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp

a) Thành lập Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; điều phối, kết nối các hoạt động khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Đã hoàn thành1.

b) Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum hoạt động theo mô hình quỹ xã hội theo Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ nhằm huy động tài sản, cơ sở vật chất và tài chính phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chủ trì, Sở Nội vụ phối hợp tham mưu.

- Thời gian thực hiện: Đã hoàn thành(2).

c) Nghiên cứu hình thành một tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp hiện có để làm cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối hệ sinh thái, mạng lưới khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp tham mưu.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017.

d) Khuyến khích thành lập các trung tâm, vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức đoàn thanh niên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Hội nông dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ doanh nhân trẻ; Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tại các huyện, thành phố... nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; tạo môi trường lành mạnh phát triển các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Trong năm 2017, thành lập các trung tâm, vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (đã thành lập), Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Kon Tum, Tỉnh đoàn Kon Tum, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thành lập Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tại các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan nêu tại tiết d) khoản 2.1.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2017.

e) Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các trung tâm, vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, đoàn thanh niên, các doanh nghiệp, trường học,... nhằm hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu đối tác kinh doanh; định kỳ tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp để tạo sự liên kết giữa các nguồn lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

2. Hoạt động truyền thông khởi nghiệp

2.1 Phổ biến "Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020" và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử; Tỉnh đoàn Kon Tum; các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ doanh nhân trẻ; các trường: đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm và bắt đầu từ tháng 5 năm 2017.

2.2 Xây dựng, biên tập và xuất bản các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, cung cấp thông tin về ý tưởng, cơ hội, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tại tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2017.

2.3 Thiết lập các kênh thông tin hỗ trợ khởi nghiệp nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh; kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp với các tổ chức, nhà đầu tư nhằm kêu gọi vốn đầu tư; giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp cũng như cơ hội hợp tác khởi nghiệp, gồm: Trang thông tin hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum (ngôn ngữ Anh - Việt), fanpage hỗ trợ khởi nghiệp trên facebook (đã thành lập), đường dây nóng hỗ trợ khởi nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Trang thông tin hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum, đường dây nóng hỗ trợ khởi nghiệp). Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh (fanpage Trang hỗ trợ đầu tư và khởi nghiệp trên facebook).

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2017.

2.4 Xây dựng các chuyên đề, phóng sự, bài viết liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, nhất là những điển hình tốt về khởi nghiệp nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử; Tỉnh đoàn Kon Tum: các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm và bắt đầu từ tháng 5 năm 2017.

2.5 Tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu khởi nghiệp.

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 nhằm công bố và khởi động Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Kết hợp tổ chức hội nghị với triển lãm, giới thiệu dự án, ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2017.

b) Tổ chức diễn đàn, tọa đàm giao lưu khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần nghiệp; tạo cơ hội để cá nhân, nhóm cá nhân, cộng đồng khởi nghiệp được gặp gỡ, giao lưu với các doanh nhân thành đạt, tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

(1) Tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp (gắn với ngày hội khởi nghiệp để triển lãm, giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Mỗi năm 1 lần, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 11 của năm trước để xem xét, quyết định.

(2) Tổ chức các buổi Tọa đàm khởi nghiệp. Định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi tọa đàm về khởi nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực, tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia khởi nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và chia sẻ kiến thức khởi nghiệp, kinh doanh với các chuyên gia, doanh nhân thành đạt.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các Trung tâm, Câu lạc bộ, Vườn ươm khởi nghiệp xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức tọa đàm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum để điều phối tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Mỗi tháng 1 lần.

(3) Tổ chức các buổi Cà phê khởi nghiệp

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Mỗi tháng 1 lần.

3. Tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

3.1 Tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp

a) Thường xuyên, tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trong các tầng lớp nhân dân.

b) Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh là cơ quan tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tham mưu cho Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Thời gian đăng ký và xét duyệt ý tưởng: Không giới hạn thời gian đăng ký và số lượng dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng ký. Khi có dự án, ý tưởng đăng ký, định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất cơ quan thường trực báo cáo Hội đồng tổ chức xét duyệt.

c) Các dự án, ý tưởng sau khi được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh xét duyệt được trao Giấy chứng nhận dự án, ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; được hỗ trợ vốn kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư.

- Cơ quan chủ trì thực hiện nội dung a), b) và c): Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2 Tham gia Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia và cấp khu vực, cấp tỉnh

Hằng năm, lựa chọn các dự án, ý tưởng xuất sắc để đăng ký Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia thuộc Chương trình khởi nghiệp Quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Theo chương trình Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia.

4. Hoạt động đào tạo khởi nghiệp

4.1 Mở các lớp đào tạo, cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp; đào tạo khởi sự, điều hành và quản trị doanh nghiệp. Đối tượng đào tạo là đối tượng tham gia Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, nhất là các tác giả có ý tưởng, dự án đăng ký tham gia xét duyệt.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Mỗi năm 02 khóa.

4.2 Mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với thực hành, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ, đồng thời gắn với hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối tượng không hạn chế thành phần.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kon Tum; các trường nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Mỗi năm 02 khóa.

4.3 Khuyến khích đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị cho sinh viên, học viên những kiến thức cần thiết về khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Đầu tư cơ sở vật chất, không gian khởi nghiệp

5.1 Bố trí văn phòng cho thuê hoặc xây dựng “Không gian khởi nghiệp” tại Nhà Khách Hữu Nghị theo hình thức đối tác công tư, trong đó nhà nước bố trí mặt bằng và doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm hỗ trợ mặt bằng, văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

5.2 Hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ Internet miễn phí trong “Không gian khởi nghiệp”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

6.1 Hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng:

a) Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có khả thi sau khi được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh xét duyệt, thông qua được trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp và được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xem xét hỗ trợ và cho vay để hiện thực hóa dự án, ý tưởng khởi nghiệp vào kinh doanh (mức hỗ trợ, cho vay do Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh quyết định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh).

- Thời gian thực hiện: Hằng năm khi có dự án, ý tưởng được xét duyệt.

b) Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có khả thi, được các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư xem xét cho vay và đầu tư nguồn vốn để thực hiện.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm khi có ý tưởng, dự án được xét duyệt.

c) Rà soát, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh - Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6 năm 2017.

d) Vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

6.2 Hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho phát triển dự án, ý tưởng khởi nghiệp từ các nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh - Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm khi có Đề tài nghiên cứu.

6.3 Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (lồng ghép với chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công hằng năm của tỉnh).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm.

6.4 Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.5 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự và quản trị doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.6 Hỗ trợ Văn phòng, mặt bằng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.7 Hỗ trợ tham gia các gian hàng tại hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại để trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Kinh phí thực hiện

7.1 Các cơ quan, đơn vị, địa phương cân đối trong dự toán được giao trong năm 2017 để triển khai nhiệm vụ. Trường hợp khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để bổ sung kinh phí thực hiện.

7.2 Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định để đưa vào dự toán ngân sách hằng năm, trình Hội đồng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung công việc được phân công tại Chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 5 năm 2017). Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 các tháng cuối quý) và sáu tháng (trước ngày 15 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 12), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 các tháng cuối quý) và sáu tháng (trước ngày 25 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 25 tháng 12) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

3. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy xây dựng kế hoạch, chương trình và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này, đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên từ nay đến năm 2020.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.1 Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

(2) Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 414/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu414/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực17/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 414/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 414/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 414/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2017 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu414/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyến Văn Hòa
        Ngày ban hành17/05/2017
        Ngày hiệu lực17/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 414/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2017 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 414/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2017 2020

           • 17/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực