Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT

Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT 2018 vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4142/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU “CÓ VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM, KINH DOANH HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” THUỘC TIÊU CHÍ SẢN XUẤT - THU NHẬP - HỘ NGHÈO TRONG TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết đnh số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đ
ình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (đ
b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPĐP NTM các t
nh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU "CÓ VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM, KINH DOANH HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU" THUỘC TIÊU CHÍ SẢN XUẤT - THU NHẬP - HỘ NGHÈO TRONG TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định, có vùng sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG CHỈ TIÊU

Ch tiêu

Nội dung chỉ tiêu

Chỉ tiêu chung

Tổ chức sản xuất: Vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu

1. Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã

Đạt

2. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm

Đạt

3. Kinh doanh có hiệu quả

Đạt

4. Thích ứng với biến đổi khí hậu

Đạt

III. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Xã đạt chuẩn chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” khi đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

1. Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã:

a) Đáp ứng các nội dung của chỉ tiêu 13.2 tại Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/1/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

b) Đáp ứng chỉ tiêu về hệ thống thủy lợi theo yêu cầu sau:

- 100% diện tích sản xuất được cấp, tưới, tiêu, thoát nước chủ động và có áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

- Chất lượng nước sử dụng cho sản xuất: Đáp ứng quy định tại cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN08-MT:2015/BTNMT.

c) Quản lý chất thải trong quá trình sản xuất không gây ô nhiễm môi trường.

2. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm:

a) Không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất;

b) Hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm trồng trọt không vượt mức gii hạn tối đa cho phép; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản và ô nhim vi sinh không vượt ngưỡng cho phép;

c) Đối với sản phẩm chủ lực của xã là mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, yêu cầu: gia súc, gia cầm phải được giết mổ tại cơ sở giết mổ được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

3. Kinh doanh có hiệu quả: Sản phẩm chủ lực của xã có hiệu quả kinh tế cao (gấp tối thiểu 02 lần so với sản phẩm đại trà khác của xã tại cùng thời điểm đánh giá) và có tiềm năng mở rộng.

4. Thích ứng với biến đổi khí hậu:

a) Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với đặc thù thiên tai và phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu của địa phương;

b) Kỹ thuật sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu (trong sử dụng phân bón, nước tưới,...).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Hướng dẫn này để chỉ đạo, thực hiện, đánh giá việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4142/QĐ-BNN-KTHT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4142/QĐ-BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4142/QĐ-BNN-KTHT

Lược đồ Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT 2018 vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT 2018 vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4142/QĐ-BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT 2018 vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4142/QĐ-BNN-KTHT 2018 vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực

           • 23/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực