Quyết định 415/QĐ-UBDT

Quyết định 415/QĐ-UBDT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 415/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc đã được thay thế bởi Quyết định 146/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Tạp chí Dân tộc và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 415/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc


UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 415/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Tạp chí Dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện chức năng cơ quan lý luận của Ủy ban; thông tin về quan điểm, đư­ờng lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nư­ớc; về cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tạp chí Dân tộc (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị dự toán cấp III, có t­ư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm, dài hạn của Tạp chí trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Dân tộc, các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề; đăng tải thông tin trên Tạp chí Dân tộc điện tử, nhằm cung cấp, nghiên cứu, trao đổi thông tin lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; về công tác dân tộc, các quan điểm, đư­ờng lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; về vấn đề dân tộc trong nước và trên thế giới.

3. Biên tập, đăng tải các bài viết khẳng định quan điểm, đư­ờng lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; đấu tranh, phản bác lại những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc đuờng lối, chính sách dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

4. Lập diễn đàn trao đổi thông tin lý luận và thực tiễn về lĩnh vực công tác dân tộc, vấn đề dân tộc đối với bạn đọc trong n­ước và quốc tế; trao đổi nghiệp vụ nghiên cứu lý luận với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đại chúng Trung ư­ơng và địa ph­ương.

5. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học nhằm trao đổi, nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân tộc.

6. Tổ chức hoạt động thông tin, quảng cáo và các hoạt động khác nhằm tạo nguồn thu cho Tạp chí; tham gia các hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ đời sống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo quy định.

7. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên thuộc Tạp chí; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Tạp chí Dân tộc gồm có Tổng biên tập, các phó Tổng biên tập, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các cán bộ, viên chức, phóng viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.

Các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng biên tập. Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập phụ trách một số mặt công tác của Tạp chí và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Biên tập - Phóng viên;

b) Phòng Hành chính - Trị sự;

c) Phòng Phát hành, quảng cáo và hoạt động xã hội.

Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thoả thuận với Vụ Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.

3. Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng; Quy chế hoạt động của Tạp chí. Xây dựng Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Tạp chí trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT ngày 07/11/2003 của Bộ tr­ưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Uỷ ban Dân tộc và Thủ trư­ởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 415/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu415/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 415/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 415/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 415/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu415/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýGiàng Seo Phử
      Ngày ban hành30/12/2008
      Ngày hiệu lực30/12/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2013
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 415/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 415/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc