Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 415/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 26 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật nội dung vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, thực hiện niêm yết nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, TTHCC, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số
415/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

Trình tự thực hiện; Thời gian giải quyết

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Phí, lệ phí

Cơ quan thực hiện

1.

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường;

- Phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn luật sư.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xem xét phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Đại hội.

Bước 4: Sau khi nhận được kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư theo các hình thức: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Email.

* Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư (phí dịch vụ bưu chính do Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư chi trả).

2. Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc. Trong đó:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;

- Sở Tư pháp: 3,5 ngày;

- Sở Nội vụ: 03 ngày;

- UBND tỉnh: 15 ngày.

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP .

Không

UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ

2.

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kết quả Đại hội;

- Biên bản Đi hội;

- Nghị quyết Đại hội;

- Biên bản bầu cử;

- Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư; - Nội quy Đoàn luật sư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc Nghị quyết đại hội.

- Trường hợp, hồ sơ không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Bước 3: Sau khi nhận được kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ) Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm thông báo kết quả cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư theo các hình thức: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Email.

* Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư theo các hình thức sau:

- Trả trực tiếp cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trả kết quả qua đường bưu chính theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư (phí dịch vụ bưu chính do Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư chi trả).

2. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc. Trong đó:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;

- UBND tỉnh: 6,5 ngày.

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP .

Không

UBND tỉnh.

* Ghi chú: Nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 415/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu415/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 415/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 415/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 415/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu415/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành01/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 415/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 415/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Đắk Nông

              • 01/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực