Quyết định 4153/QĐ-UBND

Quyết định 4153/QĐ-UBND năm 2017 về quy định số lượng đối tượng được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4153/QĐ-UBND 2017 tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4153/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng đối tượng được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Thanh tra sở, ban, ngành; Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (không bao gồm các cơ quan hưởng lương theo ngành dọc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên): 01người/đơn vị. Riêng cơ quan Thanh tra tỉnh: 02 người làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

2. Ban Tiếp công dân tỉnh: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân và công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân.

3. Ban Tiếp công dân huyện, thị xã, thành phố: Trưởng Ban Tiếp công dân và công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quyết định cụ thể công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân tại cơ quan, đơn vị mình không vượt quá số lượng quy định tại Điều 1 Quyết định này; Tổ chức chi trả, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1504/QĐ-CTUBND ngày 26/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4153/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4153/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4153/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4153/QĐ-UBND 2017 tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4153/QĐ-UBND 2017 tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4153/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4153/QĐ-UBND 2017 tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4153/QĐ-UBND 2017 tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị Bình Định

            • 02/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực