Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về loại các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và bổ sung 02 hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV 2017 bỏ thuốc chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục được sử dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4154/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LOẠI CÁC THUỐC BVTV CHỨA HOẠT CHẤT TRICHLORFON KHỎI DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VÀ BỔ SUNG 02 HOẠT CHẤT TRICHLORFON VÀ CARBOFURAN VÀO DANH MỤC THUỐC BVTV CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế số 45 ngày 5/5/2017 của Ban thư ký Công ước Rotterdam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phụ lục kèm theo Quyết định này Danh sách thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Điều 2. Bổ sung 02 hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2017. Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran không được nhập khẩu kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;
- Bộ Công An;
- Bộ Công Thương;
- S
NNPTNT các tnh, Tp.;
- Chi cục TT&BVTV các tỉnh, Tp.;
- Các Hội, Hiệp hội ngành hàng;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT TRICHLORFON BỊ LOẠI KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TT

MÃ HS

TÊN HOẠT CHT NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST)

T CHỨC Đ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT)

1

3808

Trichlorfon (Chlorophos) (min 97%)

Biminy 40EC, 90SP

40EC: sâu keo, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương

90SP: sâu đục quả/ đậu tương

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

Địch Bách Trùng 90SP

bọ xít, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ đậu tương

Công ty TNHH Việt Thắng

Dilexson 90 WP

bọ xít/ lúa

Công ty TNHH Sơn Thành

Dip 80 SP

sâu keo/ lúa, dòi đục lá/ đậu tương

Công ty CP BVTV I TW

Diptecide 90 WP

bọ xít/ lúa

Công ty TNHH - TM Bình Phương

Terex 50EC, 90SP

50EC: dòi đục lá, sâu khoang/ đậu tương

90SP: sâu keo/ lúa, sâu đục quả/ đậu tương

Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

2

3808

Chlorpyrifos Ethyl 25% (500g/l) + Trichlorfon 25% (250g/l)

Medophos 50EC, 750EC

50EC: sâu xanh/ đậu xanh

750EC: Sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp giả/cà phê, rệp vảy/ hồ tiêu

Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

3

3808

Dimethoate 3 % + Trichlorfon 2 %

Cobitox 5 GR

sâu đục thân/ lúa

Công ty CP BVTV I TW

4

3808

Fenitrothion 200 g/l (g/kg) + Trichlorfon 200 g/l (g/kg)

Ofatox 400EC, 400WP

400EC: bọ xít/ lúa, rệp/ ngô

400WP: sâu gai, bọ xít, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/ cà phê; rệp bông xơ/ mía

Công ty CP BVTV I TW

5

3808

Fipronil 15 g/l + Trichlorfon 485 g/l

Cylux 500EC

Sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4154/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4154/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4154/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV 2017 bỏ thuốc chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục được sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV 2017 bỏ thuốc chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục được sử dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4154/QĐ-BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV 2017 bỏ thuốc chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục được sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV 2017 bỏ thuốc chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục được sử dụng

            • 16/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực