Quyết định 4157/QĐ-UBND

Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2017 về Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4157/QĐ-UBND 2017 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4157/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

TIÊU CHÍ

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. Quy định chung

1. Đối tượng dự tuyển

a. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bình Định; trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

b. Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

2. Tiêu chí bắt buộc đối với nhà đầu tư

a. Có địa điểm hoặc được cấp có thẩm quyền giới thiệu địa điểm đầu tư cửa hàng xăng dầu (trừ trường hợp địa điểm được UBND tỉnh xác định để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mà chưa giới thiệu cho nhà đầu tư) phù hợp với Quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định.

b. Địa điểm xin đầu tư phải được Đoàn kiểm tra liên ngành thống nhất đảm bảo các điều kiện để được xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy định hiện hành.

c. Nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn vốn đảm bảo để đầu tư không thấp hơn mức bình quân (gồm chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị) theo từng cấp cửa hàng xăng dầu, cụ thể: Cấp 1 là 5,0 tỷ đồng; cấp 2 là 3,5 tỷ đồng; cấp 3 là 2,0 tỷ đồng.

d. Có cam kết đầu tư triển khai dự án trong vòng 12 tháng sau khi UBND tỉnh có chủ trương cho phép đầu tư hoặc chấp thuận bổ sung quy hoạch đối với điểm quy hoạch trên tuyến Quốc lộ 1 của Bộ Công Thương và quy hoạch đấu nối giao thông trên các tuyến quốc lộ của Bộ Giao thông Vận tải và không chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác trước khi xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động.

3. Điều kiện để nhà đầu tư tham gia xét tuyển

a. Nhà đầu tư phải nộp khoản tiền bảo lãnh hồ sơ dự tuyển là 20 triệu đồng theo quy định. Nếu nhà đầu tư tự ý bỏ không tham gia dự tuyển thì số tiền này sẽ được Sở Công Thương nộp vào ngân sách nhà nước; ngược lại, nhà đầu tư sẽ được nhận lại sau khi kết thúc việc lựa chọn nhà đầu tư.

b. Nhà đầu tư phải chứng minh vốn chủ sở hữu của mình không thấp hơn 70% tổng mức đầu tư bình quân từng cấp cửa hàng xăng dầu theo quy định.

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là vốn thực có của nhà đầu tư tính đến thời điểm đăng ký thực hiện dự án được xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập.

c. Đối với phần vốn vay phải có cam kết cho vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc cam kết góp vốn để thực hiện dự án.

d. Cam kết đảm bảo thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nếu được lựa chọn.

đ. Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và thuế, không sang nhượng các dự án đầu tư xăng dầu khi chưa đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

e. Nhà đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình giải thể; không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Tiến độ thực hiện dự án

a. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục đầu tư, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc thuê đất... để xây dựng các hạng mục của dự án.

b. Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 12 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng.

c. Trong quá trình triển khai xây dựng, nhà đầu tư vi phạm bất cứ quy định nào của Tiêu chí này, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư (trừ các trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).

5. Công khai việc lựa chọn nhà đầu tư: Sở Công Thương thực hiện công bố thủ tục kêu gọi nhà đầu tư lên các phương tiện thông tin đại chúng, để nhà đầu tư biết tham gia.

II. Thang điểm đánh giá

Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm (chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

III. Thành phần Hội đồng xét chọn nhà đầu tư

1. Hội đồng xét chọn nhà đầu tư gồm đại diện các Sở: Công Thương (chủ trì), Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy. Riêng các điểm đầu tư cửa hàng xăng dầu nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp thì mời thêm đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham gia.

2. Nhà đầu tư có phương án dự tuyển có số điểm bình quân cao nhất trong số các nhà đầu tư tham dự sẽ được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương. Số điểm bình quân của nhà đầu tư dự tuyển = Tổng số điểm của các thành viên Hội đồng tuyển chọn chia (:) cho tổng số thành viên Hội đồng tuyển chọn.

3. Các nhà đầu tư phải đạt từ 70 điểm trở lên mới được xem xét lựa chọn ở bước tiếp theo. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư thì nhà đầu tư đó cũng phải đảm bảo có số điểm từ 70 điểm trở lên thì mới được Hội đồng tuyển chọn trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương. Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên có cùng điểm số thì ưu tiên chọn nhà đầu tư có điểm ưu tiên (tại Mục 6 - Đối tượng ưu tiên) cao nhất./.

 

PHỤ LỤC

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
(Kèm theo Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh)

Stt

Tiêu chí

Điểm tối đa

1

Phù hợp với quy hoạch phát triển dịch vụ thương mại của địa phương

20

a

Địa điểm có trong quy hoạch phát triển dịch vụ thương mại của huyện, thị xã, thành phố

20

b

Địa điểm chưa có trong quy hoạch phát triển dịch vụ thương mại nhưng cần thiết có cửa hàng xăng dầu để phục vụ cho dân sinh và sản xuất, kinh doanh.

15

2

Năng lực tài chính

15

a

Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư trên 70% tổng mức đầu tư

15

b

Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư từ 70% tổng mức đầu tư trở xuống

10

3

Kinh nghiệm kinh doanh

10

a

Doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đang hoạt động kinh doanh xăng dầu

10

b

Chưa từng hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

7

4

Tiến độ thực hiện kể từ ngày có chủ trương cho đầu tư của UBND tỉnh

10

a

Từ 12 tháng trở xuống

10

b

Từ trên 12 tháng

0

5

Cam kết nộp tiền thuê đất/ứng trước tiền giải phóng mặt bằng

15

a

Từ ngày có thông báo đến dưới 15 ngày

15

b

Từ 15 ngày đến 30 ngày

10

6

Đối tượng ưu tiên

 

a

Các Doanh nghiệp đã phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan tìm kiếm vị trí phù hợp với nhu cầu của địa phương và các quy định có liên quan để đề xuất quy hoạch điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu trong giai đoạn 2013 - 2015

15

b

Doanh nghiệp tự nguyện đóng góp xây dựng hạ tầng cho địa phương (Đồng thời thêm 5 điểm nếu nhà đầu tư nào có mức hỗ trợ cao hơn nhà đầu tư khác với mức chênh lệch từ 100 triệu đồng trở lên hoặc đối với các đầu mối xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh)

10 - 15

 

Tổng cộng (Số điểm tối đa)

100

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4157/QĐ-UBND 2017 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4157/QĐ-UBND 2017 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4157/QĐ-UBND 2017 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4157/QĐ-UBND 2017 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu Bình Định

           • 02/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực