Quyết định 4161/QĐ-UBND

Quyết định 4161/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 4161/QĐ-UBND 2018 Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4161/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung;

Căn cứ Thông tư số 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở miền Trung">16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung;

Căn cứ Văn bản 1103/BXD-QLN ngày 15/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung;

Căn cứ văn bản 2459/BXD-QLN ngày 02/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 3802/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 291/TTr-SXD ngày 21/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Điều chỉnh số lượng hộ nghèo được hỗ trợ:

Tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh là 740 hộ. Trong đó:

- Số hộ nghèo được hỗ trợ giai đoạn năm 2014 - 2017 là 421 hộ (180 hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; 67 hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 174 hộ không cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn).

- Số hộ nghèo được hỗ trợ giai đoạn năm 2018 - 2019 là 319 hộ (145 hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; 10 hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 164 hộ không cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn).

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện:

Tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo theo quy định trong thời gian 06 năm, từ năm 2014 - 2019.

- Từ năm 2014 đến năm 2017: Thực hiện hỗ trợ cho 421 hộ.

- Năm 2018: Thực hiện hỗ trợ khoảng 159 hộ;

- Năm 2019: Thực hiện hỗ trợ khoảng 160 hộ;

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày hoàn thành việc hỗ trợ.

3. Điều chỉnh kinh phí thực hiện:

a. Tổng kinh phí thực hiện: 10,474 tỷ đồng, gồm:

- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh: 10,334 tỷ đồng. Trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ cho các hộ không cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn: 4,056 tỷ đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ cho các hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 1,078 tỷ đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ cho các hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ: 5,2 tỷ đồng;

- Kinh phí quản lý triển khai thực hiện Đề án là 140 triệu đồng.

b. Nguồn vốn thực hiện:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (100%): 10,334 tỷ đồng;

- Vốn ngân sách của tỉnh (Kinh phí quản lý triển khai thực hiện Đề án): 140 triệu đồng.

- Ngoài ra còn các nguồn vốn:

+ Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay.

+ Vốn huy động từ "Quỹ vì người nghèo" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp vận động từ cộng đồng xã hội và từ các doanh nghiệp.

+ Vốn tham gia đóng góp của chính hộ gia đình được huy động từ gia đình, dòng họ.

+ Vốn huy động từ việc vận động, tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (Quỹ cứu trợ).

+ Vốn lồng ghép từ các chương trình, mục tiêu khác.

+ Tùy điều kiện cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho các hộ gia đình.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã được điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3802/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC I

BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (hộ)

Kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (triệu đồng)

Tổng cộng (hộ)

Trong đó

Tổng cộng (triệu đồng)

Trong đó

Hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn

Hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ- TTg

Hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ

Kinh phí hỗ trợ cho hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn

Kinh phí hỗ trợ cho hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ- TTg

Kinh phí hỗ trợ cho hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ

1

Huyện Hoài Ân

98

70

18

10

1.252

840

252

160

2

Huyện Phù Mỹ

6

0

6

0

84

0

84

0

3

Huyện Phù Cát

19

0

19

 

266

0

266

0

4

Huyện Tây Sơn

66

66

0

0

792

792

0

0

5

Huyện Hoài Nhơn

25

6

19

0

338

72

266

0

6

Huyện Tuy Phước

32

32

0

0

384

384

0

0

7

Huyện Vân Canh

1

0

0

1

16

0

0

16

8

Huyện An Lão

174

0

5

169

2.774

0

70

2.704

Tổng cộng

421

174

67

180

5.906

2.088

938

2.880

 

PHỤ LỤC II

BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (hộ)

Kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (triệu đồng)

Tổng cộng (hộ)

Trong đó

Tổng cộng (triệu đồng)

Trong đó

Hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn

Hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ- TTg

Hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ

Kinh phí hỗ trợ cho hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn

Kinh phí hỗ trợ cho hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ- TTg

Kinh phí hỗ trợ cho hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ

1

Huyện Hoài Ân

171

101

10

60

2.312

1.212

140

960

2

Huyện Tây Sơn

8

8

0

0

96

96

0

0

3

Huyện Hoài Nhơn

55

55

0

0

660

660

0

0

4

Huyện An Lão

85

0

0

85

1.360

0

0

1.360

Tổng cộng

319

164

10

145

4.428

1.968

140

2.320

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4161/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/11/2018
Ngày hiệu lực 27/11/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4161/QĐ-UBND 2018 Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4161/QĐ-UBND 2018 Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Phan Cao Thắng
Ngày ban hành 27/11/2018
Ngày hiệu lực 27/11/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 4161/QĐ-UBND 2018 Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4161/QĐ-UBND 2018 Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão Bình Định

  • 27/11/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/11/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực