Quyết định 4177/QĐ-UBND

Quyết định 4177/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Chỉ thị 25/2007/CT-UBND về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 4177/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2007/CT-UBND thi hành Luật Luật sư Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4177/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 4246/STP-BTTP ngày 12 tháng 8 năm 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB, TTTH;
- Lưu: VT, (PCNC-TNh) Ha

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4177/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4177/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4177/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4177/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2007/CT-UBND thi hành Luật Luật sư Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 4177/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2007/CT-UBND thi hành Luật Luật sư Hồ Chí Minh 2015
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu4177/QĐ-UBND
              Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
              Người kýTất Thành Cang
              Ngày ban hành24/08/2015
              Ngày hiệu lực24/08/2015
              Ngày công báo01/10/2015
              Số công báoSố 44
              Lĩnh vựcBộ máy hành chính
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhật8 năm trước

              Văn bản thay thế

                Văn bản được dẫn chiếu

                Văn bản hướng dẫn

                  Văn bản được hợp nhất

                    Văn bản gốc Quyết định 4177/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2007/CT-UBND thi hành Luật Luật sư Hồ Chí Minh 2015

                    Lịch sử hiệu lực Quyết định 4177/QĐ-UBND bãi bỏ 25/2007/CT-UBND thi hành Luật Luật sư Hồ Chí Minh 2015

                    • 24/08/2015

                      Văn bản được ban hành

                      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                    • 01/10/2015

                      Văn bản được đăng công báo

                      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                    • 24/08/2015

                      Văn bản có hiệu lực

                      Trạng thái: Có hiệu lực