Quyết định 418/QĐ-UBND

Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2004/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 15 về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 42/TTr-STC ngày 25/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lý do: Không phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về phí dự thi, dự tuyển.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, tổ chức và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTVB - Bộ TP;
- TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd bãi bỏ QĐ 42-2004 của UBND tỉnh 2016.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 418/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Trần Đình Tùng
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016

  • 28/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực