Quyết định 418/QĐ-UBND

Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2004/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 15 về xử lý kết quả rà soát 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 42/TTr-STC ngày 25/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lý do: Không phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về phí dự thi, dự tuyển.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, tổ chức và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTVB - Bộ TP;
- TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd bãi bỏ QĐ 42-2004 của UBND tỉnh 2016.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 418/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu418/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 418/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2004/QĐ-UBND Quảng Nam 2016

            • 28/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực