Quyết định 419/QĐ-UBND

Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 419/QĐ-UBND kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông Lâm Đồng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ LIÔNG, THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về việc hướng dẫn một số điều thuộc Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 15/BC-SNN ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tên công trình: hồ chứa nước Đạ Liông.

2. Cấp công trình: Công trình cấp II.

3. Địa điểm: thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

4. Đơn vị quản lý khai thác: Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Đạ Huoai.

5. Thông số cơ bản công trình:

STT

Hạng mục công trình

Đơn vị

Thông số

I

Nhiệm vụ công trình

 

 

1

Cấp nước tưới cho lúa, cây công nghiệp

ha

120

2

Cấp nước sinh hoạt

Người

34.150

II

Cấp công trình, tần suất thiết kế

 

 

1

Cấp công trình

 

II

2

Diện tích lưu vực

Km2

2,38

3

Tần suất lũ thiết kế

%

1

4

Mức đảm bảo tưới'

%

85,00

III

Hồ chứa

 

 

1

Loại điều tiết hồ

 

Điều tiết năm

2

Mực nước dâng bình thường

m

77,91

3

Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 1.0 %

m3/s

79,72

4

Mực nước chết

m

65,80

5

Tổng dung tích hồ chứa

103m3

1.174,27

6

Dung tích hữu ích

103m3

1.155,96

7

Dung tích chết

103m3

18,32

8

Diện tích lòng hồ ứng với MNDBT

ha

15,764

9

Diện tích lòng hồ ứng với MNDGC

ha

17,141

10

Diện tích lòng hồ ứng với MNC

ha

1,986

IV

Đập đất

Đơn vị

 

1

Kết cấu đập

 

Đồng chất

2

Hình thức tiêu nước

 

Đống đá+ áp mái hạ lưu

3

Chiều dài đỉnh đập

m

99,60

4

Chiều cao đập lớn nhất (Hmax)

m

18,17

5

Cao trình đỉnh đập

m

80,60

6

Cao trình đắp đập

m

80,20

7

Chiều rộng đỉnh đập

m

5,00

8

Cao trình cơ đập hạ lưu

m

73,50

9

Cao trình đỉnh đống đá tiêu nước

m

65,00

10

Hệ số mái thượng lưu

 

m = 3,00

11

Hệ số mái hạ lưu

 

m = 2,75

V

Tràn xả lũ

 

 

1

Hình thức tràn

 

Đỉnh rộng

2

Cao trình ngưỡng tràn

m

77,91

3

Brộng ngưỡng tràn

m

9,0

4

Cột nước tràn thiết kế

m

1,81

5

Lưu lượng xả lũ thiết kế

m3/s

31,02

VI

Cống lấy nước

 

 

1

Loại cống

 

Ống thép bọc BTCT

2

Đường kính ống (Φ)

mm

600

3

Lưu lượng thiết kế

1/s

178,81

4

Cao trình đáy cống thượng lưu

m

65,22

6. Kết quả kiểm định đánh giá sự an toàn của công trình:

a) Đập đất:

- Đỉnh đập có chiều rộng 5m, được gia cố bằng bê tông nhựa dày 7 cm, cấp phối đá dăm dày 28 cm.

- Mái thượng lưu hệ số mái m = 3,0 được gia cố bằng tấm lát BTCT, chất lượng còn tốt, gờ chắn đỉnh đập gia cố bằng BTCT cao 0,4 m.

- Mái hạ lưu, hệ số mái m = 2,75 được trồng cỏ bảo vệ mái, một số vị trí bị lún không đều, mái được bố trí hệ thống mương thoát nước thiết diện B x H = 0,2 x 0,2 m kết cấu bê tông mác 150; tiếp giáp với vai đập bố trí mương thoát nước thiết diện hình thang kết cấu đá xây, chất lượng còn tốt; chân đập là đống đá tiêu nước và đá áp mái còn tốt và hoạt động bình thường.

b) Cống lấy nước là ống thép tròn, đường kính ống Ф 600 mm bọc BTCT, có van đóng mở thượng hạ lưu, lưu lượng thiết kế 179 lít/s. Hiện hoạt động bình thường tuy nhiên nước chảy vào tháp van.

c) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tràn tự do với chiều rộng B = 9 m, Htr = 1,81 m, kết cấu bê tông cốt thép hiện hoạt động bình thường; Btiêu năng và kênh dẫn hạ lưu bị bồi lấp.

d) Kết quả đánh giá: Công trình hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND Đạ Huoai; Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Đạ Huoai; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 419/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 419/QĐ-UBND kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông Lâm Đồng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 419/QĐ-UBND kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông Lâm Đồng 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Phạm S
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 419/QĐ-UBND kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông Lâm Đồng 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 419/QĐ-UBND kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông Lâm Đồng 2017

  • 01/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực