Quyết định 419/QĐ-UBND

Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước và Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Quyết định 419/QĐ-UBND thủ tục hành chính bồi thường nhà nước nuôi con nuôi sở tư pháp Hưng Yên 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2095/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 419/QĐ-UBND thủ tục hành chính bồi thường nhà nước nuôi con nuôi sở tư pháp Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC VÀ NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: số 1972/QĐ-BTP ngày 09/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước; số 2109/QĐ-BTP ngày 30/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 67/TTr-STP ngày 28/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 (mười chín) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước và 06 (sáu) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, niêm yết công khai thủ tục hành theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-B
Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lư
u: VT, NCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC VÀ NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-CTUBND ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Stt

Tên thủ tc hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Lĩnh vực nuôi con nuôi

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

2

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Sở Tư pháp

3

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

II

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

3

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã

4

Thủ tục trả lại tài sản

Cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản

5

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương

- Giám đốc Sở và cấp tương đương

- Chủ tch UBND tỉnh

7

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

- Giám đốc Sở và cấp tương đương

- Chủ tch UBND tỉnh

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Stt

Tên thủ tc hành chính

Cơ quan thực hiện

 

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

UBND cấp huyện

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

3

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường; đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã

4

Thủ tục trả lại tài sản

Cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản

5

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

- Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện

- Chủ tịch UBND cấp huyn.

7

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Chủ tịch UBND cấp huyện.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Lĩnh vực nuôi con nuôi

 

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

UBND cấp xã

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3

Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

II

Lĩnh vc bồi thường nhà nước

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

UBND cấp xã

3

Thủ tc trả lại tài sản

UBND cấp xã

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

UBND cấp xã

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Chủ tịch UBND cấp xã.

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thủ tục hành chính về lĩnh vực Bồi thường nhà nước và Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, hướng dn, niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 419/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 419/QĐ-UBND thủ tục hành chính bồi thường nhà nước nuôi con nuôi sở tư pháp Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 419/QĐ-UBND thủ tục hành chính bồi thường nhà nước nuôi con nuôi sở tư pháp Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu419/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 419/QĐ-UBND thủ tục hành chính bồi thường nhà nước nuôi con nuôi sở tư pháp Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 419/QĐ-UBND thủ tục hành chính bồi thường nhà nước nuôi con nuôi sở tư pháp Hưng Yên 2016