Quyết định 4198/QĐ-UBND

Quyết định 4198/QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 4198/QĐ-UBND Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Ban Quản lý Khu kinh tế Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4198/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY CỬA KHẨU QUỐC TẾ BÌNH HIỆP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định s 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An;

Xét đề nghị tại văn bản số 1307/BQLKKT-VP ngày 30/8/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, và đề xuất tại văn bản số 706/SNV-TCBC ngày 16/9/2016 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục Hải quan Long An;
- Cơ quan Thú y vùng VI;
- Sở: Y tế, NN&PTNT;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, Linh
NQ_CuakhauquocteBinhHiep

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

NỘI QUY

CỬA KHẨU QUỐC TẾ BÌNH HIỆP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
4198/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Điều 1. Thi gian làm việc

1. Thời gian làm việc từ 06 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ, ngày Tết.

2. Trường hợp hàng hóa đang kiểm tra thực tế mà hết giờ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện kim tra tiếp, người khai hải quan không cần đăng ký với Ban Quản lý cửa khẩu.

Điều 2. Chế độ trực ngoài giờ

Ngoài thời gian làm việc theo quy định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu có trách nhiệm bố trí cán bộ, chiến sỹ, sỹ quan trực ngoài giờ để giải quyết các công việc có liên quan và tự đảm bảo chế độ trực ngoài giờ theo quy định.

Điều 3. Địa điểm làm việc

Tại Trạm kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An); các lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực làm việc trong Trạm kim soát Liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Điều 4. Trình tự làm việc và giải quyết thủ tục hành chính

1. Liên hệ công tác:

a) Đối với tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh, liên hệ với bộ phận làm thủ tục xuất nhập cảnh của Biên phòng cửa khẩu.

b) Đối với tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, liên hệ với bộ phận tiếp nhận đăng ký tờ khai hải quan cửa khu.

c) Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải đáp thắc mắc hoặc kiến nghị liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đường dây nóng với Bộ phận thường trực Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu.

Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu giúp Ban Quản lý cửa khẩu điều hành, phối hp thống nhất hoạt động của lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đảm bảo sự đồng bộ, trật tự và có nề nếp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

2. Thủ tục hành chính:

a) Thủ tục hành chính đối với hoạt động xuất nhập cảnh:

- Đối với người, phương tiện xuất cảnh, quá cảnh:

+ Đối với người: kê khai hải quan hành lý (nếu có) tại Bộ phận Hải quan; làm thủ tục kiểm dịch tại Bộ phận kiểm dịch y tế; làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Bộ phận Biên phòng.

+ Đối với phương tiện xuất cảnh, quá cảnh: thực hiện làm thủ tục hải quan tại Bộ phận Hải quan; làm thủ tục hành chính tại Bộ phận kiểm dịch y tế, kim dịch động vật và kiểm dịch thực vật (nếu có hàng động vật hoặc thực vật); làm thủ tục đăng ký cho phương tiện vận tải vào bến bãi để sang tải hàng hóa tại Bộ phận Biên phòng.

- Đối với người, phương tiện nhập cảnh, quá cảnh:

+ Đối với người: làm thủ tục nhập cảnh tại Bộ phận Biên phòng; làm thủ tục kim dịch tại Bộ phận kim dịch y tế; làm thủ tục hải quan đi với hàng hóa, hành lý (nếu có) tại Bộ phận Hải quan.

+ Đối với phương tiện nhập cảnh, quá cảnh: làm thủ tục kiểm soát trước khi nhập cảnh tại bộ phận Biên phòng, Bộ phận kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật (nếu có hàng động vật hoặc thực vật); làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, phương tiện nhập cảnh tại Bộ phận Hải quan.

b) Thủ tục hành chính đối với hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng quá cảnh) thực hiện theo trình tự gồm các bước như sau: làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh; kiểm dịch động, thực vật; làm thủ tục hành chính về người; kim soát lần cuối.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu (bao gồm cả hàng quá cảnh) thực hiện theo trình tự gồm các bước sau: kiểm soát đầu vào; làm thủ tục hành chính vngười và phương tiện nhập cảnh, kiểm dịch động thực vật, đăng ký mở tờ khai hải quan; kiểm tra, xử lý trước khi thông quan hàng hóa; kim soát lần cuối.

Điều 5. Tác phong, trang phục, phù hiệu và thái độ làm việc

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, sỹ quan thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm:

1. Làm việc đúng giờ, mặc trang phục gọn gàng, đeo phù hiệu, thẻ công chức theo quy định; có tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, nhiệt tình, chu đáo khi giao tiếp và thực hiện công vụ.

2. Chấp hành tuyệt đối sự phân công công tác của Thủ trưởng đơn vị và của cấp trên. Trong giờ làm việc phải giữ trật tự, không tự ý rời khỏi vị trí làm việc, qua lại các phòng, bộ phận khác khi không có nhiệm vụ; không được ung rượu, bia và hút thuốc lá trong khi thi hành công vụ. Có ý thức phòng gian, bảo mật, không tiết lộ và cung cấp tài liệu cho người khác khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp.

3. Sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tiết kiệm, bảo quản tốt tài sản cơ quan, không tự ý di dời và làm thay đổi vị trí các trang thiết bị và phương tiện làm việc khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan có thm quyền. Có trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn vệ sinh chung. Khi hết giờ làm việc, ra khỏi phòng phải tắt các thiết bị điện và khóa cửa phòng làm việc.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ra, vào và hoạt động tại khu vực cửa khẩu

1. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng làm việc tại cửa khu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp và thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập cảnh người, phương tiện theo đúng trình tự thủ tục tại Nội quy cửa khu.

2. Tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động tại cửa khẩu liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập cảnh người, phương tiện và các hoạt động khác phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy cửa khẩu và các quy định của pháp luật hiện hành. Không giải quyết các thủ tục hành chính đối với các cá nhân đến liên hệ làm việc trong tình trạng say rượu, bia, gây mất trật tự nơi công sở, đeo kính đen, khu trang, hút thuc lá.

Điều 7. Tổ chức thc hin

1. Nội quy cửa khẩu được niêm yết công khai tại Ban Quản lý cửa khu quốc tế Bình Hiệp.

2. Ban Quản lý cửa khu thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu.

3. Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm điều hành, quản lý, kim tra, đôn đốc việc thực hiện Nội quy cửa khẩu.

4. Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu giúp Ban Quản lý cửa khẩu thực hiện các nhiệm vụ tại Nội quy cửa khẩu; theo dõi, tổng hợp báo cáo, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng không chấp hành Nội quy cửa khẩu.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nội quy ca khu, nếu có nội dung nào cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan đơn vị gửi ý kiến vBan Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4198/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2016
Ngày hiệu lực14/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4198/QĐ-UBND Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Ban Quản lý Khu kinh tế Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4198/QĐ-UBND Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Ban Quản lý Khu kinh tế Long An 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4198/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành14/10/2016
        Ngày hiệu lực14/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4198/QĐ-UBND Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Ban Quản lý Khu kinh tế Long An 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4198/QĐ-UBND Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp Ban Quản lý Khu kinh tế Long An 2016

            • 14/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực