Quyết định 42/2001/QĐ-BTP

Quyết định 42/2001/QĐ-BTP sửa đổi mẫu giấy tờ kèm theo Thông tư 04/2001/TT-BTP hướng dẫn Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành

Quyết định 42/2001/QĐ-BTP nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BTP đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1981 đến nay hết hiệu và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2001/QĐ-BTP nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BTP


BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2001/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẪU GIẤY TỜ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2001/TT-BTP NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2001 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 142/2000/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp;
Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mẫu văn bản thông báo của Sở Tư pháp gửi người xin nhận con nuôi về việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh - Phụ lục I.6) được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2001/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp như sau:

- Phần giới thiệu về trẻ em, bổ sung các thông tin sau đây: khả năng được nhận làm con nuôi (đủ điều kiện về mặt pháp lý và hồ sơ), hoàn cảnh cá nhân, môi trường xã hội và gia đình, tình trạng sức khỏe ( kèm theo bản chụp giấy chứng nhận sức khỏe hoặc các kết quả xét nghiệm y tế).

- Phần ảnh của trẻ em được đóng dấu giáp lai của Sở Tư pháp.

Mẫu văn bản thông báo mới được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý công chứng, giám định tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố
trực thuộc TƯ(để biết);
- Thành viên Nhóm công tác liên ngành
(để biết );
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (để phối hợp);
- Lưu Văn thư, Vụ CCHT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
 
Hà Hùng Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2001/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2001/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2001
Ngày hiệu lực12/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2001/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 42/2001/QĐ-BTP nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BTP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 42/2001/QĐ-BTP nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BTP
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu42/2001/QĐ-BTP
     Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
     Người kýHà Hùng Cường
     Ngày ban hành27/11/2001
     Ngày hiệu lực12/12/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcQuyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2003
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 42/2001/QĐ-BTP nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BTP

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2001/QĐ-BTP nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp sửa đổi Thông tư 04/2001/TT-BTP