Quyết định 42/2008/QĐ-UBND

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND về phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan tỉnh Bình Dương đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2008/QĐ-UBND phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 42/2008/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHỤ LỤC ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG QUẢNG CÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá X;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Theo đề nghị của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 25/TTr-SVHTTDL ngày 15/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan tỉnh Bình Dương đến năm 2010 (có phụ lục đính kèm) thay thế cho phụ lục 2 quy hoạch địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan, ban hành kèm theo Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án quảng cáo và tuyên truyền cổ động trực quan nơi công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2010.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG QUẢNG CÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh)

1. Thị xã Thủ Dầu Một:

1.1. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Giao lộ đường Âu Cơ và đường Yersin.

- Giao lộ đường Huỳnh Văn Cù và Nguyễn Văn Cừ (phường Phú Cường).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hoà).

- Sân vận động Phú Thuận (đường Huỳnh Văn Luỹ, phường Phú Lợi).

- Khu vực đối diện Tịnh xá Ngọc Định (Đại lộ Bình Dương, xã Định Hoà).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành).

- Giao lộ đường Huỳnh Văn Luỹ và Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Nguyễn Chí Thanh (xã Tương Bình Hiệp).

- Trước khuôn viên Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh (đường Phú Lợi).

- Trước khuôn viên Liên đoàn Lao động tỉnh (ngã tư chợ Đình).

- Trước khuôn viên sân vận động tỉnh (đại lộ Bình Dương).

- Giao lộ đường 30/4 và đường Cách mạng Tháng Tám (ngã 4 Gò Đậu).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Phạm Ngọc Thạch.

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Cách mạng Tháng Tám (Mũi Tàu, phường Hiệp Thành) 

- Giao lộ đường Phạm Ngọc Thạch và đường Huỳnh Văn Luỹ (xã Phú Mỹ).

- Giao lộ đường Thích Quảng Đức và đường Hoàng Văn Thụ.

- Giao lộ đường Lê Chí Dân và đường Nguyễn Chí Thanh.

- Trước khuôn viên Công viên văn hoá Thanh Lễ (Đại lộ Bình Dương).

- Trước khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, phường.

1.2. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Đường Yersin (Công an thị xã, ngã 4 chợ Đình, trường Nguyễn Đình Chiểu).

- Đường Quang Trung (Sở Tài chính).

- Đường 30/4 (ngã 3 Nam Sanh, bến xe Bình Dương, sân vận động tỉnh).

- Đường Lê Hồng Phong (Trường Trung học cơ sở Phú Hoà).

- Đường Phú Lợi (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đội).

- Đại lộ Bình Dương (ngã 4 Tân Lập, ngã 4 chợ Đình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh).

- Đường Hùng Vương (ngân hàng Nông nghiệp, Trung tâm Văn hoá – Thể thao thị xã).

- Đường Nguyễn Du (Chùa Bà, Trường tiểu học Nguyễn Du).

- Đường Lý Thường Kiệt (cầu Lý Thường Kiệt).

- Đường Bạch Đằng (Hội Văn học nghệ thuật, Nhà khách Tỉnh uỷ).

- Đường Huỳnh Văn Nghệ (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

- Đường Cách mạng Tháng Tám (chợ Cây Dừa, Mũi Tàu phường Hiệp Thành, ngã 4 Pic-Sin, Công viên Phú Cường).

- Đường Nguyễn Thái Học (Ủy ban nhân dân phường Phú Cường).

- Đường Phạm Ngọc Thạch (Thư viện tỉnh).

- Đường Thích Quảng Đức (Công viên Phú Cường).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Lê Chí Dân (ngã tư Sở Sao).

- Giao lộ đường Cách mạng Tháng Tám và Lê Hồng Phong.

- Giao lộ đường Hồ Văn Cống và Đại lộ Bình Dương (ngã tư Suối Giữa).

1.3. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại:

- Đại lộ Bình Dương (từ Suối Cát đến ngã 4 Sở Sao).

- Đường Phú Lợi (từ ngã 3 xí nghiệp cám Phú Lợi đến xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An).

- Giao lộ Lê Hồng Phong và được Cách mạng Tháng Tám (phường Phú Thọ).

- Đường Huỳnh Văn Luỹ (phường Phú Lợi, xã Phú Mỹ) và đường trong Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị.

- Đường 30/4 (ngã 3 Cây Nhang).

1.4. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại:

- Giao lộ đường Cách mạng Tháng Tám và đường 30/4 (ngã 4 Gò Đậu, phường Phú Thọ).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường 30/4 (ngã 4 sân vận động tỉnh, phường Phú Hoà).

- Đường Huỳnh Văn Cù (khu vực chợ Cây Dừa, phường Hiệp Thành).

- Giao lộ đường Phú Lợi và đường Lê Hồng Phong.

- Đại lộ Bình Dương (trước khuôn viên Công viên văn hoá Thanh Lễ, phường Hiệp Thành).

- Giao lộ đường Thích Quảng Đức và đường Ngô Gia Tự (phường Chánh Nghĩa).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Huỳnh Văn Luỹ (phường Phú Lợi).

- Giao lộ đường Phú Lợi và đường 30/4 (ngã 3 Nam Sanh).

- Đường Phạm Ngọc Thạch (Thư viện tỉnh).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Thích Quảng Đức (ngã 4 Tân Lập).

- Đường Huỳnh Văn Lũy (sân vận động Phú Thuận).

- Giao lộ đường Trần Ngọc Lên và đường Huỳnh Văn Lũy.

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Lê Chí Dân (ngã tư Sở Sao).

 - Giao lộ đường Cách mạng Tháng Tám và Lê Hồng Phong.

- Đường Cách mạng Tháng Tám (cầu Bà Hên).

- Giao lộ đường Hồ Văn Cống và Đại lộ Bình Dương (ngã tư Suối Giữa).

- Giao lộ đường Hoàng Hoa Thám và Đại lộ Bình Dương.

2. Huyện Dĩ An:

2.1. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Đường Nguyễn An Ninh (chợ Dĩ An).

- Đường Lý Thường Kiệt (tượng đài xe lửa Dĩ An).

- Sân vận động huyện.

- Đường Truông Tre (khu hành chính huyện).

- Ngã 3 Đông Tân (xã Tân Đông Hiệp).

- Đường Trần Hưng Đạo (trung tâm thể dục thể thao huyện).

- Cầu Đồng Nai (xã Bình Thắng).

- Ngã tư 550 (đường DT743 xã Bình Hoà).

- Trước khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện (xã Bình An).

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

- Khu phố Nhị Đồng (thị trấn Dĩ An).

- Đền tưởng niệm xã Tân Bình.

- Khu dân cư Bình An (xã Bình An).

- Bệnh viện Đa khoa huyện.

- Ấp Bình Đường 4 (xã An Bình).

- Ấp Bình Đường 3 (xã An Bình).

- Trường trung học phổ thông Nguyễn An Ninh (thị trấn Dĩ An). 

- Trường trung học phổ thông Dĩ An (thị trấn Dĩ An).

- Trường trung học cơ sở Bình An (xã Bình An).

- Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (thị trấn Dĩ An).

2.2. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Đường DT 743 (Công ty Việt T&P).

- Ngã 3 Đông Tân (xã Tân Đông Hiệp).

- Đường Lý Thường Kiệt (Cty Yazaki).  

- Đường Lý Thường Kiệt (cổng xe lửa).

- Đường Trần Hưng Đạo (Phòng Y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhà thờ thị trấn Dĩ An, Ủy ban nhân dân xã Đông Hoà, cua Ba Nhiều).

- Đường Nguyễn An Ninh (Ủy ban nhân dân thị trấn Dĩ An, Hoa viên Dĩ An, Ủy ban nhân dân huyện, ngã 3 Cây Điệp).

- Đường Truông Tre (khu hành chánh huyện).

- Đường vào xã Tân Bình (ngã 4 Chiêu Liêu, Ủy ban nhân dân xã Tân Đông Hiệp, Ủy ban nhân dân xã Tân Bình).

2.3. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại:

- Quốc lộ 1A (từ cầu Đồng Nai đến giáp ranh quận Thủ Đức).

- Quốc 1K (từ Công ty Bê tông 620 đến trại heo Đông Á).

- Đường Xuyên Á (từ khách sạn Kim Sơn đến cầu vượt Sóng Thần).

2.4. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại:

- Ngã tư 550 (thị trấn Dĩ An).

- Thị trấn Dĩ An (Cty Yazaki).

- Sân vận động huyện.

- Ngã 3 Ông Xã (xã Tân Đông Hiệp).

- Ngã 4 Chiêu Liêu (xã Tân Đông Hiệp).

- Giao lộ đường Nguyễn An Ninh và đường Truông Tre.

- Ngã 3 Lồ Ồ, ngã 3 Bình Thung (xã Bình An).

3. Huyện Thuận An:

3.1. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường DT745 (Mũi tàu Phú Long)

- Đường cầu Sắt Phú Long (bờ rào Huyện uỷ).

- Đường Nguyễn Trãi (Trung tâm Văn hoá – Thông tin huyện).

- Giao lộ đường Nguyễn Trãi và Đại lộ Bình Dương (ngã 4 cầu Ông Bố).

- Giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Nguyễn Văn Tiết.

- Cầu Bà Trâm, cầu Trắng (thị trấn An Thạnh).

- Cầu Bình Nhâm (xã Bình Nhâm).

- Đại lộ Bình Dương (sân golf).

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

- Ngã tư An Phú (DT 743).

- Tại trụ sở, cơ quan, đoàn thể, đơn vị cấp huyện.

- Ngã ba đường 3/2 (khu phố Đông Nhì, thị trấn Lái Thiêu).

- Đường Nguyễn Văn Tiết (đối diện Công an huyện).

- Vòng xoay trước Ủy ban nhân dân huyện (DT 745).

3.2. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Đường DT 745 (Mũi tàu Phú Long).

- Đường DT 745 (thị trấn Lái Thiêu).

- Đường Hoàng Hoa Thám (siêu thị sách).

- Đường Nguyễn Trãi (Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện).

- Giao lộ đường Nguyễn Trãi và Đại lộ Bình Dương.

- Giao lộ đường DT 745 và đường Nguyễn Văn Tiết (ngã 3 Cây Liễu).

- Đường DT 745 (ngã 3 nhà thờ Lái Thiêu).

- Đường DT 745 (cầu trắng, thị trấn An Thạnh).

- Đường Thủ Khoa Huân (ngã 4 Hoà Lân, xã Thuận Giao).

- Đường Phan Đình Phùng (Ủy ban nhân dân huyện).

- Công viên Lái Thiêu (thị trấn Lái Thiêu).

- Đường 22/12 (chợ mới xã Thuận Giao).

- Trước trụ sở UBND, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.   

- Đường Đông Nhì (thị trấn Lái Thiêu).

- Đường Gia Long, cầu Tàu chợ Lái Thiêu.

- Đường Phan Chu Trinh (thị trấn Lái Thiêu).

3.3. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại:

- Đại lộ Bình Dương (từ km số 2 đến Suối Cát).

- Đường DT 743 (xã Bình Hoà, xã An Phú, xã Bình Chuẩn).

- Đường 22/12 (xã An Phú).

- Đường Thủ Khoa Huân (xã Bình Chuẩn)

- Đê bao cầu Bình Nhâm (đường DT 745, xã Bình Nhâm).

- Đê bao cổng An Sơn (đường DT 745, xã An Sơn).

- Đê bao cầu Ngang (xã Hưng Định).

- Đường trong Khu công nghiệp Việt Hương, VSIP, Đồng An.

- Khu thương mại mới (thị trấn Lái Thiêu).    

3.4. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại:

- Đường Hoàng Hoa Thám (siêu thị Vinatex).

- Công viên Lái Thiêu (thị trấn Lái Thiêu).

- Giao lộ đường DT 745 và đường Nguyễn Văn Tiết (ngã 3 Cây Liễu).

- Bờ kè Cầu Ngang (đường DT 745, xã Hưng Định).

- Đại lộ Bình Dương (bờ rào Khu công nghiệp VSIP).

- Đại lộ Bình Dương (trạm thu phí).

- Đường DT 745 (chợ Búng, thị trấn An Thạnh).

- Đại lộ Bình Dương (ngã 4 Hoà Lân, xã Bình Hoà).

- Siêu thị Vinatex (chợ Lái Thiêu).

- Đại lộ Bình Dương (ngã 4 cầu Ông Bố).

- Đê bao cầu Bình Nhâm (đường DT 745, xã Bình Nhâm).

- Đê bao cổng An Sơn (đường DT 745, xã An Sơn).

- Đê bao cầu Ngang (đường DT 745, xã Hưng Định).

- Đường trong Khu công nghiệp Việt Hương, VSIP, Đồng An.

- Khu thương mại mới thị trấn Lái Thiêu.

- Đường DT 743 (xã Bình Chuẩn, xã An Phú, xã Bình Hoà).

4. Huyện Bến Cát:

4.1. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện, công viên huyện.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

- Ngã 3 Công an huyện (thị trấn Mỹ Phước).

- Quốc lộ 13 (đường vào Khu công nghiệp Mỹ Phước, Khu công nghiệp Tân Định).

- Ngã ba Rạch Bắp (xã An Tây).

- Đường vào Khu công nghiệp Việt Hương (xã An Tây).

- Ngã ba Phú Hoà, xã Hoà Lợi (đường vào Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị).

- Đường vào Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.

- Đường vào Khu công nghiệp Bàu Bàng.

- Đại lộ Bình Dương (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

4.2. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Đường từ ngã 3 Vật Tư đến Tàn Dù (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường từ Tàn Dù đến ngã 3 Công an huyện (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường từ Tàn Dù đến Cầu Đò (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường từ kho bạc huyện đến bảo hiểm xã hội huyện.

- Đường từ cống Bà Phủ đến chợ Bến Cát

- Ngã ba Phú Hoà, xã Hoà Lợi (đường vào Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị).

- Đường vào Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.

- Đường vào Khu công nghiệp Bàu Bàng.

- Đại lộ Bình Dương (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

4.3. Địa điểm, khu vực, tuyến đường đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại:

- Đường DT 741 (ấp 1B – xã Chánh Phú Hoà).

- Đường DT 742 (xã An Phú, xã An Tây).

- Chợ Bến Cát (thị trấn Mỹ Phước).

- Đường trong Khu công nghiệp Tân Định, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3.

- Quốc lộ 13, cầu Tây (đường vào Khu nhà sinh thái, xã Thới Hoà).

- Đường trong Khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Lai Uyên).

- Đại lộ Bình Dương Quốc lộ 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

4.4. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại:

- Đường trong khu vực chợ Bến Cát (thị trấn Mỹ Phước)

- Đường trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3.

- Khu công nghiệp Tân Định.

- Cầu Tây (đường vào Khu nhà sinh thái, xã Thới Hoà).

- Đường trong Khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Lai Uyên).

- Đại lộ Bình Dương - QL 13 (từ ngã 4 Sở Sao đến cầu Tham Rớt).

5. Huyện Dầu Tiếng:

5.1. Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Ngã tư Hồ Mít Xin.

- Chợ thị trấn Dầu Tiếng.

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

- Ngã ba ấp Lò Gạch (xã Minh Thạnh).

- Ngã tư Đồng Sơn (xã Minh Thạnh).

- Nông trường cao su Minh Tân.

- Ngã 3 Bình Mỹ, Văn phòng ấp Đồng Sầm (xã Định An).

- Nông trường Trần Văn Lưu.

- Ngã 3 chợ Cũ, chợ Bến Súc, Văn phòng ấp Bưng Rồng, ấp Rạch Kiến (xã Thanh Tuyền).

- Ấp Hoà Cường (xã Minh Hoà).

- Ấp Rạch Đá, ấp Núi Đất (xã Định Thành).

- Ngã tư làng 10 (xã Định Hiệp).

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện.

- Ngã tư Cây Keo, ngã tư Kiểm Lâm, ngã tư Cầu Cát, ngã tư Đèn Đỏ đường Vành Đai (thị trấn Dầu Tiếng).

- Cua Sao Bọng (đường DT 744 xã Thanh An).

- Nông trường cao su Long Tân.

- Nông trường cao su Long Hoà.

- Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến.

- Ngã tư xã Minh Hoà.

5.2. Địa điểm, khu vực, tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Ngã tư Cây Keo, ngã ba Cây Xoài, ngã ba Cầu Cát, ngã ba chợ Sáng (thị trấn Dầu Tiếng).

- Đường DT 749, DT 750 (xã Long Hoà).

- Đường DT 749 (xã Minh Thạnh).

- Ấp Tân Bình, ấp Tân Đức (xã Minh Tân).

- Ấp Chiến Thắng, ấp Định Thới, ấp Bàu Dầu (xã Định An).

- Cầu Bến Súc, chợ Cũ, dốc Lâm Vồ (xã Thanh Tuyền).

- Đường DT 749 (xã Minh Hoà).

- Đường DT 744, ấp Rạch Đá.

- Trước trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện.

- Đường 13/3 (đoạn từ cầu Tàu đến Cầu Đúc), đường 20/8, đường Độc Lập, đường Thống Nhất.

- Ngã tư xã An Lập.

- Nông trường cao su Long Tân.

- Nông trường cao su Long Hoà.

- Chợ Long Hoà.

- Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến.

- Đường DT 744 ấp Rạch Đá.

- Nông trường cao su Trần Văn Lưu.

- Ấp Chiến Thắng, ấp Định Thới, ấp Bàu Dầu.

- Nông trường cao su Minh Tân.

5.3. Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn có nội dung quảng cáo thương mại:

- Khu vực sân bay (thị trấn Dầu Tiếng)

- Đường DT 749 (xã Long Hoà).

- Ấp Chiến Thắng, Định Thới, Bàu Dầu (xã Định An).

- Đường DT 744, ấp Rạch Đá, Suối Sâu, Yên Ngựa, đường Rạch Sơn Đài (xã Định Thành).

- Tỉnh lộ 30 (xã Định Hiệp).

- Ngã tư xã An Lập.

- Nông trường Long Tân.

- Ngã 3 đi Bến Cát (xã Long Tân).

- Đường 20/8 (khu vực ngã tư sân bay).

- Đường 13/3 (đoạn Trung tâm Văn hoá – Thể thao Công ty cao su Dầu Tiếng đến ngã tư đường Vành Đai).

- Đường DT 744 (đoạn chợ Thanh An).

- Đường DT 744 (khu vực ngã ba chợ Cũ bưu điện Thanh Tuyền).

- Đường DT 749 (đoạn từ cổng chào ấp Đòn Gánh đến ngã 3 Long Chiểu).

- Khu vực chợ Định Hiệp (xã Định Hiệp).

- Chợ Minh Tân.       

5.4. Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô quảng cáo thương mại:

- Chợ Long Hoà.

- Mũi Cầu Đôi (xã Minh Thạnh).

- Chợ Minh Tân (xã Minh Tân).

- Làng 14, ngã ba Bình Mỹ, làng 18A (xã Định An).

- Ấp Rạch Kiến, Suối Cát, đường DT 744 (xã Thanh Tuyền).

- Chợ Minh Hoà (xã Minh Hoà).

- Ấp Rạch Đá, ấp Núi Đất (xã Định Thành).

- Khu vực cầu Tàu.

- Khu vực cầu Đúc.

- Khu vực cầu Suối Dứa.

- Cụm công nghiệp xã Thanh An.

- Đường DT 748 (từ ngã tư An Lập đến khu di tích rừng lịch sử Kiến An).

- Ngã ba Long Chiểu.

- Khu vực cầu Thị Tính (xã Long Hoà).

- Khu vực cầu Hố Đá.

- Ngã ba Dáng Hương (xã Định Hiệp).

- Tỉnh lộ 30 (xã Định Hiệp).

- Đường DT 744 (xã Định Thành)

- Đường DT 749 (đoạn ấp Hoà Cường, xã Minh Hoà).

- Ngã ba ấp Lò Gạch, ngã tư Đồng Sơn (xã Minh Thạnh).

6. Huyện Phú Giáo: 

6.1. Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

- Đường đôi vào Ủy ban nhân dân huyện.

- Đường DT 741.

- Ranh giới tỉnh Bình Phước (xã An Bình).

- Ngã ba Cổng Xanh (xã Phước Hoà).

- Ngã ba chợ Phước Vĩnh.

- Khu vực Kho bạc huyện.

6.2. Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Đường DT 741.

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

- Đường Độc Lập.

- Đường Hùng Vương.

- Ngã tư chợ Tạm (giao lộ đường Hùng Vương và đường 18/9).

- Đường DT 741 các xã Phước Hoà, An Bình, Vĩnh Hoà, thị trấn Phước Vĩnh.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, thị trấn.

6.3. Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại:

- Đường DT 741.

- Ngã 3 chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

- Khu vực chợ Phú Giáo.

- Quốc lộ 13.

6.4. Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại:

- Ngã 3 chợ Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh).

- Cầu Phước Hoà.

- Đường DT 741.

7. Huyện Tân Uyên:

7.1. Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô có nội dung tuyên truyền chính trị:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân, Cụm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Văn hoá – Thể thao xã, thị trấn.

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện.

- Ngã 3 đường Huỳnh Văn Nghệ (thị trấn Uyên Hưng).

- Ngã 3 Cổng Xanh (xã Tân Bình).

- Ngã 3 thị trấn Tân Phước Khánh.

- Khu dịch vụ đô thị Tân Uyên (xã Vĩnh Tân, Tân Bình).

- Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (xã Phú Chánh và Vĩnh Tân).

- Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (xã Khánh Bình).

- Khu dân cư thị trấn Uyên Hưng.

- Đường vành đai thị trấn Uyên Hưng (giao lộ giữa DT 747 và DT 746).

7.2. Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn tuyên truyền chính trị:

- Các tuyến đường nội ô trung tâm huyện và các xã, thị trấn.

- Đường DT 741, 742, 746, 747.

- Đường liên huyện Tân Uyên – Thuận An.

- Đường vành đai thị trấn Uyên Hưng.

7.3. Địa điểm, khu vực tuyến đường treo băng rôn quảng cáo thương mại:

- Đường DT 747.

- Chợ Tân Phước Khánh.

- Chợ Uyên Hưng.

- Đường trong các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Đường DT 741.

- Đường DT 742.

- Đường DT 746.

- Đường liên huyện Tân Uyên – Thuận An.

- Đường vành đai thị trấn Uyên Hưng.

7.4. Địa điểm, khu vực tuyến đường đặt panô có nội dung quảng cáo thương mại:

- Đường trong các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Đường DT 746.

- Đường DT 747.

- Đường DT 742.

- Khu du lịch sinh thái Mắt Xanh (xã Tân Định).

- Khu du lịch sinh thái Hàn Tam Đẳng (xã Tân Định).

- Khu du lịch sinh thái Mekong Golf Vilas (xã Bạch Đằng)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2008
Ngày hiệu lực28/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2008/QĐ-UBND phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2008/QĐ-UBND phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành18/08/2008
        Ngày hiệu lực28/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 42/2008/QĐ-UBND phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2008/QĐ-UBND phụ lục địa điểm, khu vực, tuyến đường quảng cáo