Quyết định 42/2015/QĐ-UBND

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức ban tôn giáo Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư s15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

1. Vị trí và chức năng

a) Ban Tôn giáo là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

b) Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; trong những trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Tôn giáo được báo cáo và xin ý kiến chđạo trực tiếp của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ.

c) Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng có trụ s, phương tin, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Giúp Giám đc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đi với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sĩ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh;

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vn đcụ thvề tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các s, ban, ngành trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vn đphát sinh trong tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ;

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc áp dụng chính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo;

g) Hướng dẫn Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gii quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Ban:

- Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

- Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban; Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưng ban được Trưởng ban ủy nhim điu hành các hoạt động của Ban.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưng ban thực hiện theo quyết định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ cấu tchức thuộc Ban:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính;

- Phòng Công giáo, Tin lành;

- Phòng Phật giáo, Cao đài và các tôn giáo khác.

Trưởng ban có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

c) Ban Tôn giáo có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

d) Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Ban Tôn giáo do Giám đc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng slượng người làm việc thuộc Sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế khoản 1, 2 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; thay thế Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và Trưởng ban Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Các PCVP và CV: NC, TH;
-
Cng TT ĐT tnh;
-
Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực11/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức ban tôn giáo Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức ban tôn giáo Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực11/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 42/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức ban tôn giáo Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức ban tôn giáo Thừa Thiên Huế

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực