Quyết định 42/2015/QĐ-UBND

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2015/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TTLT/BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của liên bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của liên bộ: Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn nhiệm vụ của các Chi cục, các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 500/TTr-SNN ngày 24 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Mạnh-KTN, 68 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Nước sạch sinh hoạt nông thôn là nước đạt tiêu chuẩn theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

2. Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trong quy định này bao gồm: Công trình cấp nước tập trung (công trình tự chảy, công trình bơm dẫn tự chảy, công trình cấp nước theo công nghệ hồ treo).

3. Công trình có công nghệ xử lý nước phức tạp là việc xử lý chất lượng nước không thông qua biện pháp lọc truyền thống (dùng cát, đá, sỏi để lọc) phải dùng hệ thống các bể lọc áp lực; dùng hóa chất, hoặc dùng trạm bơm từ 2 cấp trở lên.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN

Điều 3. Về hệ thống tổ chức quản lý nhà nước các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

1. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và Phòng Kinh tế thành phố, tham mưu cho UBND huyện, thành phố quản lý nhà nước về công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên phạm vi huyện, thành phố.

Điều 4. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

1. Lập, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về cấp nước sinh hoạt nông thôn. Theo dõi việc thực hiện quy hoạch, dự án về cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn

2. Hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng chống thiên tai các công trình nước sinh hoạt nông thôn

3. Điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu công trình nước sạch nông thôn.

4. Kiểm tra, thanh tra về hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở các địa phương.

5. Nghiên cứu đề xuất các chế độ, chính sách, công tác xã hội hóa, quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn;

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn.

Chương III

PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN

Điều 5

a) Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có quy mô cấp nước từ 500 hộ trở lên, các công trình cấp nước có quy trình kỹ thuật vận hành, xử lý phức tạp.

b) UBND huyện quản lý các công trình cấp nước có phạm vi cấp nước dưới 500 hộ, công trình cấp nước liên bản, liên xã.

c) UBND các xã quản lý các công trình có công nghệ cấp nước, quy trình vận hành, bảo dưỡng đơn giản, phạm vi cấp nước cho 1 bản, liên bản.

d) Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn nhỏ lẻ như: Lu, giếng khoan bơm tay, giếng đào và bể chứa nước mưa giao cho hộ, nhóm hộ trực tiếp hưởng lợi tự quản lý, khai thác.

Chương IV

GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN

Điều 6. Giá nước sạch sinh hoạt

a) Đơn vị vận hành, khai thác cấp nước trên cơ sở giá nước của UBND tỉnh ban hành, lập phương án giá thu tiền sử dụng nước, thống nhất với các hộ dùng nước trình:

- UNBD tỉnh phê duyệt đối với các công trình do tỉnh quản lý.

- UBND huyện phê duyệt đối với các công trình do cấp xã, cấp huyện quản lý.

b) Giá nước sạch sinh hoạt bán buôn do đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ tự thoả thuận, trong trường hợp không thống nhất được thì một trong hai bên (hoặc cả hai bên) có quyền yêu cầu tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật. Song không vượt quá khung giá do Bộ Tài chính quy định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Nhiệm vụ các đơn vị

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quản lý; khai thác vận hành công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án giá nước do các đơn vị cấp nước trình. Hướng dẫn việc tính toán giá nước làm cơ sở cho các đơn vị cấp nước triển khai thực hiện theo quy định.

Hướng dẫn việc mở sổ sách theo dõi quản lý tài sản, hạch toán tài sản theo quy định hiện hành của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

- Bảo đảm nhân lực, trang thiết bị kinh phí thực hiện kiểm tra vệ sinh nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Khoa học - Công nghệ

Kiểm định đồng hồ nước và các thiết bị phụ trợ khác liên quan đến công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo quy định hiện hành

Cá nhân, tổ chức liên quan đến Quy định này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực10/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýLò Mai Kiên
       Ngày ban hành31/12/2015
       Ngày hiệu lực10/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 42/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Sơn La

          • 31/12/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/01/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực