Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp quản lý chất thải rắn Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2017/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rn;

Căn cứ Nghị định s38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư s 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007 NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về qun lý cht thi rn;

Căn cứ Thông tư số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải">04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thi;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng">08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2334/TTr-SXD ngày 10/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ X
ây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
ỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH t
nh;
- TT tin
học và Công báo;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT,CNXD (Đ.
60).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Quang

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
42/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn (bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn từ hoạt động xây dựng; bùn thải) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

2. Quy định này không áp dụng cho quản lý chất thải nguy hại và chất thải y tế; nội dung quy định về quản lý chất thải nguy hại và chất thải y tế được tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định 38/2015/NĐ-CP) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tt là Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) và Thông tư liên tịch s58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 giữa Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước trong quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, qun lý nhà nước trực tiếp đối với chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị và có trách nhiệm sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xử lý chất thải rắn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức công bố, công khai quy hoạch quản lý chất thải rắn, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản thẩm tra hoặc đóng góp ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Chủ trì, trực tiếp quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn trên  địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lựa chọn nhà đầu tư cơ sở xử lý chất thải.

6. Chủ trì quản lý các hoạt động phát thải, thu gom, vận chuyn, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn xây dựng.

7. Chủ trì quản lý bùn thải từ btự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quản lý hoạt động xử lý bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị.

8. Phi hp vi Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc: Phục hồi, tái sử dụng diện tích, chuyển đổi mục đích sử dụng và quan trắc môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động; Thu gom, lưu giữ chất thải rắn nguy hại tại ch trong các cơ sở sản xuất, làng nghề, y tế, sở nghiên cứu thử nghiệm (các nội dung thuộc ngành do mình quản lý).

9. Xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng về thu gom, vận chuyển và xử lý, suất vốn đầu tư xây dựng sở xử lý chất thải.

10. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng các bãi chôn lấp và trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn đã đề ra.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thống nhất quản lý nhà nước đối với chất thải rắn bao gồm: Cht thải rn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và có trách nhiệm sau:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, chính sách, liên quan đến hoạt động (quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, và chất thải rắn sinh hoạt.

2. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền, ph biến, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về quản lý chất thải rắn.

3. Tổ chức quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

a) Tổ chức quản lý, kiểm tra các hoạt động, các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo liên quan đến các chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường do Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường;

b) Hàng năm cập nhật và công bố danh sách các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rn sinh hoạt và chất thải rn công nghiệp thông thường đủ điều kiện thu gom, vận chuyển trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chất thải rắn công nghiệp thông thường; tăng cường sử dụng hệ thng thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, hướng dẫn, trao đi với tổ chức, cá nhân trong quá trình xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Hàng năm thống kê, cập nhật về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại địa phương và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi; thời hạn của báo cáo trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định cụ thể về bảo vệ môi trường đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra về môi trường đối với hoạt động trung chuyn, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

c) Tổng hợp kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và ban hành quy định về phân loại chất thải rn tại nguồn;

đ) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, thời đim báo cáo trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

5. Tổ chức xác nhận, điều chỉnh xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức kiểm tra về môi trường đối với các hoạt động vận chuyn và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

6. Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quy hoạch, đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy định; trong quản lý hoạt động phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải.

7. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quản lý các hoạt động phân loại, u giữ các bao bì, hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, thuc thú y thải phát sinh trong hoạt động nông nghiệp; trong quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và các công trình thủy lợi; trong việc ứng dụng phân compost đ bón cây.

8. Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng trong công tác thẩm định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trong việc thẩm định công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng được áp dụng ln đu trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phi hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các phương án tái chế và xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện công tác quản lý chất thải rắn bao gồm các hoạt động: Triển khai công tác phân loại rác tại nguồn trong các Khu công nghiệp; truyền thông, tuyên truyền về quản lý chất thải; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về chất thải rắn và kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải rắn trong các khu công nghiệp;

2. Thực hiện các nội dung quản lý và bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền theo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn hằng năm cho công tác kiện toàn hệ thng quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện lập các dự án đầu tư nằm trong chương trình, kế hoạch thu gom, xử lý rác, các trạm trung chuyển rác.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ đầu tư và các ngành liên quan tổ chức thẩm định giá dịch vụ thu gom, vận chuyn chất thải rắn trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh: Tổ chức triển khai các quy định về ưu đãi thuế đối với hoạt động xử lý chất thải rắn theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đóng quân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình t chc lập quy hoạch xây dựng, quản lý bãi chôn lấp, tiêu hủy vật liệu nổ và chất thải nguy hại được thải ra từ các hoạt động quân sự, quốc phòng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hướng dẫn bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhim môi trường của chất thải rắn theo quy định của Bộ Y tế.

2. Phối hợp STài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, lưu giữ chất thải rắn nguy hại tại chtrong các cơ sở sản xuất, làng nghề, y tế, cơ sở nghiên cứu thử nghiệm (các nội dung thuộc ngành được phân công quản lý).

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vmôi trường trong các chương trình, đề án, dự án của ngành Công thương;

2. Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các doanh nghiệp ngành Công thương.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường của chất thải rắn nguy hại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn.

2. Đầu tư mua trang thiết bị đảm bảo thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

3. Tổ chức truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương.

4. Ban hành giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.

5. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

a) Quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường trên địa bàn quản lý;

b) Tổ chức kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn quản lý;

c) Lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 6 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Tổ chức đấu thầu theo quy trình quy định thu gom chất thải rắn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố hoặc ký hợp đồng đặt hàng với đơn vị vận chuyn tại địa bàn quản lý;

đ) Giám sát thành phần và khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn; kiểm tra, giám sát không để tình trạng chất thải rắn công nghiệp thông thường đổ vào các điểm tập kết hay các trạm trung chuyn. Kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh trong các hoạt động thu gom, vận chuyển trên địa bàn của từng huyện, thành phố đối với chất thải rắn sinh hoạt;

e) Phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình và phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện trong quản lý các hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ btự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị; trong việc xây dựng quy hoạch các điểm tập trung, tập kết và trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

g) Triển khai các chương trình truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương;

h) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp thải bỏ chất thải không đúng quy định;

i) Tổ chức giám sát, xác nhận khối lượng chất thải nguy hại được tách ra từ chất thải rắn sinh hoạt tại các trạm trung chuyển.

6. Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình và phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện

a) Quản lý kiểm tra hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trong xây dựng; không để tình trạng xả thải bừa bãi chất thải rắn hoặc xử lý chất thải rắn sai quy định;

b) Quản lý các hoạt động phát sinh, thu gom, bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ hệ thng thoát nước đô thị trên địa bàn;

c) Quy hoạch các đim tập trung, tập kết và trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định;

b) Triển khai phân loại rác tại nguồn; tổ chức và quản lý các đội rác dân lập hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn;

c) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư giám sát quá trình thu gom, vận chuyn chất thải rắn trên địa bàn;

d) Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp thải bỏ chất thải không đúng quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của các chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, từ hoạt động xây dựng và bùn thải

1. Chủ nguồn thải chất thải sinh hoạt

a) Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn tại nguồn thành các nhóm theo quy định; sau khi phân loại được lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp, đảm bảo không để ngấm, rò rỉ nước rác và phát tán chất thải do gió; các nội dung khác tuân thủ quy định tại Điều 16, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP;

b) Chủ nguồn thải có trách nhiệm nộp phí vệ sinh theo quy định tại địa phương.

2. Chủ nguồn thải chất thải công nghiệp thông thường

a) Bảo đảm các phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ng yêu cầu kỹ thuật theo quy định;

b) Bảo đảm không được làm rơi vãi, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ trong quá trình thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường;

c) Ký hợp đồng chuyển giao với chủ cơ sở sản xuất hoặc chủ xử lý chất thải công nghiệp thông thường được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không được chuyển giao, đổ thải chất thải rn công nghiệp thông thường vào các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

d) Gửi hợp đồng và hồ sơ năng lực (bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy t xe, các hình ảnh minh họa về xe vận chuyển) và các giấy tliên quan (trường hợp chuyển giao cho cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp) về Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào danh sách các chủ thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp đủ điều kiện thu gom, vận chuyển trên địa bàn tỉnh;

đ) Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường định kỳ hàng năm theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu; trường hợp tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đồng thời thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải nguy hại, việc thực hiện báo cáo liên quan đến quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại được tích hp với nhau;

e) Các nội dung khác tuân thủ quy định tại Điều 30, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

3. Chủ nguồn thải từ hoạt động xây dựng

a) Hộ gia đình tại đô thị khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá d công trình xây dựng phi có biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy định;

b) Hộ gia đình tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống thu gom chất thải khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải thực hiện quản lý chất thải xây dựng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không được đchất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và các nguồn nước mặt;

c) Hộ gia đình hoặc chthầu xây dựng hoặc Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn từ hoạt động xây dựng phải chuyển giao chất thải rắn từ hoạt động xây dựng cho một trong các đối tượng sau:

- Chủ cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu được cơ quan quản lý môi trường chấp thuận;

- Chủ thu gom, vận chuyển thuộc danh mục đủ điều kiện thu gom thuộc danh mục do Sở Tài nguyên và Môi trường công b;

- Chủ xử lý đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc đã hoạt động theo văn bản, giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Chủ mặt bằng; cần san lấp có phương án san lấp được cơ quan có thẩm quyền về môi trường chấp thuận.

4. Chủ nguồn thải bùn thải

a) Phải thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước do mình quản lý;

b) Lập hồ sơ quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải theo quy định;

d) Khảo sát, đánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng bùn thải sau xử lý, lập kế hoạch sử dụng bùn thải sau xử lý trình chủ sở hữu phê duyệt;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đã phê duyệt.

Điều 16. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, từ hoạt động xây dựng và bùn thải

1. Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

a) Bảo đảm phương tiện và nhân lực để thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn do mình quản lý;

b) Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt;

c) Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đảm an toàn bảo vệ sinh môi trường;

d) Chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rgây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyn.

đ) Chỉ ký hp đồng với chủ xử lý chất thải có cơ sở xử lý trên địa bàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu sau:

- Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc cấp phép xử lý chất thải nguy hại (trong trường hợp cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp với xử lý chất thải nguy hại);

- Hoặc đã được kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc đã hoạt động theo văn bản, giấy tờ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước ngày Quy định này có hiệu lực;

e) Đào tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

g) Tổ chức khám bệnh định kỳ, bảo đảm các chế độ cho người lao động tham gia thu gom, vận chuyn chất thải rắn sinh hoạt theo quy định;

h) Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt định kỳ hàng năm theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu;

i) Khuyến khích các chủ thu gom, vận chuyển phân loại chất thải nguy hại khỏi chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển. Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Kinh phí quản lý và xử lý chất thải nguy hại tách ra từ chất thải rn sinh hoạt của các hộ dân được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

2. Chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

a) Thực hiện trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt như quy định tại Khoản 1 Điều 22 và Khoản 2, Điều 23 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP;

b) Xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt như quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP;

c) Chỉ ký hợp đồng tiếp nhận chất thải rắn với các chủ thu gom, vận chuyển đáp ứng các yêu cầu theo quy định và gửi hồ sơ năng lực của chủ thu gom, vận chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật công bố danh sách các chủ thu gom, vận chuyển đủ điều kiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tnh;

d) Hàng năm báo cáo về tình hình tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ các chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

đ) Trường hợp cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

3. Chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

a) Lập hồ sơ đăng ký để được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Các trường hợp sau thì phải có phương án trình cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường xem xét, chấp thuận trước khi triển khai hoạt động:

- Cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn đgiảm hoặc không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phù hợp với địa bàn hoạt động, công suất, loại chất thải, các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải đã được đầu tư xây dựng, lắp đặt xác nhận. Chỉ ký hợp đồng tiếp nhận chất thải rn với các chủ thu gom, vận chuyển đáp ứng các yêu cầu theo quy định;

c) Trường hợp có phát sinh chất thải nguy hại từ cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định;

d) Thực hiện đy đủ các nội dung xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và hồ sơ đề nghị xác nhận bảo đm yêu cầu đối với cơ sở xử lý chất thải rn công nghiệp thông thường kèm theo nội dung Giấy xác nhận. Hồ sơ này là căn cứ cụ thể cho hoạt động quản lý, giám sát môi trường đối với chxử lý chất thải rn công nghiệp thông thường;

đ) Lập, sdụng, lưu trvà quản lý báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác qun lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định, trường hợp chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường đồng thời là chủ xử lý chất thải nguy hại hoặc chủ xử lý chất thải rn sinh hoạt thì được tích hp các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký cho cả việc quản lý chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường;

e) Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý môi trường (TCVN ISO 14001) theo lộ trình như quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

g) Thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường, đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng kể từ khi chấm dứt hoạt động.

4. Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải có trách nhiệm đảm bảo:

a) Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tương tự các phương tiện vận chuyển hàng hóa cùng loại theo quy định của pháp luật.

b) Thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển.

c) Yêu cầu đặc thù cho một số loại phương tiện vận chuyn chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau:

- Xe tải thùng lắp cố định có lắp đặt thùng hoặc hộp thu chất lỏng để tránh rơi vãi, rò rỉ;

- Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa thải rắn công nghiệp thông thường.

5. Chủ thu gom và xử lý bùn thải

a) Bùn thải được thu gom, lưu giữ và vận chuyển đến các địa điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đxử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; không được phép xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường. Trong trường hợp bùn thải có các thành phần nguy hại thì phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

b) Việc xử lý và tái sử dụng bùn thải được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải">04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

c) Đơn vị thoát nước có trách nhiệm:

- Phải thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước do mình quản lý;

- Lập hồ sơ quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải theo quy định;

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng bùn thải sau xử lý, lập kế hoạch sử dụng bùn thải sau xử lý trình chủ sở hữu phê duyệt;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đã phê duyệt;

d) Khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải phải có các giải pháp thu gom và xử lý bùn thải phù hợp;

đ) Thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải từ bể tự hoại:

- Bùn thải từ các hộ gia đình, các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải được thông hút định kỳ;

- Các phương tiện, trang thiết bị thông hút, thu gom và vận chuyển bùn thải từ btự hoại phải là các phương tiện chuyên dùng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật về giao thông và bảo vệ môi trường;

- Nghiêm cấm xả thng bùn thải từ btự hoại vào hệ thống thoát nước, kênh rạch, ao hồ cũng như môi trường xung quanh;

e) Đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển bùn thải từ bể tự hoại có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ quản lý khách hàng;

- Bùn thải từ btự hoại phải được vận chuyển đến khu xử lý tập trung đã được quy hoạch hoặc vị trí do cơ quan có thẩm quyền cho phép; khuyến khích xử lý bùn thải từ bể tự hoại tại các nhà máy xử lý nước thi tập trung và nhà máy làm phân compost trên cơ sở khả năng tiếp nhận xử lý của nhà máy, các điều kiện về môi trường và chi phí xử lý hợp lý;

- Chi phí thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải từ bể tự hoại do các chủ hộ gia đình, cơ quan hành chính và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chi trả hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ;

- Ký hợp đồng chuyển giao với các đơn vị xử lý bùn thải từ bể tự hoại trên địa bàn tỉnh;

- Lập nhật ký ng tác, hồ sơ quản lý việc thu gom, vận chuyển bùn thải từ bể tự hoại và báo cáo định kỳ với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường, phải chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra như làm phát tán, rò rỉ bùn thải từ btự hoại gây ô nhiễm môi trường.

- Bùn thải từ btự hoại được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng và các phương tiện này đảm bảo các yêu cầu an toàn kỹ thuật sau: Bn vng cơ học và hóa học khi vận hành; không gây rò rỉ, phát tán bùn, mùi ra môi trường; có các biện pháp xử lý sự cố khi vận hành;

- Gửi hợp đồng và hồ sơ năng lực (bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ xe, các hình nh minh họa về xe vận chuyển) về Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào danh sách các chủ thu gom, vận chuyển bùn thải từ bể tự hoại đủ điều kiện thu gom, vận chuyn trên địa bàn tỉnh.

g) Đơn vị xử lý bùn thải từ bể tự hoại có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và xử lý an toàn bùn thải từ btự hoại từ các chủ nguồn thải, từ đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyn phân bùn thải từ btự hoại trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa các bên;

- Lập hồ sơ theo dõi lượng bùn thải từ bể tự hoại tiếp nhận để xử lý;

- Xử lý bùn thi từ bể tự hoại phải bảo đảm các quy định về môi trường; các loại khí thải, nước thải, bùn, tro, xỉ phải được phân tích, quan trc nhằm đánh giá, theo dõi đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn quy định.

- Báo cáo định kỳ với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình tiếp nhận, xử lý bùn thải từ bể tự hoại.

h) Bùn thải tquá trình xử lý nước thải trong trường hợp có các thành phần nguy hại thì phi được quản lý theo các quy định đối với chất thải nguy hại.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thực hiện báo cáo định kỳ

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (1 lần/quý, vào ngày 15 của tháng cui quý) về công tác quản lý chất thải rn.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo Sở Xây dựng về các nội dung công tác quản lý chất thải rắn (6 tháng/ln vào ngày 15 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm) để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trường hợp có các tình huống phát sinh đột xuất thì các đơn vị căn cứ thẩm quyền quản lý, chủ động báo cáo nhanh về Sở Xây dựng để được xem xét, giải quyết.

4. Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về các nội dung công tác quản lý chất thải rắn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở xử lý chất thải rắn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý chất thải rắn theo quy định.

3. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Việc xử lý hành vi vi phạm các quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý và đổ chất thải rắn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Quản lý phát triển nhà và công sở; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Các Sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình, các tổ chức và cá nhân thực hiện đúng Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phản ánh về Sở Xây dựng đ tng hp, kịp thời giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 42/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày hiệu lực 10/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp quản lý chất thải rắn Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp quản lý chất thải rắn Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 42/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày hiệu lực 10/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 42/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp quản lý chất thải rắn Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp quản lý chất thải rắn Hòa Bình