Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 04/2017/QĐ-UBND NGÀY 09/02/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Thông tư số: 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 332/TTr-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Tổ chức tham gia thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp”.

2. Sửa đổi Điều 7 như sau:

“ 1. …Chủ đầu tư sử dụng đơn vị có đủ điều kiện, năng lực (được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có nội dung khảo sát lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ) để lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán…

2. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất thực hiện theo Khoản 5, Điều 21, Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT.

Các nội dung yêu cầu lập Phương án thi công được quy định tại phụ lục số 02 của Quy định này.”

3. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Việc kiểm tra, nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ được thực hiện theo Thông tư số: 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; Thông tư số: 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Thông tư số: 63/2015/TT-BTNMT)”.

4. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 10 như sau:

“b) Các Sở, Ngành có dự án liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

Trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định thực hiện theo Điều 15, Thông tư số: 49/2016/TT-BTNMT và Điều 16, Thông tư số: 63/2015/TT-BTNMT”.

5. Sửa đổi Điểm e Khoản 1 Điều 13 như sau:

“e) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp Giấy phép, cấp bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực06/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành25/12/2017
       Ngày hiệu lực06/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thống nhất quản lý đo đạc bản đồ Bắc Kạn

        • 25/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực