Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm tin học và công báo;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của y ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

a. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (sau đây gọi chung là Trưởng phòng);

b. Cấp Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng);

2. Điều kiện tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quy định tại Khoản 1 Điều này để làm cơ sở thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng các Phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

Điều 4. Điều kiện để bổ nhiệm

1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định;

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

4. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

5. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm;

6. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt;

7. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Tránh thanh tra ngoài việc áp dụng áp dụng điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này còn phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của tỉnh và pháp luật chuyên ngành Thanh tra.

8. Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt

- Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền;

- Các trường hợp được bổ nhiệm qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo Đề án đã được phê duyệt;

Điều 5. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; dám nghe, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ;

b) Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng;

đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy của cơ quan; có uy tín, được tập thể công chức, viên chức trong phòng, đơn vị tín nhiệm.

2. Hiểu biết, năng lực

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy về các lĩnh vực thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan;

b) Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh, địa phương; am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực được phân công; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển ngành ở địa phương.

3. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý Nhà nước: Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trở lên;

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội đphục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương;

3. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 2 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm Trưởng phòng và đã trải qua chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đang là Trưởng phòng phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện, Trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều động về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 2 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc đang giữ một trong các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Phó Trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều động về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Đối với các trường hợp công chức đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm để đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản phản ánh, kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ) để bổ sung, sửa đổi Quy định này cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực15/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành30/08/2017
        Ngày hiệu lực15/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 42/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Lai Châu

         • 30/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực