Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2015/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Vốn điều lệ của Quỹ: 400 tỷ đồng (Bốn trăm tỷ đồng), trong đó: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng)”.

2. Bãi bỏ cụm từ “quản lý Quỹ phát triển đất” tại Khoản 1 Điều 2.

3. Bãi bỏ cụm từ “mức phí ứng vốn từ Quỹ phát triển đất” tại điểm g Khoản 2 Điều 7.

4. Bãi bỏ cụm từ “Quy chế quản lý Quỹ phát triển đất” tại điểm p Khoản 2 Điều 7.

5. Bãi bỏ Khoản 7 Điều 9.

6. Bãi bỏ cụm từ “Quỹ phát triển đất” tại Khoản 8 Điều 10.

7. Bãi bỏ cụm từ “ứng vốn” tại Khoản 11, Khoản 12 và Khoản 13 Điều 11”.

Điều 2. Giao Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 và sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

Những nội dung khác tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định không được sửa đổi, bãi bỏ theo Quyết định này vẫn được giữ nguyên giá trị pháp lý theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành30/07/2018
       Ngày hiệu lực10/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định

           • 30/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực