Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó cơ quan thuộc Sở Y tế Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2018/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TẠI TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bnhiệm, bnhiệm lại, luân chuyn, từ chức, min nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 220/TTr-SYT ngày 12 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chính phủ;
- Bộ Y t
ế;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- S
Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng HCTC (Công báo);
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TẠI TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này quy định về tiêu chuẩn điều kiện, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở); Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng y tế cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở;

b) Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng đơn vị trực thuộc Sở;

c) Giám đốc, Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;

d) Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trong Quy định này làm cơ sở đỦy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của Nhà nước.

3. Đảm bảo được sự ổn định, kế thừa và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Y tế về phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

5. Trường hợp điều động và bổ nhiệm người ở đơn vị sự nghiệp công lập, giữ chức vụ quản lý ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, thì người được điều động và bổ nhiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong Quy định này đồng thời phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của pháp luật về quản lý công chức.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỰC THUỘC SỞ VÀ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ CẤP HUYỆN

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đi trung thành với lý tưng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức trong phạm vi ảnh hưởng của mình; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển đơn vị mà mình làm việc;

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được công chức, viên chức cơ quan, đơn vị và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm;

d) Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

đ) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

2. Hiểu biết và năng lực:

a) Nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước;

b) Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác;

c) Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao;

đ) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị đthực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về một trong các chuyên ngành, lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

3. Trình độ:

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và quy định của nhà nước về ngành, lĩnh vực công việc đảm nhiệm;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị trở lên. Riêng đối với Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được ngân sách nhà nước đảm bảo trên 50% kinh phí hoạt động thuộc chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

c) Quản lý Nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên; Riêng đối với Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được ngân sách nhà nước đảm bảo trên 50% kinh phí hoạt động thuộc chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

d) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt hoặc tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ B trở lên (Đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10/8/2016);

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Điều kiện để bổ nhiệm:

a) Hồ sơ đầy đủ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định; có bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định;

b) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Công chức, viên chức không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

d) Đã được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên;

đ) Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Tuổi bổ nhiệm:

a) Tuổi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ;

b) Tuổi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện không quá 45 tuổi (chung cho cả nam và nữ).

6. Về kinh nghiệm trong công tác, quản lý:

a) Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Y tế và Trưởng phòng Y tế cấp huyện: Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương ít nhất từ 02 năm trở lên (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Có ít nhất 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Y tế và Phó trưởng phòng y tế cấp huyện: Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ trường hợp do luôn chuyển cán bộ). Có ít nhất 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng và tương đương trực thuộc Sở Y tế

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, cụ thể như sau:

a) Chuyên ngành bác sĩ hoặc tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành y đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

b) Chuyên ngành dược sĩ hoặc tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành dược sĩ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;

c) Chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ đối với Chánh Thanh tra;

d) Chuyên ngành y, dược, kế toán, kinh tế đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Các chuyên ngành y, dược, luật, hành chính, quản trị nhân lực đối với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng;

e) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y đối với Chi cục trưởng các Chi cục.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng và tương đương trực thuộc Sở Y tế

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, cụ thể như sau:

a) Chuyên ngành bác sĩ đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

b) Chuyên ngành dược sĩ đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;

c) Chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ, luật đối với Phó Chánh Thanh tra;

d) Chuyên ngành y, dược, kế toán, kinh tế đối với Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Các chuyên ngành y, dược, luật, hành chính, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Chánh Văn phòng;

e) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y, dược, hóa, sinh học, khoa học và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Chi cục trưởng.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Y tế cấp huyện

Đáp ng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Về chuyên môn đối với Trưởng phòng Y tế cấp huyện: Tốt nghiệp đại học tr lên chuyên ngành y.

2. Về chuyên môn đối với Phó trưởng Phòng Y tế cấp huyện: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành y, dược.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp

1. Đối với cơ sở khám bnh, chữa bnh

a) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên; tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cp II hoặc tương đương đối với đơn vị hạng I.

b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Phó Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên.

Đối với Phó Giám đốc Phụ trách kinh tế: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối ngành kinh tế; đại học khác phải có chứng chỉ quản lý kinh tế - tài chính (thời gian học từ 6 tháng trở lên).

2. Đối với cơ sở kim nghiệm

a) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Tt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cp I hoặc tương đương trở lên.

b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Phó Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên khoa cp I hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Dược, Hóa hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

3. Đối với cơ sở pháp y

a) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên, đã được bổ nhiệm giám định viên pháp y.

b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Phó Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chun trình độ chuyên môn: Tt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Y hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

4. Đối với sở thuộc hệ dự phòng

a) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc tương đương trở lên.

b) Tiêu chuẩn cụ thể đối với Phó Giám đốc:

Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 3 của Quy định này và tiêu chun trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên khoa cp I hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Y hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định này để thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực08/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó cơ quan thuộc Sở Y tế Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó cơ quan thuộc Sở Y tế Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 42/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó cơ quan thuộc Sở Y tế Yên Bái

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Phó cơ quan thuộc Sở Y tế Yên Bái

         • 28/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực