Quyết định 42/2019/QĐ-UBND

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2019/QĐ-UBND thành lập quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2016/QĐ-UBND NGÀY 22/4/2016 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1698/TTr-CAT-PV01 ngày 08/11/2019 và Báo cáo thẩm định số 218/BC-STP ngày 04/11/2019 của Sở Tư pháp về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/12/2019 .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Website của tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực02/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2019/QĐ-UBND thành lập quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 42/2019/QĐ-UBND thành lập quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu42/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýPhạm Đình Nghị
       Ngày ban hành15/11/2019
       Ngày hiệu lực02/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 42/2019/QĐ-UBND thành lập quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2019/QĐ-UBND thành lập quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm Nam Định

           • 15/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực