Quyết định 42/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2023/QĐ-UBND mức thu học phí đối với giáo dục mầm non Hà Nam 2023 2024


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2023/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 11 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 71/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2023-2024 như sau:

1. Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

2. Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CPVP, TH, KT, VXNV(2);
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VXNV(D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Dưỡng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(22/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2023/QĐ-UBND mức thu học phí đối với giáo dục mầm non Hà Nam 2023 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2023/QĐ-UBND mức thu học phí đối với giáo dục mầm non Hà Nam 2023 2024
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Xuân Dưỡng
        Ngày ban hành11/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (22/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 42/2023/QĐ-UBND mức thu học phí đối với giáo dục mầm non Hà Nam 2023 2024

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2023/QĐ-UBND mức thu học phí đối với giáo dục mầm non Hà Nam 2023 2024

              • 11/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực