Quyết định 421/QĐ-UBND

Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 414/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 421/QĐ-UBND 2018 một cửa một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 414/QĐ-UBND NGÀY 09/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều
3 (thực hiện);
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng: TH-CB; TCHC; Nội chính (P. Hà);
- Lưu: VT,
KSTTHC (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 421/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu421/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2018
Ngày hiệu lực30/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(14/01/2019)

Download Văn bản pháp luật 421/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 421/QĐ-UBND 2018 một cửa một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 421/QĐ-UBND 2018 một cửa một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu421/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýPhạm Minh Huấn
       Ngày ban hành30/12/2018
       Ngày hiệu lực30/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (14/01/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 421/QĐ-UBND 2018 một cửa một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 421/QĐ-UBND 2018 một cửa một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước Tuyên Quang

           • 30/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực