Quyết định 4214/QĐ-UBND

Quyết định 4214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 4214/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 6547/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 4214/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4214/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 54/TTr-KH&ĐT ngày 13/7/2018 về việc đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư bao gồm 152 thủ tục, trong đó: 122 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; 28 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định: Số 1493/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 6950/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố bộ TTHC đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP: P.C.Công, T.V.Dũng, các phòng: NC, TKBT, TH, HCTC, KSTTHC, KT;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử HN;
- Lưu: VT, KSTTHC(Đăng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4214/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2018
Ngày hiệu lực20/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2019
Cập nhật11 tháng trước
(19/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4214/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 4214/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Hà Nội
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu4214/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
      Người kýNguyễn Đức Chung
      Ngày ban hành20/08/2018
      Ngày hiệu lực20/08/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2019
      Cập nhật11 tháng trước
      (19/11/2019)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4214/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4214/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch Hà Nội