Quyết định 422/QĐ-UBND

Quyết định 422/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 422/QĐ-UBND 2014 tổ chức hoạt động công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 422/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ 25/11) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014 (sau đây viết tắt là Kế hoạch), với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình; về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình và toàn xã hội.

- Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

- Hướng tới việc xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới trong mọi tầng lớp xã hội và thiết lập củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống gia đình.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác xây dựng gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục tiêu các đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong năm 2014; chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Việc tổ chức các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014 phải được thực hiện một cách đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc của tỉnh và địa phương.

- Đảm bảo tổ chức các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2014 thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, với các hình thức và nội dung hấp dẫn, lành mạnh.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến địa phương:

- Nội dung tuyên truyền:

+ Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc; chủ đề, thông điệp do Liên hợp quốc phát động và chủ đề, thông điệp riêng của Việt Nam nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2014;

+ Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam (28/6); chủ đề, thông điệp về ngày Gia đình Việt Nam năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

+ Gương người tốt, việc tốt; người thật, việc thật, kinh nghiệm, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng;

+ Những nét đẹp văn hóa gia đình truyền thống, gia đình hiện đại và những đặc thù của gia đình Việt Nam đối với sự phát triển xã hội; thực trạng của công tác gia đình hiện nay; phong trào xây dựng gia đình văn hóa; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo, đài...

2. Tuyên truyền trực quan, cổ động:

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tuyên truyền thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, bảng tin cộng đồng;

+ Xe loa tuyên truyền, diễu hành, cổ động;

+ Xây dựng các tiểu phẩm, kịch bản tuyên truyền với chủ đề về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...

- Địa điểm tuyên truyền:

Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư.

3. Tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt biểu dương, diễn đàn, hội thi, liên hoan nghệ thuật, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các hình thức phù hợp khác...:

- Chủ đề về hạnh phúc nói chung; hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

- Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chăm sóc người già, người khuyết tật; phát động thi đua xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình kiểu mẫu...

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014) từ ngày 14/3/2014 đến hết ngày 20/3/2014, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 20/3/2014.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) từ ngày 15/6/2014 đến hết ngày 30/6/2014, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 28/6/2014.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014) từ ngày 15/11/2014 đến hết ngày 25/11/2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014) từ cơ sở đến cấp tỉnh.

- Phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014) trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền nội dung các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014); tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình...

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

- Chủ trì, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch truyền thông nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014).

- Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, xây dựng phóng sự phản ánh nội dung, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, các kiến thức giáo dục gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, truyền thống của gia đình Việt Nam...

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố tổ chức tọa đàm về hạnh phúc gia đình và cộng đồng hạnh phúc trên Đài truyền thanh - Truyền hình địa phương (gợi ý một số chủ đề tọa đàm: “Thế nào là hạnh phúc cộng đồng”, “Làm thế nào để có một cộng đồng hạnh phúc”, “Hạnh phúc cộng đồng - trách nhiệm của bạn”, “Vì một cộng đồng không có bạo lực gia đình”, “Vì mái trường không có bạo lực học đường”, “Dòng họ hạnh phúc”...).

4. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các ngành có liên quan tăng cường công tác phổ biến chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Tòa án nhân dân

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để chủ trì, phối hợp với ngành Công an và các cơ quan liên quan thực hiện việc hướng dẫn, giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức và hướng dẫn theo ngành dọc việc xét xử điểm, xử lưu động một số vụ bạo lực gia đình điển hình tại địa phương.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép tuyên truyền nội dung về gia đình trong “Tháng hành động vì trẻ em” nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, phát triển bền vững.

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cá nhân và cộng đồng; các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gặp rủi ro bởi thiên tai, tai nạn...

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Chủ động phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai theo ngành dọc các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014).

- Chủ động tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, truyền thông tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, các kiến thức giáo dục gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc...

- Vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa...

- Thực hiện treo băng rôn chào mừng, tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014); tổ chức Hội nghị biểu dương, gặp mặt các cá nhân và gia đình cán bộ công chức, viên chức tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian cho các gia đình.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014) đạt hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động nêu trên; tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn về gia đình.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2014), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) và Ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11/2014) với các hoạt động thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Các Sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2014 trước ngày 15/4/2014, ngày Gia đình Việt Nam trước ngày 10/7/2014 và ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ trước ngày 10/12/2014 về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Như điều 3;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 422/QĐ-UBND 2014 tổ chức hoạt động công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 422/QĐ-UBND 2014 tổ chức hoạt động công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu422/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 422/QĐ-UBND 2014 tổ chức hoạt động công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 422/QĐ-UBND 2014 tổ chức hoạt động công tác gia đình phòng chống bạo lực gia đình Lâm Đồng

            • 10/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực