Quyết định 422/QĐ-UBND

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 422/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 14/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016.

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 bảo đảm đúng quy định.

Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/01/2016 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC); (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 422/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

2

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trình UBND tỉnh trước ngày 15/12/2016

3

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Ban hành trước ngày 30/01/2016

4

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2016

II

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

5

Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện.

Các Sở, ban, ngành liên quan

Quý II/2016

6

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành liên quan

Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp

7

Tổ chức Tọa đàm, đối thoại về công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực trọng tâm năm 2016

Sở Tư pháp

- Các Sở, ban, ngành liên quan;

- Các tổ chức, đại diện của doanh nghiệp.

Quý IV

8

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

- Sở Tư pháp;

- UBND cấp huyện.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

III

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

9

Tham gia ý kiến và thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

10

Đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh theo quy định

Các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

11

Thống kê, kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành chuẩn hóa ở 03 cấp: tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh theo quy định

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ thường xuyên

12

Nhập bổ sung dữ liệu thủ tục hành chính và đề nghị Bộ Tư pháp công khai hoặc không công khai đối với hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

13

Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

14

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

IV

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

15

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Sở Tư pháp

Gửi Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát trước 30/6/2016

16

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2016

17

Tổng hợp, kiểm soát chất lượng, báo cáo kết quả rà soát; trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh năm 2016 theo kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2016

V

KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

18

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Sở Tư pháp

Quý IV/2015

19

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

- Sở Nội vụ

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý IV/2016

VI

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

20

Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về nội dung, ý nghĩa; tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

21

Tiếp tục thực hiện các chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ thường xuyên

22

Tạo đường kết nối giữa Cổng thông tin điện tử tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

VII

TIẾP NHẬN XỬ LÝ, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

23

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

24

Đôn đốc kiểm tra và báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2015
Ngày hiệu lực26/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 422/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 422/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu422/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành26/12/2015
        Ngày hiệu lực26/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 422/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 422/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tuyên Quang 2016

         • 26/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực