Quyết định 4220/QĐ-UBND

Quyết định 4220/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4220/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4220/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/201 0 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/201 7 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại Tờ trình số 339/TTr-SVHTT ngày 16/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành
ủy;
- Chủ tịch, các PCTHĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUBTP: CVP, PCVP: L.T.Lực, các phòng: TKBT, KSTTHC, TH-CB;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC
(Quyên)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND Thành phố)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận Một cửa của Sở Văn hóa và Thể thao.

47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không có

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến (Mức độ 3,4)

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

- Quyết định số 2224/QĐ- BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4220/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4220/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2021
Ngày hiệu lực22/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(23/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4220/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4220/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4220/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4220/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành22/09/2021
        Ngày hiệu lực22/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (23/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 4220/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 4220/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn hóa Hà Nội

              • 22/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực