Quyết định 4226/QĐ-UBND

Quyết định 4226/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4226/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 3050/TTr-SYT ngày 24/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm dùng chung cấp Sở, cấp huyện (chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP: L.T. Lực, Đ.H.Giang, Các phòng: TKBT, KGVX, KSTTHC, TTTH-CB;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTH
C(Quyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y T, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thc hin

Cách thức thc hin

Căn c pháp lý

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Thành phố

20 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hp lệ.

Thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 ca UBND thành phố Hà Nội:

1. Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng sau:

- Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm (Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phm thuộc ngành Nông nghiệp quản lý);

- Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bổ sung, thực phm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tui, phụ gia, chất htrợ chế biến thực phm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm;

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Bộ Kế hoạch Đầu tư hoặc S Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

- Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm khác không thuộc thm quyền cấp giấy chứng nhận của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và y ban nhân dân cp huyện (bao gồm cả các cơ sở trong chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở độc lập trong siêu thị không thuộc quản lý của siêu thị):

Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Chi cục An toàn vệ sinh thực phm Hà Nội.

Địa chỉ: S 35 ph Trn Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do y ban nhân dân cấp huyện cấp (bao gồm cả các cơ sở trong chợ gồm cả chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản, trung tâm thương mại và các cơ sở độc lập trong siêu thị không thuộc quản lý của siêu thị):

Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Lựa chọn một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Đăng ký trực tuyến;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế ban hành về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

- Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phm trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(13/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4226/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (13/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế Hà Nội

            • 08/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực