Quyết định 4247/QĐ-BQP

Quyết định 4247/QĐ-BQP năm 2013 phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4247/QĐ-BQP 2013 quy hoạch bảo vệ phát triển rừng vành đai biên giới Lạng Sơn 2013 2020


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4247/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN/QUÂN KHU 1

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1380/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới giai đoạn 2011 - 2020; số 57/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015; số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 ban hành quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công b quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét tờ trình số 1618/TTr-BTL ngày 26/9/2012 của Tư lệnh Quân khu 1 về việc xin phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế/B Quốc phòng tại Báo cáo kết quả thẩm định số: 1088/CKT-KHTH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 với các nội dung sau đây:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020.

2. Vùng quy hoạch:

Phạm vi quy hoạch có diện tích 21.249 ha, chiều dài 123,9 km dọc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, chiều rộng từ biên giới vào nội địa khoảng 1 km trên địa bàn 19 xã biên giới thuộc 5 huyện gồm: Huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập tỉnh Lạng Sơn.

3. Chđầu tư: Đoàn kinh tế - quốc phòng 338/Quân khu 1.

4. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

5. Hình thức quy hoạch: Quy hoạch mới.

6. Mục tiêu quy hoạch:

- Xây dựng dải rừng vành đai biên giới nhằm tạo hàng rào xanh che chắn các công trình quân sự khu vực tuyến biên giới

- Nâng độ che phủ của rừng vành đai biên giới từ 40% hiện nay lên 90% vào năm 2020, phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, hạn chế xói mòn đất, hạn chế lũ lụt duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

- Hàng năm thu hút và tạo công ăn việc làm cho nhân dân tại địa phương tham gia vào bảo vệ và phát triển rừng góp phn xóa đói giảm nghèo.

7. Nội dung chủ yếu:

- Trồng rừng mới đạt diện tích: 5.826 ha.

- Bảo vệ rừng: 17.328 ha.

- Khoanh nuôi phục hồi rừng: 3.524 ha.

- Làm giàu rừng: 738 ha.

- Nuôi dưỡng rừng: 5.750 ha.

- Xây dựng các công trình phục vụ như đường lâm sinh, bảng biển báo bảo vệ rừng chòi canh lửa rừng, đường băng cản lửa...

8. Nhu cầu vốn đầu tư: 239.020.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Giai đoạn 2013-2015: 59.987.000.000 đồng.

- Giai đoạn 2016-2020: 179.312.000.000 đồng.

(chi tiết có phụ lục chi tiết kèm theo)

9. Các giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về vốn: Ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020: 239.020 triệu đồng.

b) Giải pháp về tổ chức thực hiện:

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338/QK1 làm chủ đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án có sự tham gia của địa phương. Phối hợp với các ngành của địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

c) Giải pháp về cơ chế chính sách:

Thực hiện đúng theo các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình quy phạm, chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới, kết hợp chặt chẽ giữa việc bố trí ổn định dân cư các xã biên giới với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

d) Giải pháp về khoa học, công nghệ và khuyến lâm:

Nghiên cứu tuyển chọn các loài cây trồng phù hợp, cây gỗ lâu năm có giá trị kinh tế cao, xây dựng các mô hình khuyến lâm, mô hình canh tác trên đất dốc, ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo cháy rừng.

Tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ Ban quản lý dự án, đào tạo cho các chủ rừng về kỹ thuật trồng và bảo vệ rừng.

10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020.

11. Giá trị dự toán chi phí lập quy hoạch: 482.000.000 đồng.

(Bn trăm tám mươi hai triệu đồng)

Điều 2. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 có trách nhiệm chỉ đạo Đoàn kinh tế - quốc phòng 338 tổ chức lập và trình phê duyệt dự án đầu tư theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quc phòng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn trưởng Đoàn kinh tế - quốc phòng 338/QK1, Cục trưởng Cục Kinh tế/ Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1;
- Đoàn KTQP 338/QK1;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Kinh tế/BQP;
- Cục Tài chính/BQP;
- Cục KH&ĐT/BQP;
- Lưu: C20; Ng
11b

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Hữu Đức

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN, QUÂN KHU 1
(Kèm theo Quyết định số 4247 ngày 31/10/2012 của Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Hạng mục đầu tư

ĐVT

Tổng cộng (Tr.đồng)

Tiến độ đầu tư theo giai đoạn

2013-2015

2016-2020

K.lượng

Vốn

K.lượng

Vốn

I

Đầu tư lâm sinh

 

161.588

 

26.876

 

134.712

1

Bảo vrừng

Ha

20.786

11.630

6.876

17.328

13.910

2

Trồng rừng trên đất trống

Ha

122.346

800

16.800

5.026

105.546

3

Khoanh nuôi phục hồi rừng

Ha

5.390

2.000

2.600

1.518

2.790

4

Làm giàu rừng

Ha

1.566

300

600

483

966

5

Nuôi dưỡng rừng

Ha

11.500

 

 

5.750

11.500

II

Đầu tư XD cơ sở hạ tầng

 

31.250

 

16.109

 

15.420

1

Đường lâm nghiệp

Km

22.000

12

12.000

10

10.000

2

Đường băng cản lửa

Ha

700

20

280

30

420

3

Bảng ni qui BV rừng

Cái

50

5

50

 

 

4

Chòi canh lửa rừng

Cái

1.500

1

500

2

1.000

5

Nâng cấp vườn ươm

2.000

4

2.000

 

 

6

Trạm bảo vệ rừng

Cái

5.000

1

1.000

 

4.000

7

XD bảng cấp DB cháy rừng

 

 

5

50

 

 

8

XD biển tuyên truyền

 

 

20

200

 

 

9

DX biển cấm lửa

 

 

58

29

 

 

III

Đầu tư khác

 

46.182

 

17.002

 

29.180

1

Chi phí lập quy hoạch + thẩm định quy hoạch+thẩm định ĐC

 

482

 

482

 

 

2

Chi phí xây dựng dự án thành phần

 

8.400

 

8.400

 

 

3

Tp huấn kỹ thuật

 

300

 

120

 

180

3

Chi phí quản lý (12%)

 

20.000

 

8.000

 

12.000

4

Chi phí dự phòng (10%)

 

17.000

 

 

 

17.000

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

239.020

 

59.987

 

179.312

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4247/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4247/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2012
Ngày hiệu lực31/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4247/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 4247/QĐ-BQP 2013 quy hoạch bảo vệ phát triển rừng vành đai biên giới Lạng Sơn 2013 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4247/QĐ-BQP 2013 quy hoạch bảo vệ phát triển rừng vành đai biên giới Lạng Sơn 2013 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4247/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýLê Hữu Đức
        Ngày ban hành31/10/2012
        Ngày hiệu lực31/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4247/QĐ-BQP 2013 quy hoạch bảo vệ phát triển rừng vành đai biên giới Lạng Sơn 2013 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4247/QĐ-BQP 2013 quy hoạch bảo vệ phát triển rừng vành đai biên giới Lạng Sơn 2013 2020

            • 31/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực