Quyết định 425/QĐ-UBND

Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 425/QĐ-UBND 2019 định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIAI ĐOẠN 2019-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ công văn số 113/TT.HĐND 18 ngày 01/8/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2019-2021;

Xét tờ trình số 1117/TTr-SYT ngày 18/7/2018 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2019-2021, chi tiết theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Y tế theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Y tế; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, PVP, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh)

STT

Chủng loại (tên máy móc, thiết bị)

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống X - quang

 

 

 

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

8

 

b

Máy X quang di động

Máy

8

 

c

Máy X quang C Arm

Máy

5

 

2

Hệ thống CT - Scanner

 

 

 

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

5

 

b

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

c

Hệ thống CT Scanner > 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

2

 

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

2

 

5

Siêu âm

 

 

 

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

7

 

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

17

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

3

 

8

Máy thận nhân tạo

Máy

47

 

9

Máy thở

Máy

112

 

10

Máy gây mê

Máy

20

 

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

292

 

12

Bơm tiêm điện

Máy

352

 

13

Máy truyền dịch

Máy

352

 

14

Dao mổ

 

 

 

a

Dao mổ điện cao tần

Máy

20

 

b

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Máy

3

 

15

Máy phá rung tim

Máy

20

 

16

Máy tim phổi nhân tạo

Hệ thống

1

 

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

7

 

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

17

 

19

Đèn mổ di dộng

Bộ

12

 

20

Bàn mổ

Cái

17

 

21

Máy điện tim

Máy

58

 

22

Máy điện não

Máy

3

 

23

Hệ thống khám nội soi

 

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

8

 

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

6

 

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

3

 

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

5

 

25

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

14

 

26

Thiết bị xạ trị

Thiết bị

2

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Áo chì

Bộ

50

 

2

Bàn kéo nắn chỉnh hình

Chiếc

2

 

3

Bàn khám phụ khoa thường

Chiếc

7

 

4

Bàn làm bột bó xương

Chiếc

2

 

5

Bảng thị lực điện tử

Chiếc

2

 

6

Bể dàn tiêu bản

Chiếc

2

 

7

Bộ  mổ thuỷ tinh thể

Bộ

2

 

8

Bộ đại phẫu nhi

Bộ

2

 

9

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

3

 

10

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

4

 

11

Bộ đại phẫu sản

Bộ

4

 

12

Bộ đại phẫu tiêu hóa

Bộ

4

 

13

Bộ đại phẫu xương

Bộ

3

 

14

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

4

 

15

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

3

 

16

Bộ dụng cụ mổ chấn thương

Bộ

3

 

17

Bộ dụng cụ mổ Glocom

Bộ

1

 

18

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

7

 

19

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

2

 

20

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

2

 

21

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

 

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

Bộ

2

 

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

 

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

3

 

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột

Bộ

3

 

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật gan, mật

Bộ

2

 

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

3

 

28

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

3

 

29

Bộ dụng cụ phẫu thuật Mắt

Bộ

1

 

30

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

5

 

31

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

5

 

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh

Bộ

4

 

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

2

 

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

3

 

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

4

 

36

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

54

 

37

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật mạch máu

Bộ

2

 

38

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật tai

Bộ

2

 

39

Bộ ghế răng

Bộ

10

 

40

Bộ khâu tiểu phẫu mắt

Bộ

4

 

41

Bộ khoan cưa xương đa năng

Bộ

2

 

42

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

2

 

43

Hệ thống tán sỏi laser

Bộ

3

 

44

Bộ tay khoan thẳng

Bộ

10

 

45

Bộ vali hô hấp xách tay

Bộ

11

 

46

Bồn đun PARAFIN

Chiếc

2

 

47

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

6

 

48

Cáng đẩy cấp cứu

Chiếc

25

 

49

Cầu thang tập PHCN

Chiếc

1

 

50

Đèn quang trùng hợp

Chiếc

8

 

51

Đèn soi bóng đồng tử

Chiếc

1

 

52

Đèn soi đáy mắt

Chiếc

4

 

53

Giường bệnh nhân

Chiếc

1600

 

54

Giường đa năng

Chiếc

29

 

55

Giường hồi sức cấp cứu

Chiếc

47

 

56

Giường tập PHCN

Chiếc

2

 

57

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

2

 

58

Hệ thống lọc nước dùng cho máy XN

Hệ thống

1

 

59

Hệ thống phẫu thuật mắt

Hệ thống

1

 

60

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

1

 

61

Hệ thống xạ hình SPECT

Hệ thống

1

 

62

Kính hiển vi

Chiếc

10

 

63

Kính hiển vi huỳnh quang

Chiếc

5

 

64

Kính hiển vi phẫu thuật

Chiếc

3

 

65

Kính soi đáy mắt

Chiếc

3

 

66

Kính soi đáy mắt và góc tiền phòng

Chiếc

3

 

67

Kính soi góc tiền phòng

Chiếc

1

 

68

Labo mài lắp kính

Chiếc

1

 

69

Labo răng giả

Chiếc

1

 

70

Máy  LASER CO2

Chiếc

2

 

71

Máy  LASER nội mạch

Chiếc

6

 

72

Máy bơm hóa chất

Chiếc

2

 

73

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Chiếc

1

 

74

Máy cắt đốt polyp

Chiếc

3

 

75

Máy cắt lát tế bào

Chiếc

1

 

76

Máy cất nước 1 lần

Chiếc

2

 

77

Máy cắt tiêu bản quay tay

Chiếc

2

 

78

Máy cấy máu tự động

Chiếc

2

 

79

Máy chiếu thị lực

Chiếc

2

 

80

Máy chụp hình đáy mắt

Chiếc

1

 

81

Máy chuyển bệnh phẩm

Chiếc

2

 

82

Máy chuyển đổi X quang kỹ thuật số CR

Chiếc

1

 

83

Máy điện châm

Chiếc

15

 

84

Máy điện xung

Chiếc

5

 

85

Máy đo áp lực nội sọ

Chiếc

1

 

86

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

5

 

87

Máy đo độ loãng xương

Chiếc

2

 

88

Máy đo HBA1C

Chiếc

1

 

89

Máy đo khí máu

Chiếc

1

 

90

Máy đo khúc xạ giác mạc

Chiếc

2

 

91

Máy đo liều tia xạ phòng hộ

Chiếc

2

 

92

Máy đo lưu huyết não

Chiếc

1

 

93

Máy đo nhĩ lượng

Chiếc

2

 

94

Máy đo SPO2

Chiếc

40

 

95

Máy đo thị trường kế

Chiếc

1

 

96

Máy đo thính lực

Hệ thống

1

 

97

Máy đốt điện

Chiếc

3

 

98

Máy đốt PLASMA

Chiếc

1

 

99

Máy đốt sóng cao tần

Chiếc

1

 

100

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Chiếc

1

 

101

Máy giặt

Chiếc

8

 

102

Máy hàn túi bóng kính

Chiếc

5

 

103

Máy Holter điện tim

Chiếc

5

 

104

Máy Holter huyết áp

Chiếc

5

 

105

Máy hút dịch

Chiếc

25

 

106

Máy hút dịch áp lực thấp

Chiếc

10

 

107

Máy hút dịch trên xe cứu thương

Chiếc

11

 

108

Máy in phim

Chiếc

10

 

109

Máy kéo giãn cột sống

Chiếc

4

 

110

Máy khoan xương

Chiếc

5

 

111

Máy khử khuẩn không khí

Chiếc

2

 

112

Máy khúc xạ kế tự động

Chiếc

1

 

113

Máy là tay

Chiếc

6

 

114

Máy laser chiếu ngoài

Chiếc

4

 

115

Máy lấy cao răng siêu âm

Chiếc

8

 

116

Máy li tâm thường

Chiếc

8

 

117

Máy lọc máu liên tục

Chiếc

2

 

118

Máy phân tích nước tiểu

Chiếc

2

 

119

Máy phun dung dịch khử trùng

Chiếc

3

 

120

Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm

Chiếc

1

 

121

Máy rửa khử trùng dụng cụ

Chiếc

3

 

122

Máy sắc thuốc

Chiếc

4

 

123

Máy sấy đồ

Chiếc

8

 

124

Máy sấy dụng cụ

Chiếc

2

 

125

Máy sấy lam kính

Chiếc

2

 

126

Máy siêu âm điều trị

Chiếc

3

 

127

Máy siêu âm mắt

Chiếc

1

 

128

Máy sóng ngắn (2 cần, 1 cần)

Chiếc

2

 

129

Máy tạo nhịp tạm thời

Chiếc

10

 

130

Máy thẩm tách siêu lọc máu

Chiếc

4

 

131

Máy tháo lồng ruột

Chiếc

2

 

132

Máy thủy trị liệu( Toàn thân, bộ phận)

Chiếc

1

 

133

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Chiếc

3

 

134

Máy từ trường toàn thân

Chiếc

1

 

135

Máy X quang răng

Chiếc

2

 

136

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

3

 

137

Máy xét nghiệm huyết học các loại

Chiếc

6

 

138

Máy xét nghiệm máu lắng

Chiếc

2

 

139

Máy xquang răng panorama

Chiếc

1

 

140

Máy xử lý mô

Chiếc

1

 

141

Nồi hấp

Chiếc

13

 

142

Sinh hiển vi khám mắt ( cố định, cầm tay )

Chiếc

3

 

143

Tay khoan cong

Chiếc

1

 

144

Máy khoan Hummer

Chiếc

2

 

145

Thước Parant

Chiếc

2

 

146

Tủ ấm 37°C

Chiếc

7

 

147

Tủ an toàn sinh học các loại

Chiếc

5

 

148

Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm

Chiếc

2

 

149

Tủ hốt vô trùng

Chiếc

5

 

150

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

6

 

151

Tủ lạnh trữ máu

Chiếc

3

 

152

Tủ nuôi cấy vi sinh

Chiếc

2

 

153

Tủ sấy

Chiếc

5

 

154

Xe đẩy y dụng cụ đa năng

Chiếc

40

 

155

Bàn đẻ

Chiếc

8

 

156

Bàn hồi sức sơ sinh

Chiếc

2

 

157

Bộ cưa xương ức để mổ tim

Bộ

1

 

158

Bộ đỡ đẻ

Bộ

25

 

159

Bộ dụng cụ mổ tim ít xâm lấn

Bộ

1

 

160

Bộ dụng cụ phẫu thuật Đầu - Mặt - Cổ

Bộ

1

 

161

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim người lớn

bộ

2

 

162

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim trẻ em

Bộ

1

 

163

Bộ trung phẫu nhi

Bộ

2

 

164

Bồn rửa tay phóng xạ

Chiếc

1

 

165

Cân bệnh nhân hồi sức

Chiếc

2

 

166

Cân kỹ thuật

Chiếc

3

 

167

Che chắn chì di động

Chiếc

5

 

168

Contener chì

Chiếc

5

 

169

Cưa cắt bột loại điện

Chiếc

2

 

170

Đệm sưởi

cái

1

 

171

Đèn chiếu vàng da

Chiếc

6

 

172

Đèn sưởi

cái

1

 

173

Detector đo phông bức xạ

Chiếc

1

 

174

Doppler tim thai

Chiếc

2

 

175

Dụng cụ lột bỏ tĩnh mạch hiển Stripper

Bộ

2

 

176

Giường sưởi ấm

Chiếc

2

 

177

Hệ thống chuyển bệnh phẩm cho khoa XNTT

Hệ thống

1

 

178

Hệ thống điều trị rối loạn nhịp

Hệ thống

1

 

179

Hệ thống ECMO

Hệ thống

1

 

180

Hệ thống kết nối dẫn truyền từ Mornitoring với màn hình

Bộ

1

 

181

Hệ thống PACS

Hệ thống

1

 

182

Hệ thống PET/CT

Hệ thống

1

 

183

Hệ thống quay video camera phòng mổ (phuc vụ hội chẩn, đào tạo)

Hệ thống

2

 

184

Hệ thống Realtime PCR

Hệ thống

1

 

185

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

2

 

186

Huyết áp điện tử để bàn

Chiếc

10

 

187

Kính + đèn vi phẫu

bộ

2

 

188

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Chiếc

10

 

189

Lồng ấp vận chuyển

Chiếc

1

 

190

Máy bào canxi trong lòng mạch

Hệ thống

1

 

191

Máy bào da

Chiếc

1

 

192

Máy cắt đốt cổ tử cung

Chiếc

2

 

193

Máy cắt hoại tử bỏng

Chiếc

1

 

194

Máy đánh giá mức độ mê

Chiếc

2

 

195

Máy điện tim gắng sức

Chiếc

2

 

196

Máy điều trị nội nha

Chiếc

2

 

197

Máy điều trị oxy cao áp

Hệ thống

2

 

198

Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

Chiếc

2

 

199

Máy điều trị suy tỉnh mạch bằng năng lượng sóng tần số Radio ( RF)

Chiếc

2

 

200

Máy định danh và làm kháng sinh đồ

Chiếc

1

 

201

Máy định vị phẫu thuật

Chiếc

1

 

202

Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu vàng da

Chiếc

1

 

203

Máy đo độ đàn hồi mô gan

Chiếc

2

 

204

Máy đo độ đục cầm tay

Chiếc

1

 

205

Máy đo độ lác

Chiếc

1

 

206

Máy đo độ tập trung tuyến giáp

Chiếc

1

 

207

Máy đo dung tích phổi

Chiếc

1

 

208

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Chiếc

2

 

209

Máy đo nhanh các thông số sinh tồn

Chiếc

3

 

210

Máy đo thời gian đông máu hoạt hoá

Chiếc

1

 

211

Máy đốt dung nhĩ

Chiếc

1

 

212

Máy ghi điện cơ

Chiếc

2

 

213

Máy giám sát vệ sinh bệnh viện bằng ATP

Chiếc

2

 

214

Máy hạ thân nhiệt

Chiếc

1

 

215

Máy hút nhớt trẻ sơ sinh

Chiếc

2

 

216

Máy làm ấm dịch

Chiếc

2

 

217

Máy laser

chiếc

1

 

218

Máy Page test điện cực

Chiếc

2

 

219

Máy rửa dây nội soi

chiếc

3

 

220

Máy rửa quả lọc thận nhân tạo

Chiếc

15

 

221

Máy sàng lọc điếc sơ sinh

Chiếc

1

 

222

Máy sàng lọc mù sơ sinh

Chiếc

1

 

223

Máy siêu âm trong lòng mạch

Chiếc

1

 

224

Máy soi ven

Chiếc

1

 

225

Máy sưởi ấm bệnh nhân

Chiếc

2

 

226

Máy test HP hơi thở

chiếc

2

 

227

Máy trao đổi nhiệt

Chiếc

1

 

228

Máy xung kích

Chiếc

1

 

229

Mô hình đặt nội khí quản

Chiếc

1

 

230

Mô hình dặt sonde tiểu nữ

Bộ

1

 

231

Mô hình hồi sinh tim phổi toàn thân có bộ nhớ máy in

Bộ

1

 

232

Mô hình nghe tim phổi

Bộ

1

 

233

Mô hình thông tiểu nam

Bộ

1

 

234

Thiết bị soi ối

Chiếc

2

 

235

Tủ an toàn phóng xạ

Chiếc

2

 

236

Tủ hút phân liều phóng xạ

Chiếc

1

 

237

Tủ sạch

Chiếc

3

 

238

Hệ thống thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp bằng sóng RF

Chiếc

1

 

239

Hệ thống máy chủ

Hệ thống

2

 

240

Hệ thống lưu trữ dữ liệu

Hệ thống

1

 

II

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống X - quang

 

 

 

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

 

b

Máy X quang di động

Máy

2

 

c)

Máy X quang C Arm

Máy

2

 

2

Hệ thống CT - Scanner

 

 

 

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

b

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

 

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

1

 

5

Siêu âm

 

 

 

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

3

 

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

11

 

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

 

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

 

9

Máy thở

Máy

110

 

10

Máy gây mê

Máy

10

 

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

88

 

12

Bơm tiêm điện

Cái

334

 

13

Máy truyền dịch

Máy

334

 

14

 Dao mổ

 

 

 

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

10

 

b

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

6

 

15

Máy phá rung tim

Máy

8

 

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

5

 

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

8

 

19

Đèn mổ di động

Bộ

6

 

20

Bàn mổ

Cái

10

 

21

Máy điện tim

Máy

6

 

22

Máy điện não

Máy

2

 

23

Hệ thống khám nội soi

 

 

 

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

 

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

 

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

 

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

25

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

40

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bàn đẻ

Chiếc

1

 

2

Bàn đẻ đa năng

Chiếc

19

 

3

Bàn đón bé

Chiếc

8

 

4

Bàn hồi sức sơ sinh

Chiếc

6

 

5

Bàn khám phụ khoa

Chiếc

2

 

6

Bàn tiểu phẫu

Chiếc

1

 

7

Bể ổn nhiệt

Chiếc

1

 

8

Bộ đại phẫu nhi

Bộ

2

 

9

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

6

 

10

Bộ đại phẫu xương

Bộ

2

 

11

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

23

 

12

Bộ đỡ đẻ

Bộ

40

 

13

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

8

 

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

Bộ

2

 

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

2

 

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

2

 

17

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi nhi khoa

Bộ

4

 

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, sản, phụ khoa

Bộ

6

 

19

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

 

20

Bộ ghế răng

Bộ

2

 

21

Bộ mổ lấy thai

Bộ

9

 

22

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

4

 

23

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

1

 

24

Bộ trung phẫu Nhi

Bộ

2

 

25

Bơm tiêm điện PCA

Chiếc

5

 

26

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

7

 

27

Cáng đẩy cấp cứu

Chiếc

21

 

28

Đèn chiếu vàng da

Chiếc

25

 

29

Dopler tim thai

Chiếc

10

 

30

Giường hồi sức cấp cứu

Chiếc

42

 

31

Giường hồi sức sơ sinh

Chiếc

20

 

32

Giường sưởi ấm

Chiếc

14

 

33

Hệ thống IUI và các phụ kiện

Hệ thống

1

 

34

Hệ thống IVF và các phụ kiện kèm theo

Hệ thống

1

 

35

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

6

 

36

Hệ thống tiệt trùng

Hệ thống

2

 

37

Kính hiển vi

Chiếc

8

 

38

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Chiếc

30

 

39

Máy áp lạnh tử cung

Chiếc

1

 

40

Máy cắt đốt polyp

Chiếc

3

 

41

Máy cắt tiêu bản quay tay

Chiếc

2

 

42

Máy cấy máu tự động

Chiếc

1

 

43

Máy điện giải

Chiếc

1

 

44

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động

Chiếc

1

 

45

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

2

 

46

Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu vàng da

Chiếc

2

 

47

Máy đo nhĩ lượng

Chiếc

1

 

48

Máy đo SPO2

Chiếc

50

 

49

Máy đóng gói

Chiếc

4

 

50

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Chiếc

1

 

51

Máy hút dịch

Chiếc

37

 

52

Máy hút dịch áp lực thấp

Chiếc

11

 

53

Máy in nhiệt

Chiếc

3

 

54

Máy in phim

Chiếc

5

 

55

Máy khử khuẩn không khí

Chiếc

10

 

56

Máy khúc xạ kế tự động

Chiếc

1

 

57

Máy là tay

Chiếc

1

 

58

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Chiếc

4

 

59

Máy ly tâm

Chiếc

8

 

60

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

3

 

61

Máy sàng lọc mù sơ sinh

Chiếc

1

 

62

Máy sấy đồ

Chiếc

9

 

63

Máy soi ven

Chiếc

8

 

64

Máy tháo lồng ruột

Chiếc

4

 

65

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

3

 

66

Máy xét nghiệm huyết học > 22 thông số

Chiếc

3

 

67

Máy xét nghiệm khí máu

Chiếc

2

 

68

Máy xquang DR chụp vú

Chiếc

1

 

69

Nồi hấp

Chiếc

3

 

70

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Chiếc

5

 

71

Sinh hiển vi khám mắt

Chiếc

1

 

72

Tủ ấm 37°C

Chiếc

3

 

73

Tủ ấm CO2

Chiếc

2

 

74

Tủ an toàn sinh học cấp II

Chiếc

2

 

75

Tủ lạnh bảo quản vac xin, thuốc, hóa chất

Chiếc

14

 

76

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

2

 

77

Tủ làm ấm dịch truyền

Chiếc

6

 

78

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

2

 

79

Tủ lạnh trữ máu

Chiếc

2

 

80

Tủ sấy

Chiếc

3

 

81

Tủ thuốc phòng mổ

Chiếc

6

 

82

Máy chuyển bệnh phẩm

Chiếc

1

 

83

Tủ lưu trữ tiêu bản, block

Chiếc

7

 

84

Hệ thống đo điếc sơ sinh

Chiếc

1

 

85

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu xương

Bộ

2

 

86

Máy tưới hút dịch chuyên dụng

Chiếc

1

 

87

Bộ dụng cụ Hypospadias

Bộ

2

 

88

Bộ thông hơi vòi trứng

Bộ

1

 

89

Mô hình đào tạo thực hành trẻ sơ sinh

Bộ

3

 

90

Mô hình đào tạo thực hành trẻ em

Bộ

3

 

91

Mô hình đào tạo thực hành người lớn

Bộ

3

 

92

Cân phân tích điện tử

Chiếc

1

 

93

Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm

Chiếc

1

 

94

Tủ bảo quản dụng cụ tiệt trùng

chiếc

1

 

95

Máy giặt

Chiếc

4

 

96

Hệ thống làm mát não

Hệ thống

1

 

97

Đèn khám clar

Chiếc

2

 

98

Đèn làm tiểu phẫu

Chiếc

2

 

99

Khúc xạ kế

chiếc

1

 

100

Máy cất nước 20 lít/giờ

chiếc

1

 

101

Hệ thống chụp X-Quang răng toàn cảnh DR

Hệ thống

1

 

102

Hệ thống quét khối 3D vú tự động tích hợp siêu âm đàn hồi mô

Hệ thống

1

 

103

Máy đo độ loãng xương bằng X-quang

Chiếc

1

 

104

Máy Real-time PCR tự động

Hệ thống

1

 

105

Máy lắc ống máu

chiếc

2

 

106

Máy trộn lắc vortex

chiếc

1

 

107

Máy lắc tiểu cầu

chiếc

1

 

108

Tủ treo dây nội soi phế quản

chiếc

1

 

109

Máy xét nghiệm tế bào

Hệ thống

1

 

110

Máy đúc mô, vùi mô

Chiếc

1

 

111

Máy nhuộm tế bào tự động

chiếc

1

 

112

Xe tiêm đa năng

chiếc

2

 

113

Bộ rửa dạ dày

bộ

2

 

114

Cân bệnh nhân đo chiều cao

chiếc

7

 

115

Giường vận chuyển

chiếc

1

 

116

Máy rửa dụng cụ

Hệ thống

4

 

117

Bộ dụng cụ cắt nạo Amydal-nạo VA

bộ

4

 

118

Máy làm ấm dịch truyền

chiếc

20

 

119

Bộ đặt nội khí quản (có camera)

bộ

1

 

120

Giường cũi có bánh xe

chiếc

10

 

121

Bàn làm bột bó xương

Chiếc

1

 

122

Bàn kéo nắn chỉnh hình trẻ em

Chiếc

1

 

123

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

2

 

124

Máy đo thính lực

Chiếc

1

 

125

Hộp kính đo khúc xạ chủ quan

Chiếc

1

 

126

Kính Volk 90D

chiếc

1

 

127

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

chiếc

1

 

128

Đèn soi bóng đồng tử

chiếc

1

 

129

Bảng thị lực điện tử

chiếc

1

 

130

Bảng thử màu sắc giác

chiếc

1

 

131

Máy mài kính tự động

chiếc

1

 

132

Máy đo công suất kính

chiếc

1

 

133

Máy chấm tâm

chiếc

1

 

134

Hệ thống labo cắt kính

Hệ thống

1

 

135

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt các loại (mộng, quặm, chích chắp, glocom,..)

bộ

2

 

136

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

2

 

137

Bộ thông niệu đạo nam và nữ trẻ em

Bộ

3

 

138

Giường nghiêng

Chiếc

2

 

139

Thiết bị tập đi

Chiếc

4

 

140

Thiết bị xoay

Chiếc

4

 

141

Thanh song song tập đi

Chiếc

2

 

142

Cầu thang tập bước

Chiếc

2

 

143

Giá tập đứng

Chiếc

2

 

144

Bàn điều chỉnh

Chiếc

2

 

145

Set tập luyện

Chiếc

2

 

146

Lồng tập bò

Chiếc

2

 

147

Bàn hỗ trợ OT

Chiếc

2

 

148

Thiết bị tập luyện khớp hông cho trẻ em

Chiếc

2

 

149

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Chiếc

2

 

150

Tập mắt cá chân

Chiếc

2

 

151

Cầu trượt

Chiếc

2

 

152

Lối đi cân bằng

Chiếc

2

 

153

Bảng cân bằng xúc giác

Chiếc

2

 

154

Cầu thang tập luyện

Chiếc

1

 

155

Đường hầm tập luyện

Chiếc

1

 

156

Hình khối lắp ghép

Chiếc

2

 

157

Khung tập luyện có bảo vệ vuông

Chiếc

2

 

158

Khung tập luyện có bảo vệ elip

Chiếc

2

 

159

Khung tập luyện có bảo vệ hình lượn sóng

Chiếc

2

 

160

Khung tập luyện có bảo vệ hình tròn

Chiếc

2

 

III

Bệnh viện YHCT&PHCN

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

1

Hệ thống X - quang

 

 

 

 

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Siêu âm

 

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

 

4

Máy thở

Máy

1

 

5

Máy gây mê

Máy

1

 

6

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

 

7

Bơm tiêm điện

Cái

1

 

8

Dao mổ

 

 

 

 

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

 

9

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

 

10

Bàn mổ

Cái

2

 

11

Máy điện tim

Máy

3

 

12

Hệ thống khám nội soi

 

 

 

 

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

 

13

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

1

Bàn khám phụ khoa thường

Chiếc

1

 

2

Bồn đun FARAFIN

Chiếc

3

 

3

Giường đa năng

Chiếc

10

 

4

Hệ thống ÔXy cao áp

Hệ thống

6

 

5

Máy  LA SER nội mạch

Chiếc

25

 

6

Máy điện giải

Chiếc

1

 

7

Máy điện xung

Chiếc

1

 

8

Máy điều trị rối loạn đại tiểu tiện

Chiếc

1

 

9

Máy Điều Trị U xơ TLT

Chiếc

1

 

10

Máy đo độ loãng xương

Chiếc

2

 

11

Máy đo lưu huyết não

Chiếc

2

 

12

Máy đóng chè túi lọc

Chiếc

1

 

13

Máy đóng gói

Chiếc

1

 

14

Máy kéo giãn cột sống

Chiếc

7

 

15

Máy kích thích điều trị rối loạn ngôn ngữ

Chiếc

2

 

16

Máy làm viên hoàn mềm

Chiếc

1

 

17

Máy Laze châm

Chiếc

2

 

18

Máy Laze chiếu ngoài

Chiếc

2

 

19

Máy li tâm thường

Chiếc

2

 

20

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

2

 

21

Máy sắc thuốc

Chiếc

2

 

22

Máy sao, sấy thuốc

Chiếc

1

 

23

Máy siêu âm kết hợp điều trị ( Điện phân +Giao thoa +siêu âm, Máy siêu âm két hợp Điện xung -Điện phân chứ năng chẩn đoán, Máy giao thoa kết hợp +siêu âm)

Chiếc

12

 

24

Máy điều trị sóng ngắn (2 cần, 1 cần)

Chiếc

5

 

25

Máy Sóng Xung Kích

Chiếc

1

 

26

Máy thái thuốc

Chiếc

1

 

27

Máy trộn bột khô, bột min

Chiếc

1

 

28

Máy Từ Trường Cao áp

Chiếc

2

 

29

Máy Từ Trường Ốp

Chiếc

2

 

30

Hệ thống điều trị từ trường toàn thân tự động

Chiếc

1

 

31

Máy xét nghiệm huyết học <= 22 thông số

Chiếc

2

 

32

Máy xét nghiệm máu lắng

Chiếc

1

 

33

Nồi bao viên thuốc

Chiếc

1

 

34

Nồi nấu thuốc; cô thuốc

Chiếc

1

 

35

Nồi hấp

Chiếc

3

 

36

Tủ chuyên dụng bảo quản hóa chất

Chiếc

2

 

37

Tủ sấy

Chiếc

3

 

38

Máy siêu âm điều trị

Chiếc

7

 

39

Máy xoa bóp áp lực hơi

Chiếc

3

 

40

Máy từ rung nhiệt

Chiếc

2

 

41

Giàn sắc thuốc

Bộ

9

 

42

Hệ thống sắc thuốc nồi hơi

Hệ thống

2

 

43

 Ghế răng

Bộ

1

 

44

Máy điều trị bằng sóng siêu âm

Chiếc

3

 

45

Máy tập thụ động chi trên

Chiếc

2

 

46

Kính hiển vi Olympus CX22

Chiếc

1

 

47

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Chiếc

1

 

48

Mô hình điều dưỡng đa năng

Bộ

1

 

49

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

1

 

50

Máy kích thích  từ trường xuyên sọ

Chiếc

1

 

IV

Bệnh viện Da liễu

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

 Máy

 1

 

2

 Máy siêu âm tổng quát

 Máy

 1

 

3

 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

 Hệ thống

 2

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bàn mổ

Chiếc

1

 

2

Bộ ghế răng

Bộ

1

 

3

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

1

 

4

Kính hiển vi

Chiếc

2

 

5

Máy laser nội mạch

Chiếc

4

 

6

Máy laser CO2

Chiếc

2

 

7

Máy ánh sáng sinh học

Chiếc

1

 

8

Máy điện tâm đồ

Chiếc

1

 

9

Máy điều chuyển ion và thẩm thấu thuốc dùng sau laser

Chiếc

1

 

10

Máy lắc

Chiếc

1

 

11

Máy laser YAG

Chiếc

1

 

12

Máy laser chiếu ngoài

Chiếc

1

 

13

Máy li tâm thường

Chiếc

1

 

14

Máy phân tích da tự động

Chiếc

1

 

15

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

1

 

16

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

2

 

17

Nồi hấp

Chiếc

2

 

18

Tủ ấm

Chiếc

1

 

19

Tủ ATSH cấp II

Chiếc

1

 

20

Tủ nuôi cấy vi sinh

Chiếc

1

 

21

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Chiếc

1

 

22

Laser CO2 Fractional

Chiếc

1

 

23

MÁY UVB dải hẹp

Chiếc

1

 

24

Máy laser Hene

Chiếc

1

 

25

Máy acthyderm

Chiếc

1

 

26

Máy IPL

Chiếc

1

 

V

Bệnh viện Tâm thần

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Hệ thống X - quang

 

 

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

 

2

Siêu âm

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

 

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

 

4

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

1

 

5

Bơm tiêm điện

Cái

1

 

6

Máy truyền dịch

Máy

1

 

7

Máy điện tim

Máy

2

 

8

Máy điện não

Máy

3

 

9

Hệ thống khám nội soi

 

 

 

 

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ dụng cụ nội soi TMH

Chiếc

1

 

2

Bộ ghế răng

Chiếc

1

 

3

Bộ dụng cụ nhổ răng

Chiếc

1

 

4

Giường đa năng

Chiếc

2

 

5

Máy X quang thường quy

Bộ

1

 

6

Máy điện châm

Bộ

2

 

7

Máy điện xung

Bộ

2

 

8

Máy đo khúc xạ giác mạc

Bộ

1

 

9

Máy đo lưu huyết não

Bộ

2

 

10

Máy hút dịch

Bộ

1

 

11

Máy in phim

Bộ

1

 

12

Máy kéo dãn cột sống

Bộ

2

 

13

Máy kích thích điện và điện phân

Bộ

2

 

14

Máy li tâm thường

Bộ

3

 

15

Máy XN nước tiểu

Bộ

2

 

16

Máy sóng ngắn

Bộ

1

 

17

Máy tập thể dục đa năng

Bộ

5

 

18

Máy từ trường toàn thân

Bộ

1

 

19

Máy từ trường xuyên sọ

Chiếc

2

 

20

Máy xét nghiệm huyết học <= 22 thông số

Chiếc

2

 

21

Nồi hấp

Chiếc

1

 

22

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Chiếc

1

 

23

Tủ sấy

Chiếc

2

 

24

Áo Chì

Chiếc

1

 

VI

Bệnh viện Mắt

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

 Máy xét nghiệm sinh hóa

Hệ thống 

 1

 

2

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

 

3

Đèn mổ di động

Bộ

3

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bảng thị lực điện tử

Chiếc

 

2

Hệ thống mổ phaco

Bộ

3

 

3

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

4

 

4

Đèn soi bóng đồng tử

Chiếc

1

 

5

Kính hiển vi

Chiếc

1

 

6

Máy chụp hình đáy mắt

Chiếc

1

 

7

Máy đo độ cong giác mạc

Chiếc

1

 

8

Máy đo khúc xạ giác mạc

Chiếc

2

 

9

Máy đo nhãn áp tự động không tiếp xúc

Chiếc

1

 

10

Máy dung rửa siêu âm

Chiếc

1

 

11

Máy khoan xương

Chiếc

1

 

12

Máy Laser YAG

Chiếc

1

 

13

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

1

 

14

Máy siêu âm mắt

Chiếc

3

 

15

Máy xét nghiệm huyết học >22 thông số

Chiếc

1

 

16

Nồi hấp

Chiếc

5

 

17

Sinh hiển vi khám mắt

Chiếc

8

 

18

Sinh hiển vi phẫu thuật

Chiếc

3

 

19

Máy chiếu thị lực

Chiếc

3

 

20

Bộ dụng cụ mổ lệ mũi

Bộ

 

21

Bộ vi phẫu ngoài bao

Bộ

2

 

22

Máy đo công suất thể thủy tinh IOL-Master

Chiếc

1

 

23

Máy chụp đáy mắt đa chức năng 3 trong 1

Chiếc

1

 

24

Máy chụp cắt lớp đáy mắt OCT

Chiếc

1

 

25

Máy đo thị trường kế tự động

Chiếc

1

 

26

Máy Laser đáy mắt

Chiếc

1

 

VII

Bệnh viện Phổi

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

 

2

Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

 

3

Máy siêu âm

Máy

3

 

4

Máy xét nghiệm sinh hóa Biolid 24i

Hệ thống

1

 

5

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Hệ thống

1

 

6

Máy thở

Máy

1

 

7

Monitor các thông số

Máy

5

 

8

Bơm tiêm điện

Cái

11

 

9

Máy điện tim

Máy

3

 

10

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày)

Hệ thống

1

 

11

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

 

12

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bàn tiểu phẫu

Chiếc

5

 

2

Bể dàn tiêu bản

Chiếc

1

 

3

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

3

 

4

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

2

 

5

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

1

 

6

Cân kỹ thuật

Chiếc

1

 

7

Cáng đẩy cấp cứu

Chiếc

5

 

8

Đèn clar

Chiếc

4

 

9

Đèn gù

Chiếc

2

 

10

Giường đa năng

Chiếc

30

 

11

Giường hồi sức cấp cứu

Hệ thống

3

 

12

Hệ thống máy nuôi cấy Bactex (Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn lao BD Bactec Mgit 320)

Chiếc

1

 

13

Hệ thống X quang thường quy

Hệ thống

1

 

14

Kính hiển vi

Chiếc

3

 

15

Kính hiển vi huỳnh quang

Chiếc

3

 

16

Máy cắt tiêu bản quay tay

Chiếc

1

 

17

Máy điện giải

Chiếc

1

 

18

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

3

 

19

Máy đo SPO2

Chiếc

5

 

20

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Chiếc

1

 

21

Máy hút dịch

Chiếc

13

 

22

Máy hút liên tục áp lực thấp

Chiếc

6

 

23

Máy lắc

Chiếc

2

 

24

Máy ly tâm thường

Chiếc

3

 

25

Máy ly tâm lạnh

Chiếc

2

 

26

Máy xét nghiệm nước tiểu

Chiếc

2

 

27

Máy sản xuất dung dịch khử trùng

Chiếc

1

 

28

Máy sấy đồ

Chiếc

1

 

29

Máy sấy lam kính

Chiếc

5

 

30

Máy thở CPAP Boussignac

Chiếc

5

 

31

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

1

 

32

Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

2

 

33

Máy xét nghiệm khí máu

Chiếc

1

 

34

Máy xét nghiệm máu lắng

Chiếc

1

 

35

Máy xử lý mô

Chiếc

1

 

36

Nồi hấp

Chiếc

2

 

37

Tủ ấm 37°C

Chiếc

2

 

38

Tủ ATSH

Chiếc

4

 

39

Tủ chuyên dụng bảo quản thuốc, hóa chất

Chiếc

3

 

40

Tủ sấy

Chiếc

1

 

41

Xe đẩy

Chiếc

8

 

42

Xe tiêm cấp cứu

Chiếc

2

 

43

Áo chì

Chiếc

2

 

44

Máy Gene Xpert loại 4 cửa

Máy

1

 

45

Bộ khám ngũ quan

Bộ

1

 

46

Đèn cực tím di động

Chiếc

10

 

47

Đèn đọc phim

Chiếc

5

 

48

Hệ thống Oxy trung tâm

Hệ thống

1

 

49

Máy giặt

Chiếc

2

 

50

Máy Shock điện tim

Chiếc

1

 

VIII

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

 

 

 

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

 

2

Máy X quang di động

Máy

1

 

3

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

 

4

Máy siêu âm tổng quát

Máy

6

 

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Máy

3

 

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Máy

1

 

7

Máy điện tim

Máy

3

 

8

Máy điện não

Máy

1

 

9

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

 

10

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

 

11

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

 

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

1

Bộ đo nhãn áp cầm tay

Bộ

2

 

2

Bộ ghế răng

Bộ

2

 

3

Bộ thử khúc xạ kính

Bộ

1

 

4

Máy đo thị lực

Chiếc

2

 

5

Đèn soi đáy mắt

Chiếc

2

 

6

Hệ thống Elisa

Hệ thống

2

 

7

Hệ thống giải trình tự gen

Hệ thống

1

 

8

Hệ thống lọc nước dùng cho máy XN

Hệ thống

3

 

9

Hệ thống PCR bằng giọt giầu phân tích đột biến gen

Hệ thống

1

 

10

Máy Realtime PCR

Máy

2

 

11

Hệ thống Realtime PCR tự động hoàn toàn

Hệ thống

1

 

12

Kính hiển vi

Chiếc

10

 

13

Kính hiển vi huỳnh quang

Chiếc

1

 

14

Kính soi đáy mắt

Chiếc

1

 

15

Máy điều trị phụ khoa bằng tia Laser CO2

Chiếc

1

 

16

Máy áp lạnh tử cung

Chiếc

2

 

17

Máy cất nước các loại

Chiếc

3

 

18

Máy CD4

Chiếc

1

 

19

Hệ thống PCR thường (Gồm máy PCR, máy chụp ảnh gel, máy điện di)

Hệ thống

1

 

20

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

4

 

21

Máy đo độ loãng xương

Chiếc

1

 

22

Máy đo lưu huyết não

Chiếc

1

 

23

Máy đo nhĩ lượng

Chiếc

1

 

24

Máy đo nồng độ ADN

Chiếc

1

 

25

Máy đo thính lực

Chiếc

4

 

26

Máy hút dịch

Chiếc

1

 

27

Máy hút mùi

Chiếc

1

 

28

Máy khúc xạ kế tự động

Chiếc

1

 

29

Máy lắc

Chiếc

11

 

30

Máy li tâm thường

Chiếc

9

 

31

Máy ly tâm lạnh

Chiếc

1

 

32

Máy ly tâm ống 0.1 - 0.2 ml

 Chiếc

2

 

33

Máy phân tích nước tiểu

Chiếc

4

 

34

Máy phẫu thuật Plasma

Chiếc

1

 

35

Máy siêu âm mắt

Chiếc

1

 

36

Máy ủ nhiệt khô

Chiếc

2

 

37

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

1

 

38

Máy xét nghiệm huyết học các loại

Chiếc

4

 

39

Nồi hấp

Chiếc

7

 

40

Sinh hiển vi khám mắt ( cố định, cầm tay )

Chiếc

1

 

41

Thiết bị xử lý sự cố khẩn cấp

Chiếc

7

 

42

Tủ ấm

Chiếc

10

 

43

Tủ ấm CO2

 Chiếc

1

 

44

Tủ ATSH cấp II

Chiếc

8

 

45

Tủ chuyên dụng
bảo quản hóa chất

Chiếc

6

 

46

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Chiếc

17

 

47

Tủ chuyên dụng cấp đông bình tích lạnh TFW800

Chiếc

2

 

48

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

9

 

49

Tủ lạnh cánh kính

Chiếc

5

 

50

Tủ sạch

Chiếc

4

 

51

Tủ sấy

Chiếc

7

 

52

Đèn đo liều lượng sinh học da

Chiếc

1

 

53

Bơm Calibrex

Chiếc

3

 

54

Máy chiếu thị lực

Chiếc

1

 

55

Bộ khám ngũ quan

Bộ

1

 

56

Máy cắt Leep cổ tử cung

Chiếc

1

 

57

Máy chiếu tia hồng ngoại điều trị lộ tuyển cổ tử cung và tắc tia sữa

Chiếc

1

 

58

Máy đo huyết áp tự động

Chiếc

1

 

59

Buồng đo thính lực

Chiếc

1

 

60

Bể ổn nhiệt cách dầu

Chiếc

1

 

61

Bể sục siêu âm

Chiếc

1

 

62

Bếp cách thuỷ

Chiếc

3

 

63

Bếp hồng ngoại

Chiếc

1

 

64

Bộ cất kéo (chưng cất) kjendahl

Chiếc

2

 

65

Bộ cất kéo hơi nước

Chiếc

1

 

66

Bộ chưng cất tự động (Hệ thống cất đạm tự động)

Chiếc

2

 

67

Bộ lấy mẫu nước chất lỏng

Chiếc

1

 

68

Bộ máy đo pH để bàn

Chiếc

4

 

69

Bộ phim lấy mẫu bệnh bụi phổi

Chiếc

1

 

70

Bơm + chuẩn lưu lượng lấy mẫu không khí

Chiếc

14

 

71

Hệ thiết bị lấy mẫu bụi bông

Hệ thống

1

 

72

Hệ thống ICP-MS

Hệ thống

1

 

73

Hệ thống lọc vi sinh 3 vị trí

Hệ thống

2

 

74

Hệ thống máy xét nghiệm quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Hệ thống

2

 

75

Hệ thống sắc kí lỏng 2 lần khối phổ (LC-MS/MS)

Hệ thống

1

 

76

Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Hệ thống

1

 

77

Hệ thống sắc ký ion (IC)

Hệ thống

1

 

78

Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Hệ thống

1

 

79

Hệ thống kho lạnh

Hệ thống

1

 

80

Lò nung

Chiếc

2

 

81

Máy BOD

Chiếc

1

 

82

Máy cất béo tự động

Chiếc

1

 

83

Máy chia môi trường

Chiếc

2

 

84

Máy cô quay chân không

Chiếc

2

 

85

Máy COD

Chiếc

1

 

86

Máy dập mẫu vi sinh

Chiếc

1

 

87

Máy đếm khuẩn lạc

Chiếc

1

 

88

Máy đo ánh sáng

Chiếc

4

 

89

Máy đo bức xạ nhiệt

Chiếc

2

 

90

Máy đo bức xạ tử ngoại

Chiếc

2

 

91

Máy đo CLO (dư trong nước)

Chiếc

3

 

92

Máy đo CO2 cầm tay

Chiếc

2

 

93

Máy đo điện từ trường tần số cao

Chiếc

1

 

94

Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp

Chiếc

2

 

95

Máy đo độ ẩm ngũ cốc

Chiếc

1

 

96

Máy đo độ cồn

Chiếc

1

 

97

Máy đo độ dẫn CON

Chiếc

1

 

98

Máy đo độ đục

Chiếc

1

 

99

Máy đo độ đường

Chiếc

1

 

100

Máy đo độ ồn

Chiếc

3

 

101

Máy đo hơi khí độc đa chỉ tiêu

Chiếc

4

 

102

Máy đo liều tiếng ồn cá nhân

Chiếc

2

 

103

Máy đo lực bóp tay

Chiếc

2

 

104

Máy đo lực kéo thân

Chiếc

1

 

105

Máy đo nồng độ bụi

Chiếc

2

 

106

Máy đo phóng xạ

Chiếc

2

 

107

Máy đo rung

Chiếc

3

 

108

Máy đo vi khí hậu

Chiếc

8

 

109

Máy hút chân không

Chiếc

1

 

110

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

6

 

111

Máy nghiền mẫu

Chiếc

3

 

112

Máy phun hóa chất đeo vai

Chiếc

16

 

113

Máy phun mù nóng đeo vai

Chiếc

5

 

114

Máy phun PCD cỡ lớn

Chiếc

1

 

115

Máy quang phổ UV/VIS

Chiếc

4

 

116

Thiết bị đo oxy hoà tan

Chiếc

3

 

117

Thiết bị giải hấp

Chiếc

1

 

118

Tủ hút khí độc

Chiếc

7

 

119

Máy đo nhiệt độ da

Chiếc

1

 

120

Máy ấp trứng

Chiếc

1

 

121

Máy khoan vỏ trứng

Chiếc

1

 

122

Máy đo tốc độ dòng chảy

Chiếc

1

 

123

Hòm lạnh chuyên dụng vận chuyển vacxin

Hòm

12

 

124

Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào cổ tử cung

Hệ thống

1

 

125

Lò vi sóng phá mẫu

Chiếc

1

 

126

Hệ thống phổ phóng xạ alpha, beta

Chiếc

1

 

127

Bể điều nhiệt lạnh điện tử hiện số

Chiếc

1

 

128

Máy đo độ pH da

Chiếc

2

 

129

Máy đo phản xạ thị vận động

Chiếc

1

 

130

Máy đếm bụi hạt phòng sạch

Chiếc

1

 

131

Máy đo phóng xạ tổng liều

Chiếc

1

 

132

Mô hình sơ cấp cứu

Chiếc

1

 

133

Điện tim holter

Chiếc

2

 

134

Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn dụng cụ

cái

1

 

135

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (Nồi hấp ướt 350 lít)

cái

1

 

136

Máy sấy đồ vải công nghiệp

cái

2

 

137

Máy giặt vắt công nghiệp

cái

2

 

138

Máy rửa khử khuẩn

cái

1

 

139

Máy phun tiệt trùng 

cái

1

 

140

Hệ thống bàn rửa dụng cụ Inox chuyên dụng

Bộ

2

 

141

Máy quay phim

Bộ

3

 

142

Máy ảnh

Bộ

3

 

143

Hệ thống phòng thu StudioHệ thống TTB dùng cho phòng thu (  Đèn led chiếu ven và các phụ kiện; Đèn led chiếu phông và các phụ kiện; Bàn điều khiển ánh sáng 12 nhóm;  Bộ nhắc lời Autocue phát thanh viên;

Bộ

1

 

144

Hệ thống thiết bị lưu trữ giữ liệu cổng thông tin điện tử

Bộ

2

 

145

Máy dựng hình

Bộ

3

 

146

Micro chuyên dùng cho phỏng vấn

Cái

1

 

147

Máy chủ

Bộ

3

 

148

Máy đo hơi khí độc khí thải

Chiếc

2

 

149

Hệ thống lấy mẫu khí thải

Chiếc

2

 

150

Máy đo nhiệt độ khí thải

Chiếc

2

 

151

Máy đo áp suất khí thải

Chiếc

2

 

152

Máy đo CO2 khí thải

Chiếc

2

 

153

Máy đo độ ẩm khí thải

Chiếc

2

 

154

Máy đo vận tốc, luu lượng khí thải

Chiếc

2

 

155

Máy quay phim fly cam

Bộ

1

 

156

Máy ghi âm

Cái

2

 

157

Máy lưu điện công suất cao

Chiếc

2

 

IX

Trung tâm kiểm nghiệm

 

 

 

1

Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Chiếc

2

 

2

Hệ thống sắc ký khí GC

Chiếc

1

 

3

Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ plasma LC/ICP/MC