Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND

Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND về đính chính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Hà Trung trong phụ lục kèm theo Quyết định 4545/2014/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND đính chính giá đất sản xuất kinh doanh huyện Hà Trung Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÀ TRUNG TRONG PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐNH SỐ 4545/2014/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2014 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4658/STNMT-CSĐĐ ngày 20/10/2015, của UBND huyện Hà Trung tại Công văn số 1392/UBND-TNMT ngày 19/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Hà Trung trong phụ lục kèm theo Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa đã ghi:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT

Tên đường, đoạn đường

Đất ở

Đất SXKD không phải TMDV

Đất TMDV

1.13

Đường gom phía Tây đường st từ giáp Quc lộ 217 đến giáp đê Lèn

2.800

1.820

1.960

2. Nay đính chính lại như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT

Tên đường, đoạn đường

Đất ở

Đt SXKD không phải TMDV

Đất TMDV

 

 

 

 

 

1.13

Đường gom phía Tây đường sắt từ giáp Quc lộ 217 đến giáp đê Lèn:

2.800

1.820

1.960

 

- Từ giáp QL 217 đến hết khu tái định cư

2.800

1.820

1.960

 

- Từ khu tái định cư đến vườn cây các cố

1.800

1.170

1.260

 

- Từ vườn cây các cố đến đê Lèn

2.800

1.820

1.960

Lý do đính chính: Do sơ suất trong quá trình tổng hợp, đề xuất phương án giá đất thời kỳ 2015 - 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
KTTC.
QDKP 15-0233

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4265/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4265/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4265/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND đính chính giá đất sản xuất kinh doanh huyện Hà Trung Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND đính chính giá đất sản xuất kinh doanh huyện Hà Trung Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4265/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Anh Tuấn
       Ngày ban hành26/10/2015
       Ngày hiệu lực26/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND đính chính giá đất sản xuất kinh doanh huyện Hà Trung Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND đính chính giá đất sản xuất kinh doanh huyện Hà Trung Thanh Hóa

           • 26/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực