Quyết định 4267/QĐ-UBND

Quyết định 4267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4267/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, ĐĂNG KIM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PH HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Ngh định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 6394/TTr-SGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 97 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Bãi b 104 th tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Sở Giao thông vận tải (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/06/2017; Quyết định s 4209/QĐ-UBND ngày 20/8/2018; Quyết định s7026/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành; y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Th
ường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PC
T UBND Thành ph;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực;
phòng: HCTC, KSTTHC, ĐT, TKBT, TTTH-CB;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC
(Quyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4267/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4267/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(04/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4267/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4267/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 4267/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông Hà Nội
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu4267/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
    Người kýNguyễn Đức Chung
    Ngày ban hành09/08/2019
    Ngày hiệu lực09/08/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 tháng trước
    (04/09/2019)

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 4267/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4267/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông Hà Nội