Quyết định 4268/QĐ-UBND

Quyết định 4268/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4268/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục về Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GII QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PH HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành mt s quy đnh của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 271/TTr-SNN ngày 23/7/2019,

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 67 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thuộc thm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giáo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phn mm ca hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành ph
;
- VPUBTP: CVP, các PCVP; L
.T. Lực, V.T.Anh, Các phòng: TKBT, KT, HCTC, KSTTHC;
- TTTH-CB (để xây dựng quy trình
điện tử);
- Cổng giao tiếp điện tử Th
ành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4268/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4268/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(04/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4268/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4268/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục về Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4268/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục về Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4268/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (04/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4268/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục về Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4268/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục về Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội

            • 09/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực