Quyết định 4269/QĐ-UBND

Quyết định 4269/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015-2016

Nội dung toàn văn Quyết định 4269/QĐ-UBND xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ Hồ Chí Minh năm 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4269/QĐ-UBND

Thành phHồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2015 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 7166-CV/VPTU ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Thành ủy về ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy về mô hình, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến Thương mại - Đu tư - Du lịch trên địa bàn Thành ph;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thí điểm mô hình nhà xưởng cao tầng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7919/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015-2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND. TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: Các CPVP;
-
Các Phòng Chuyên viên;
-
Lưu:VT, (CNN/VT).145

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN KÊU GỌI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. Mục đích, yêu cầu:

- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư cho ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, thị trường, vốn, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo nguồn nhân lực không trái với cam kết WTO và các hiệp định thương mại, từ đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dựa trên lợi thế so sánh của Thành phố, theo hướng thay thế nhập khẩu và tham gia và chuỗi giá trị toàn cầu; tạo điu kiện đcác sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từng bước tiến tới đáp ứng tt các yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước ở một số công đoạn, phụ tùng, linh kiện, bán thành phẩm cụ thể.

- Ưu tiên hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành khác bao gồm cơ khí chế tạo, hóa nhựa cao su, điện tử - tin học, chế biến lương thực - thực phẩm, thiết kế thời trang.

- Đến cuối 2016, Thành phố sẽ hỗ trợ cho khoảng 100 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ tạo ra các sản phẩm cụ thể có thể đáp ứng hoặc kết nối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong nước và nước ngoài.

II. Nội dung thực hiện:

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu về công tác xúc tiến đầu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Thành Phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố giao các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác hỗ trhoạt động xúc tiến đầu tư cho ngành công nghiệp hỗ trợ

1.1. Giao Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố chuẩn bị các tài liệu, tập san, thông tin giới thiệu, danh mục các dự án công nghiệp hỗ trợ kêu gọi đầu tư vào Thành phố.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - Tháng 12/2015

- Hoàn thiện hoạt động của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp để chuyển đổi thành Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015

- Xây dựng kế hoạch và quy chế xét chọn để triển khai Kế hoạch bình chọn các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015

1.2. Giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị quỹ đất, nhà xưởng sẵn sàng đáp ứng mặt bằng có gắn kết cấu mặt bằng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ triển khai dự án đầu tư khi có nhu cầu; phối hợp xây dựng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Thành phố cho ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước triển khai dự án có hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 - Tháng 6/2016

1.3. Giao Sở Ngoại vụ

Khi có các đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp nước ngoài có thế mạnh về công nghiệp hỗ trợ đến làm việc, công tác tại Thành phố, Sở Ngoại vụ thông báo đến các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan để kết nối, tạo cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp của Thành phố và đối tác nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - 2016

1.4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các đơn vị đưa các thông tin xúc tiến kêu gọi đầu tư của ngành công nghiệp hỗ trợ lên trang Web của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016

2. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước cho công nghiệp hỗ trợ của Thành phố năm 2015 - 2016:

2.1. Giao Sở Công thương

- Tổ chức Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong tháng 8 năm 2015 tại Thành phố nhằm tạo cầu nối, gắn kết các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ kiện trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015

- Tổ chức Hội chợ Quốc tế về công nghệ thông tin 2015 lần 6 (FECIT 2015) trong tháng 11 năm 2015 nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tin học, công nghệ thông tin tăng cường phát triển xuất khẩu phần mềm.

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2015

- Tổ chức hội thảo, hội nghị,.... kết nối doanh nghiệp trong nước và nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,...). Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư mời gọi doanh nghiệp các tỉnh, nước ngoài vào đầu tư công nghiệp hỗ trợ tại Thành phố.

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016

2.2. Giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp

- Phối hợp với Tchức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (Jetro) tại Thành phố Hồ Chí Minh để kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - 2016

2.3. Giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao:

- Thúc đẩy tiến tới ký kết Biên bản hợp tác với tập đoàn Nidec về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai biên bản hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và công nghiệp giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và chính quyền tỉnh Shiga, Nhật Bản với ngành công nghiệp chế tạo đứng thứ 4 Nhật Bản, tập trung vào ngành chế tạo máy móc và phụ kiện điện tử, máy móc và phụ kiện cơ khí, chế biến kim loại,....

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - Tháng 5/2016

- Ký kết mới, gia hạn Biên bản ghi nhớ với Thương vụ Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Kotra) về phát triển công nghệ hỗ trợ và thu hút đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Hỗ trợ Kotra chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm đầu tư vào Thành phố đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nhà cung cấp của Tập đoàn Samsung tới tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Thành phố.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - Tháng 12/2016

2.4. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC)

- Chủ động liên hệ, đẩy mạnh việc hợp tác với Tchức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (Jetro) tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các buổi hội chợ, triển lãm và kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tại Thành phố;

- Đàm phán với các tổ chức xúc tiến thương mại, ngoại thương có hoạt động trên địa bàn Thành phố (Jetro, Reed Tradex,...) nhằm tăng quy mô, nâng sgian hàng dành cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Thành phtham dự các hội chợ, triển lãm cung cầu công nghiệp hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước phát triển thành khu vực hội chợ riêng biệt cho công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi được lựa chọn tham gia các hội chợ, triển lãm này.

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức thương mại của các nước tổ chức các diễn đàn kinh tế, thương mại song phương, tổ chức tuyển chọn và mời các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu cùng tham dự, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tăng cường kết nối giao thương.

Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016

3. Tổ chức xúc tiến tại nước ngoài

3.1. Giao Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Xây dựng chương trình đi xúc tiến đầu tư tại Đài Loan, Hàn Quốc hướng tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực linh phụ kiện, phụ tùng ô tô; công nghiệp hỗ trợ ngành linh kiện điện tử, bao bì, cơ khí....

Thời gian thực hiện: Năm 2016

3.2. Giao Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố

- Phối hợp với tỉnh Shiga xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao thu hút doanh nghiệp công nghệ tỉnh Shiga đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Thời gian thực hiện: Năm 2016

- Phối hợp với Kotra xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao ngành vi mạch bán dẫn và thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp cần chuyển giao công nghệ phục vụ dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2015 - 2016

3.3. Giao Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Thành phố tham gia Chương trình xúc tiến tại nước ngoài theo kế hoạch hàng năm của Thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2016

III. Tổ chức thực hiện:

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt

- Sở Tài chính phối hợp, hỗ trợ các đơn vị được phân công thẩm định kinh phí và quyết toán nội dung thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4269/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4269/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo15/10/2015
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4269/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4269/QĐ-UBND xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ Hồ Chí Minh năm 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4269/QĐ-UBND xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ Hồ Chí Minh năm 2015 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4269/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTất Thành Cang
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo15/10/2015
        Số công báoSố 47
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4269/QĐ-UBND xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ Hồ Chí Minh năm 2015 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4269/QĐ-UBND xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ Hồ Chí Minh năm 2015 2016

            • 28/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực