Quyết định 4271/QĐ-UBND

Quyết định 4271/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh Quyết định Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn các loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 4271/QĐ-UBND 2018 quy chuẩn kỹ thuật đơn giá cây giống trồng rừng tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN CÁC LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ v việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Căn c Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn các loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đ nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2754/SNN-KL ngày 23/11/2018 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định tiêu chun kỹ thuật và đơn giá cây ging xut vườn các loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3566/STC-GCS ngày 15/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây ging xut vườn các loài cây trng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ th như sau:

- Điều chỉnh đơn giá của các loài cây giống: Huỷnh và Giổi xanh gieo ươm từ hạt.

- Bổ sung các loài cây giống: Keo tai tượng, Trám trắng, Mây nếp gieo ươm từ hạt.

(Tiêu chun kỹ thuật và đơn giá cụ thể của các loài cây giống được điều chỉnh, bổ sung có Phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điu 1, Quyết định này các nội dung khác tại Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND t
nh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, CVKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Loại cây

Tiêu chun cây con

Đơn giá tối đa (đồng)

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Tháng tui

Chiều cao không tính bầu (cm)

Đường kính c rễ (cm)

Kích cỡ túi bầu (cm)

I

Các loài cây được điều chỉnh

1

Huỷnh gieo ươm từ hạt

Tarrietia javanica

10 - 12

50

0,5

12 × 18

4.700

2

Gii xanh gieo ươm từ hạt

Michelia mediocris

10 - 12

35

0,35

13 × 18

15.000

II

Các loài cây b sung

1

Keo tai tượng gieo ươm từ hạt

Acacia mangium

2,5 - 3

25 - 35

0,25 - 0,35

8 × 12

620

2

Trám trắng gieo ươm từ hạt

Canarium album

12

60

0,6

9 × 13

8.000

3

Mây nếp gieo ươm từ hạt

Calamus tetradactylus

15

30

0,3

9 × 13

3.500

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4271/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4271/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4271/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4271/QĐ-UBND 2018 quy chuẩn kỹ thuật đơn giá cây giống trồng rừng tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4271/QĐ-UBND 2018 quy chuẩn kỹ thuật đơn giá cây giống trồng rừng tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4271/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4271/QĐ-UBND 2018 quy chuẩn kỹ thuật đơn giá cây giống trồng rừng tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4271/QĐ-UBND 2018 quy chuẩn kỹ thuật đơn giá cây giống trồng rừng tỉnh Quảng Bình

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực