Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND

Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND về quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài chính Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4277/2016/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và Lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII - Kỳ họp thứ 4 “về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và Lệ phí”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5172/TTr-STC ngày 21/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với việc tạm dừng, đỗ xe ô tô ở hè đường, lòng đường, lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị, cụ thể như sau:

- Đối với 1 lần xe tạm dừng, đỗ: 10.000 đồng/xe/lần tạm dừng, đỗ.

- Đối với dừng, đỗ theo tháng: 200.000 đồng/xe/tháng.

Điều 2. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố:

Đơn vị thu phí được trích để lại 10% số phí thu được, số tiền còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu phí tại các điểm thu phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Nội dung quy định tại mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3382/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh “Về việc quy định thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 “Về việc quy định thu Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4277/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4277/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4277/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Ninh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu4277/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
      Người kýNguyễn Văn Thành
      Ngày ban hành21/12/2016
      Ngày hiệu lực01/01/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4277/2016/QĐ-UBND quy định thu phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Ninh