Quyết định 428-CP

Quyết định 428-CP năm 1979 về Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long lên Cam-pu-chia do Hội đồng Chính phủ ban hành

Quyết định 428-CP Quy chế quá cảnh tạm thời tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhân đạo qua đường sông Cửu Long lên Campuchia đã được thay thế bởi Nghị định 160/2003/NĐ-CP quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển khu vực hàng hải của Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 06/01/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 428-CP Quy chế quá cảnh tạm thời tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhân đạo qua đường sông Cửu Long lên Campuchia


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

Số: 428-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY CHẾ QUÁ CẢNH TẠM THỜI CHO TÀU THUỶ NƯỚC NGOÀI CHỞ HÀNG VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CÓ TÍNH CHẤT NHÂN ĐẠO ĐI QUA ĐƯỜNG SÔNG CỬU LONG LÊN CAM-PU-CHIA.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ do Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Theo yêu cầu của các nước và các tổ chức quốc tế đưa tàu chở hàng viện trợ có tính chất nhân đạo trực tiếp đến Phnôm Pênh qua sông Cửu Long;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thuỷ ra nước ngoài chở hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long lên Cam-pu-chia.

Điều 2. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm căn cứ vào bản quy chế này hướng dẫn và quy định các vấn đề cụ thể để thực hiện, sau khi đã trao đổi với các Bộ, các ngành và địa phương có liên quan.

Điều 3. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại thương, Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

QUY CHẾ

QUÁ CẢNH TẠM THỜI CHO TÀU THUỶ NƯỚC NGOÀI CHỞ HÀNG VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CÓ TÍNH CHẤT NHÂN ĐẠO ĐI QUA ĐƯỜNG SÔNG CỬU LONG LÊN CAM-PU-CHIA
(Ban hành kèm theo quyết định số 428-CP ngày 4/12/1979 của Hội đồng Chính phủ)

Thực hiện sự thoả thuận giữa Chính phủ và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Hội đồng nhân dân cách mạng nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia, nay quy định quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu nước ngoài vận chuyển hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo cho nhân dân Cam-pu-chia qua đường sông Cửu long như sau:

Điều 1. Tàu một nước thứ ba vận chuyển hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo cho Cam-pu-chia (dưới đây gọi tắt là tàu quá cảnh) muốn qua đường sông Cửu Long, trước tiên phải được Hội đồng nhân dân cách mạng Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia cho phép nhập cảnh Cam-pu-chia.

Khi được thông báo về việc Hội đồng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia đã cho phép tàu nước thứ ba nhập cảnh Cam-pu-chia qua đường sông Cửu Long nằm trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ giao thông vận tải nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ xem xét việc cho phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam từng trường hợp một trên tinh thần hiểu biết.

Điều 2.  Thủ tục cần thiết cho việc quá cảnh (nhập và xuất) sẽ làm tại Vũng tàu lúc tàu từ biển vào và lúc tàu rời khỏi vùng biển của Việt Nam; tại Vĩnh Xương (biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia) lúc tàu từ Việt Nam qua Cam-pu-chia và tàu từ Cam-pu-chia lúc trở ra biển qua Việt Nam. Tàu quá cảnh chỉ rời Vũng Tàu và Vĩnh Xương đi vào nội thuỷ Việt Nam khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên hiệp kiểm tra và được Cảng vụ cấp giấy phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Khi còn có những vấn đề về an ninh, hải quan, y tế và an toàn giao thông cần xử lý, thì tàu quá cảnh chưa được cấp giấy phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

Điều 3. Để đảm bảo an toàn cho cuộc hành trình qua đường sông Cửu Long nằm trên lãnh thổ Việt Nam, tàu quá cảnh phải dùng hoa tiêu của ngành đường thuỷ Việt Nam. Các cơ quan công an biên phòng, cơ quan đại lý tàu biển và trong trường hợp cần thiết, các cơ quan y tế và hải quan Việt Nam có trách nhiệm cử người đi theo tàu trong suốt thời gian tàu quá cảnh trong nội thuỷ Việt Nam.

 Điều 4. Trong suốt thời gian quá cảnh trong nội thuỷ Việt Nam, tàu quá cảnh phải treo cờ quốc tịch của tàu và cờ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 5. Mọi tàu quá cảnh đều phải đi đúng theo đường quy định từ Cửu Tiểu đến Vĩnh Xương và trên dọc đường chỉ được phép neo đậu lại ở những điểm do Bộ Giao thông vận tải Việt Nam quy định.

Trong trường hợp tàu bị tai nạn, thuyền trưởng tàu quá cảnh phải thông báo ngay cho các nhân viên công an biên phòng và đại lý tàu biển Việt Nam đi theo tàu biết và phải tuân thủ mọi sự hướng dẫn của các nhân viên Việt Nam có trách nhiệm.

Điều 6. Ngoài số lượng lương thực và thực phẩm, hàng tiêu dùng và nhiên liệu cần thiết cho sinh hoạt của các thuỷ thủ và hoạt động bình thường của tàu, tàu quá cảnh chỉ được chuyên chở các mặt hàng phù hợp với tính chất của viện trợ nhân đạo, mà danh mục và số lượng đã được sự đồng ý của Hội đồng nhân dân cách mạng nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia.

Điều 7. Tất cả các loại vũ khí, chất nổ và các máy liên lạc vô tuyến điện có trên tàu đều phải được niêm phong trong suốt thời gian tàu có mặt trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp tàu đến địa điểm neo đậu hoặc tàu bị nạn cần phải dùng vô tuyến điện để liên lạc với cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam, thì công an biên phòng Việt Nam đi trên tàu sẽ cho phép sử dụng.

Điều 8. Trong suốt thời gian tàu quá cảnh có mặt trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thuỷ thủ phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các luật lệ về an toàn giao thông vận tải, an ninh, di cư, nhập cư, hải quan, y tế, chống ô nhiễm, tiếp xúc với cơ quan và nhân dân địa phương. Các thuỷ thủ của các tàu quá cảnh không được có hành động làm phương hại đến hoà bình, độc lập, an ninh chính trị, quản lý kinh tế và trật tự xã hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 9.  Để tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc viện trợ khẩn cấp có tính nhân đạo cho nhân dân Cam-pu-chia anh em, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các tàu quá cảnh nói trên được miễn thuế quan và các thứ thuế khác, mà chỉ phải trả các chi phí về dịch vụ.

Điều 10. Tàu quá cảnh phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất do tàu quá cảnh hoặc các thuỷ thủ của tàu gây ra cho phía Việt Nam. Trong trường hợp tàu quá cảnh bị đắm, việc trục vớt tàu do các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đảm nhiệm, cơ quan chủ tàu phải chịu thanh toán chi phí.

Điều 11. Mọi vi phạm đối với quy chế này sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Điều 12. Bộ Giao thông vận tải Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại thương, Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể việc thi hành quy chế này.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 428-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu428-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/1979
Ngày hiệu lực19/12/1979
Ngày công báo15/12/1979
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 428-CP Quy chế quá cảnh tạm thời tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhân đạo qua đường sông Cửu Long lên Campuchia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 428-CP Quy chế quá cảnh tạm thời tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhân đạo qua đường sông Cửu Long lên Campuchia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu428-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành04/12/1979
        Ngày hiệu lực19/12/1979
        Ngày công báo15/12/1979
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 428-CP Quy chế quá cảnh tạm thời tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhân đạo qua đường sông Cửu Long lên Campuchia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 428-CP Quy chế quá cảnh tạm thời tàu thuỷ nước ngoài chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp nhân đạo qua đường sông Cửu Long lên Campuchia