Quyết định 428/QĐ-UBND

Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 428/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 19/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Sở Thông tin v
à Truyền thông (Phòng CNTT);
- Lưu: V
T, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BSUNG THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THTHAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 428/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực mỹ thuật

01

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Thời gian thực hiện là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đy đủ hồ sơ hợp lệ.

Quầy 01, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, Gia Lai.

Không

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC II

DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SVĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 428/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực mỹ thuật

01

T-GLA-283456-TT

Thủ tục cấp giy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 428/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu428/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 428/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 428/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 428/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu428/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 428/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 428/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai

           • 22/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực