Quyết định 428/QĐ-UBND

Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ KON TUM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP BÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 28/3/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 171/TTr-STNMT ngày 15/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Kon Tum để thực hiện dự án cấp bách, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng số dự án là: 1 dự án.

2. Tên dự án: Xây dựng công trình Trụ sở làm việc các Sở, ban, ngành của tỉnh (khối Q3, Q4) thuộc khu trung tâm hành chính mới của tỉnh.

3. Diện tích đất: 27,4ha.

4. Địa điểm: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, UBND thành phố Kon Tum có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố để thực hiện dự án cấp bách theo đúng quy định;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 428/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu428/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2016
Ngày hiệu lực25/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 428/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu428/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành25/04/2016
        Ngày hiệu lực25/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum 2016

            • 25/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực