Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND

Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND quy định thu lệ phí thuộc lĩnh vực công an trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND thu lệ phí lĩnh vực công an Quảng Ninh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài chính Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND thu lệ phí lĩnh vực công an Quảng Ninh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4281/2016/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và Lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII - Kỳ họp thứ 4 “về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và Lệ phí”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5172/TTr-STC ngày 21/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú thuộc lĩnh vực công an trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu lệ phí tại các điểm thu lệ phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 3308/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh “Về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú và bãi bỏ quy định thu lệ phí chứng minh nhân dân” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
(Kèm theo Quyết định số: 4281/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với các trường  hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của  liệt sĩ, con dưới 18 tuổi  của  liệt sĩ; Thương binh,  con dưới 18 tuổi  của  thương  binh;  bà mẹ Việt Nam anh hùng;  Hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

Miễn thu

2

Đối với việc đăng  ký và quản  lý cư trú  tại  các phường của thành  phố thuộc tỉnh

 

 

-

Đăng ký cấp lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân;

cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú

đồng/lần đăng ký

10.000

-

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần cấp

5.000

-

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

Miễn thu

-

Cấp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình, sổ tạm trú; theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

đồng/lần cấp

10.000

3

Đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các khu vực khác

 

 

-

Đăng ký cấp lần đầu, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu cá nhân; cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình, sổ tạm trú

đồng/lần đăng ký

5.000

-

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần cấp

2.000

-

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

 

Miễn thu

-

Cấp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình, sổ tạm trú; theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

đồng/lần cấp

5.000

4

Đăng ký cấp lần đầu đối với: Cấp sổ hộ khẩu  gia đình, sổ tạm trú

 

Miễn thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4281/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4281/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4281/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND thu lệ phí lĩnh vực công an Quảng Ninh 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND thu lệ phí lĩnh vực công an Quảng Ninh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4281/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành21/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND thu lệ phí lĩnh vực công an Quảng Ninh 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4281/2016/QĐ-UBND thu lệ phí lĩnh vực công an Quảng Ninh 2016