Quyết định 4284/QĐ-UBND

Quyết định 4284/QĐ-UBND năm 2015 quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 4284/QĐ-UBND 2015 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4284/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tại Tờ trình số 539/ TTr-QĐTPT ngày 27 tháng 5 năm 2015 và ý kiến thống nhất của Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là 7%/năm (Bảy phần trăm một năm).

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố quyết định mức lãi suất cho vay cụ thể đối với các dự án nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Áp dụng và điều chỉnh lãi suất cho vay

1. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực áp dụng, các hợp đồng chưa thực hiện giải ngân vốn vay thì được áp dụng mức lãi suất cho vay cụ thể theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Các hợp đồng vay vốn trung, dài hạn đã thực hiện giải ngân toàn bộ hoặc một phần vốn vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực, giao Giám đốc Quỹ thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay đối với khách hàng theo mức lãi suất cụ thể do Hội đồng quản lý Quỹ quy định nêu tại Điều 2 và báo cáo UBND thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;
- Sở Tài chính, Sở KH và ĐT;
- NHNN Việt Nam-CN Đà Nẵng;
- Trung tâm TH và Công báo tp ĐN;
- Cổng thông tin điện tử tp ĐN;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4284/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4284/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4284/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4284/QĐ-UBND 2015 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4284/QĐ-UBND 2015 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4284/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVõ Duy Khương
       Ngày ban hành11/06/2015
       Ngày hiệu lực11/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4284/QĐ-UBND 2015 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4284/QĐ-UBND 2015 mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng

           • 11/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực