Quyết định 4287/QĐ-UBND

Quyết định 4287/QĐ-UBND năm 2005 về ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thầu, quyết toán công trình có mức vốn dưới 03 tỷ đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4287/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4287/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT, HỒ SƠ THẦU, HỒ SƠ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH CÓ MỨC VỐN DƯỚI 03 TỶ ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 829/TTr.SKHĐT-TĐ ngày 20/12/2005 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/- Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật và hồ sơ thầu các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do thành phố quản lý có mức vốn dưới 03 tỷ đồng.

2/- Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán các Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do thành phố quản lý có mức vốn dưới 03 tỷ đồng.

3/- Đối với thiết kế dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình: Chủ đầu tư thực hiện theo Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính:

- Căn cứ vào nội dung các văn bản quy định của Nhà nước để thực hiện Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật về quyết định của mình.

- Có trách nhiệm gửi các quyết định phê duyệt đến các cơ quan có liên quan để theo dõi.

- Thời gian thẩm định và phê duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt (nếu phù hợp) hoặc có ý kiến trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do (nếu chưa phù hợp).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3166/QĐ-CTUB ngày 20/10/2004 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- TT.TU, TT.HĐND TP
- Kho bạc NNCT
- Chi nhánh QHTPT CT
- Lưu TTLT, 4
D\:Nam2005\QD\
uy quyen phe duyet dau tu

CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4287/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2005
Ngày hiệu lực 21/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4287/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4287/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4287/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4287/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký ***
Ngày ban hành 21/12/2005
Ngày hiệu lực 21/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4287/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4287/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

  • 21/12/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực