Quyết định 4289/QĐ-UBND

Quyết định 4289/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4289/QĐ-UBND 2017 Tổ chức hoạt động Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4289/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 223/TTr-SLĐTBXH ngày 14/8/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 703/TTr-SNV ngày 10/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Cơ sở) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

2. Cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện chức năng: Tiếp nhận, quản lý, giáo dục và cai nghiện cho người nghiện ma túy; tiếp nhận, chăm sóc và trợ giúp người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn.

3. Trụ sở đặt tại: Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

- Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thông tin giáo dục truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Cơ sở;

- Bố trí, đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Cơ sở để đảm bảo các điều kiện theo quy định về điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thay thế điều trị cắt cơn giải độc, điều trị phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện, chăm sóc phục hồi sức khỏe cho người rối nhiễu tâm trí và người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn;

- Tổ chức các lớp tư vấn cho người nghiện và gia đình người nghiện về pháp lý, về tác hại của ma túy đồng thời dự phòng tái nghiện, tái phạm và hướng dẫn các thủ tục khác để được tham gia điều trị tự nguyện;

- Tổ chức cắt cơn, giải độc, điều trị nội trú, ngoại trú và chuyển gửi dịch vụ chăm sóc cho người bệnh, tiếp nhận sàng lọc, đánh giá người bệnh, chăm sóc y tế, lập kế hoạch điều trị, tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm;

- Cung cấp dịch vụ điều trị khác như: Điều trị các bệnh lý kèm theo trong giai đoạn người nghiện cắt cơn, giải độc và giáo dục tại Cơ sở;

- Hỗ trợ đồ dùng học văn hóa, học nghề, chăm sóc sức khỏe trong quá trình cai nghiện;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng nhằm thay đổi nhận thức, đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức cho đối tượng lao động trị liệu, dạy nghề và tham gia các hoạt động phục hồi sức khỏe;

- Tư vấn, lập hồ sơ về tình trạng nhân thân và sức khỏe của người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn và rối nhiễu tâm trí để xử lý cho phù hợp theo quy định;

- Tổ chức quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy nổ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Cơ sở;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

2. Quyền hạn

- Tổ chức vận động các đơn vị, cá nhân, gia đình người nghiện tham gia và huy động nguồn nhân lực, đáp ứng một phần nhu cầu về vật chất và tinh thần cho người nghiện ma túy, người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động có thu sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Cơ sở: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Cơ sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ sở.

Chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao. Những công việc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phó Giám đốc Cơ sở giúp Giám đốc Cơ sở phụ trách một số lĩnh vực công tác hoạt động của Cơ sở theo sự phân công của Giám đốc Cơ sở, được thay mặt Giám đốc Cơ sở giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Cơ sở khi được Giám đốc Cơ sở ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Cơ sở và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Quá trình điều hành nếu có việc vượt quá khả năng thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo cấp trên trước khi xử lý.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Cơ sở thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Y tế, chăm sóc và phục hồi chức năng;

- Phòng Tư vấn, giáo dục và quản lý đối tượng;

- Phòng Hành chính, tổng hợp.

Giám đốc Cơ sở quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và trách nhiệm người đứng đầu của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cơ sở.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Cơ sở nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp gắn với chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động của Cơ sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

1. Cơ chế quản lý tài chính của Cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn liên quan.

2. Cơ sở có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kế toán theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Cơ sở cai nghiện ma túy làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Giám đốc Cơ sở chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám đốc Cơ sở phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Điều 7. Quan hệ công tác

1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Cơ sở chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Giám đốc Cơ sở có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng hoặc đột xuất về kết quả hoạt động của đơn vị để theo dõi và chỉ đạo kịp thời.

- Cơ sở có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

- Cơ sở phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố; Công an xã, phường, thị trấn; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; Tòa án huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở y tế liên quan; các địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình để cộng tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cai nghiện, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy và trợ giúp người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Cơ sở có trách nhiệm quan hệ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Mọi tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy phải thực hiện theo đúng Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với Cơ sở.

3. Giám đốc Cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Cơ sở theo Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Sửa đổi bổ sung Quy chế

Trong trường hợp cần thiết hoặc có sự thay đổi, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4289/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4289/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4289/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4289/QĐ-UBND 2017 Tổ chức hoạt động Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4289/QĐ-UBND 2017 Tổ chức hoạt động Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4289/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4289/QĐ-UBND 2017 Tổ chức hoạt động Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4289/QĐ-UBND 2017 Tổ chức hoạt động Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Định

           • 15/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực